background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
6
Dziennikarze sprawdzili znajomość papieskiej nauki
wśród znanych polityków. Tygodnik „Przekrój” zorganizo-
wał test znajomości nauki Jana Pawła II, wzięli w nim udział
politycy, publicyści, artyści. Test składał się z 18 szczegóło-
wych pytań, weryfikujących wiedzę na
temat nauczania Ojca Świętego. Wyni-
ki zostały opublikowane w marcowym
numerze. Pierwsze miejsce zajęli ex
aequo poseł Artur Zawisza i ks. Adam
Boniecki, odpowiadając prawidłowo na
17 z 18 pytań. Zwycięska dwójka wy-
przedziła między innymi Hannę Gron-
kiewicz-Waltz, Stefana Niesiołowskie-
go, Tomasza Terlikowskiego, Krzyszto-
fa Bosaka, Andrzeja Zolla.
Uznaliśmy tę informację za godną
upublicznienia w naszym środowisku lokalnym, albowiem
także nasze serca przepojone są miłością oraz szacunkiem
do osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Przykład
posłów skłania nas do tego, aby w każdym numerze naszej
gazety publikowane były choćby okolicznościowe urywki
encyklik, homilii i przemówień Papieża. Najwyższy czas,
abyśmy także i my krzepili wiarę, i czerpali dorobku nasze-
go Rodaka. Aby Jego słowa umacniały ducha młodzieży, na-
pawały radością życia i optymizmem.
Poseł Artur Zawisza darzy także ogromną sympatią
naszą Spiską Ziemię. Zdarza mu się także odpoczywać tu
wraz rodziną. Mieliśmy też okazję pochwalić się Panu Po-
słowi osiągnięciami kultury materialnej i duchowej Spisza-
ków. Pan poseł jest stałym czytelnikiem naszej gazety „Na
Spiszu”. Jeśli coś obiecuje, to obietnicy dotrzymuje i nie rzu-
ca słów na wiatr!
No cóż, takie nazwisko zobowiązuje! W końcu warto
przypomnieć, że nie kto inny, ale Zawisza Czarny herbu Su-
lima, po bitwie pod Grunwaldem wystąpił z propozycją za-
warcia pokoju między Władysławem Jagiełłą królem polskim
i królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim - (układ
w Lubowli w 1411). W 1412 r. uczestniczył wraz z królem
Władysławem Jagiełłą w uroczystym zjeździe monarchów
w Budzie, a nadto był również starostą spiskim. Zawisza
Czarny to najwaleczniejszy rycerz Polski, niepokonany bo-
hater turniejów rycerskich średniowiecznej Europy.
Postać Zawiszy Czarnego szybko obrosła w legendę,
i to wyjątkową legendę, bo opartą na faktach. Dla wielu po-
koleń Polaków Zawisza stał się jednym z najbardziej popu-
larnych bohaterów narodowych, przede wszystkim sym-
bolem niewzruszonej odwagi, nadzwyczajnej słowności
i lojalności. Słynne stało się powiedzenie: „Na nim ci jako
na Zawiszy”, co miało po prostu znaczyć: „Polegaj jak na
Zawiszy”.
(red)
- to tytuł gimnazjalnego dzieła pomocy misjom, w którym
uczestniczyli nasi uczniowie przez okres Wielkiego Postu. Każ-
da klasa w tym czasie otrzymała papierowa skarbonkę, do której
cała klasa wraz z wychowawcą zbierała pieniądze, które zosta-
ną przekazane na misje. Ale to nie wszystko. Uczniowie oprócz
pomocy finansowej mieli tez okazje dowiedzieć się czegoś wię-
cej o samych misjach. Dla nich przygotowane zostały specjal-
nie lekcje wychowawcze, podczas, których mogli oglądać zdję-
cia z placówek misyjnych i krótkie filmy pokazujące wielką po-
trzebę pracy misyjnej we współczesnym świecie. Dowiedzie-
li się jak bardzo ważna jest praca misjonarza i aby nim zostać
nie trzeba wcale być osoba duchowną. Rozważaniom naszym
towarzyszyły słowa i wspomnienia Jana Pawła II, czy Matki Te-
resy z Kalkuty.
Życie jest pięknem – podziwiaj je, Życie jest bogactwem – strzeż go,
Życie jest miłością – ciesz się nią, Życie jest smutkiem – pokonaj go,
Życie jest walką – podejmij ją, Życie jest życiem – obroń je!
Matka Teresa z Kalkuty
25 marca obchodzone było Święto Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny, ten dzień również obchodzony jest od paru
lat w naszym kraju jako Dzień Świętości Życia. Na ten czas
w holu szkoły przygotowana została specjalna wystawa zdjęć
i tekstów. 4 kwietnia natomiast – w ostatni dzień nauki przed
świętami, młodzież gimnazjum obejrzała krótki program po-
etycko – multimedialno - muzyczny zatytułowany „Bicie serca”
i poświęcony obronie i ochronie życia człowieka od momentu
poczęcia. Słuchając bicia serca człowieka z głośników magne-
tofonu i na pewno bicia serca własnego można było zastanowić
się choć przez 15 minut, (bo tyle trwał występ) nad pięknem
i świętością ludzkiego życia, które zaczyna się od maleńkiej ko-
mórki, mniejszej od kropki na końcu tego zdania. Wspomnia-
na została postać włoskiej matki Joanny Beretty Molla, ogłoszo-
nej świętą przez Papieża Jana Pawła II roku 2004, która wiedząc
o zagrożeniu dla swojego życia nie zdecydowała się na aborcję,
a wybierając życie dziecka udowodniła, że życie każdego z nas
jest największą wartością i zawsze trzeba je chronić. Niedługo
po urodzeniu swojego czwartego dziecka w roku 1962 zmarła.
Sięgnęliśmy tu również do słów Jana Pawła II, który pisał w En-
cyklice Evangelium vitae:
„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwi-
li swego istnienia, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Życie
człowieka pochodzi od Boga, jest jego darem. Dlatego Bóg jest
jedynym panem tego życia: człowiek nie może nim rozporzą-
dzać. Przerwanie ciąży jest świadomym i bezpośrednim zabój-
stwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia. Prze-
rywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna
ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne”.
Zakończeniem spotkania była piosenka „Zaufaj Panu” Mag-
dy Anioł śpiewana z wielką radością przez naszych uczniów.
Więcej informacji, zdjęć i opisów naszych wydarzeń
szkolnych można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.gimnazjum.lapszenizne.pl na którą serdecznie zapraszamy.
bk
Kto najwięcej wie o Janie Pawle II?
– Artur Zawisza!
„Dzielmy się miłością
jak kromką chleba