background image
3
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
W poniedziałek, 2 kwietnia 2007 roku, odbył się I Kon-
cert Wspomnień „Leśnica-Groń w hołdzie dla Jana Pawła
II”. Zaproszenia skierowano do środowisk lokalnych, szkół
i organizacji z terenu gminy Bukowina Tatrzańska. Dzięki
prezentacji w radiu Alex organizatorzy spotkali się z szero-
kim odzewem w wielu miejscowościach; od Chochołowa,
Czerwiennego, Białego Dunajca, Zakopanego, Nowego Tar-
gu po Dębno. Spisz reprezentowała młodzież i nauczycie-
le z Czarnej Góry i Rzepisk. W uroczystości uczestniczyli
ks. Hubert Kasztelan, proboszcz czarnogórski oraz ks. Pa-
weł Antolak, wikariusz z Jurgowa. We wszystkich kościo-
łach na Podhalu i Spiszu parafianie zbierali się w kościołach
i na pamiątkę rocznicy śmierci Ojca Świętego uczestniczy-
li w nabożeństwach oraz Apelu Jasnogórskim.
W Groniu uroczystości rozpoczęły się o 11:00 mszą
św. koncelebrowaną w kościele parafialnym, którą odpra-
wił ks. proboszcz Stanisław Pająk. Mimo, że dzień był
powszedni ludzie nie mieścili się w kościele. Następnie,
o 12:00, złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomni-
kiem Ojca Świętego Jana Pawła II, po czym gospodarze
i Goście przeszli do remizy OSP w Leśnicy. Tę część uro-
czystości uświetniła muzyką i śpiewem występująca go-
ścinnie kapela „Górzanie”
O 13:30 rozpoczęły się przesłuchania konkursowe
w konkursie śpiewu i recytacji dzieci i młodzieży, o tej sa-
mej porze odbył się też międzyszkolny turniej wiedzy o Ja-
nie Pawle II. Przesłuchania trwały do godzin wieczornych,
gdyż stale dojeżdżali kolejni chętni.
Przed 21:00 z remizy z pochodniami wyruszył
w kierunku Wierchu Stefańskiego, gdzie rozpalono watrę.
O 21:37 minutą ciszy uczczono pamięć Ojca Świętego Jana
Pawła II. Hań przy watrze i na Apelu Jasnogórskim spotka-
ło się ok. 1.000 osób.
Wyniki poszczególnych konkursów dostępne są na
stronie domowej głównego Organizatora, Janusza Pilnego
www.januszpilny.prv.pl Więcej informacji o tym wydarze-
niu znajdziecie także w serwisie www.pokolenie-jp2.pl
Śpiewy solistów, grup i zespołów oceniała Komisja
w składzie: Aleksandra Bogucka, Dorota Majerczyk, Edward
Tybor i ks. Stanisław Maślanka Tych, którzy nie korzy-
stają z internetu informujemy tylko, że w kategorii śpie-
wu grupowego II miejsce zajął Zespół Szkolny z Czarnej
Góry - SP Nr 2.
W zakresie wiedzy o Ojcu Świętym po przesłucha-
niu 10 drużyn ze Szkoły Podstawowej Brzegi, Bukowina
Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Chochołów, Czarna Góra,
Groń, Leśnica, Gronków, Rzepiska Szkoła Podstawowa nr.
1, Rzepiska Szkoła Podstawowa nr. 2, SP Chochołów i SP
Gronków, Komisja przyznała - I miejsce dla SP Chochołów,
II miejsce SP Nr 2 Czarna Góra, III miejsce SP Gronków.
Po przesłuchaniu 5 drużyn z Gimnazjum Bukowina
Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Nowy Targ, Leśnica, Maru-
szyna Dolna, ustalono trzy pierwsze miejsca w kolejności:
I miejsce Leśnica, II miejsce Maruszyna Dolna, III miej-
sce Bukowina Tatrzańska
Konkurs plastyczny rozstrzygnęła Komisja w skła-
dzie: pani Agnieszka Górkiewicz, ks. Władysław Podha-
lański, pan Ryszard Rabeszko. Oceniono prace nadesła-
ne na konkurs w ramach I Koncertu Wspomnień Leśnica-
-Groń w Hołdzie dla Jana Pawła II „Na Was zawsze moż-
na liczyć”. Po przeglądnięciu 219 prac przyznano kilkana-
ście nagród. W grupie szkoły podstawowej klas IV-VI - II
nagrodę otrzymał Rafał Trzop z Czarnej Góry.
Januszowi Pilnemu przy organizacji tej pięknej uro-
czystości pomagała miejscowa parafia, OSP, sołtysi i rady
sołeckie, BCK i Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej.
Wsparciem służyli też w miarę swoich możliwości sponso-
rzy, m.in. Starostwo Tatrzańskie, BS Bukowina Tatrzańska,
GS Bukowina Tatrzańska, Autoremo, Kotelnica Białczań-
ska, Firma Steskal i drukarnia MK z Nowego Targu.
(red)
Na was zawsze można liczyć!