background image
33
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
żackiej. Wykupiono działkę i zaczę-
to gromadzić materiały budowlane.
Budowa remizy ruszyła w 1965 roku,
którą oddano do użytku w 1971 roku.
W roku 1967 funkcję komendanta
straży objął Seweryn Krzysik a pre-
zesa Dominik Biziak. W roku 1970
komendantem straży został Paweł
Gryglak. Funkcję te pełni do 1983
roku. Prezesem w tym czasie był Jó-
zef Krzysik. Staraniem Józefa Krzy-
sika i Pawła Gryglaka w 1972 roku
zakupiono motopompę typu M-800.
w roku 1973 Komenda Rejonowa
Straży Pożarnej w Nowym Targu
przekazała naszej OSP samochód
STAR 20, dzięki któremu strażacy
mogli szybciej docierać na miejsce
pożaru.
W 1983 roku naczelnikiem stra-
ży zostaje Józef Mazurek. Na prezesa
zarządu w tym czasie wybrano Jana
Kiedziuch, który pełnił tą funkcję
do 2001 roku. W 1983 roku stara-
niem zarządu OSP Komenda Re-
jonowa Straży Pożarnej w Nowym
Targu przekazała naszej jednostce
motopompę typu PO-5. z inicjatywy
Stefana Kiedziuch, Jana Gryglaka
i Romana Stanczaka mieszkańcy wsi
postanowili zakupić nowy samochód
bojowy. Środki finansowe pozyskano
ze Wspólnoty Urbarialnej ,,Urbar”
oraz od mieszkańców wsi. Otrzy-
mano również pomoc finansową
z Urzędu Gminy Łapsze Niżne a tak-
że od mieszkańców okolicznych wsi.
Wszystkim darczyńcom serdecznie
podziękowano.
W okresie prezesury Jana Kie-
dziuch w latach 1994-1998 z ini-
cjatywy ówczesnego radnego wsi,
członka Zarządu Gminy Łapsze
Niżne mgr Franciszka Payerhina,
przy poparciu Wójta Gminy mgr inż.
Wendelina Habera oraz Gminnego
Zarządu OSP w Łapszach Niżnych,
strażacy łapszańscy wykonali re-
mont znacznie zniszczonej remizy
OSP. Do budynku doprowadzono
wodę, wybudowano sanitariaty, wy-
konano kanalizację sanitarną. Po-
mieszczenia remizy na pierwszym
piętrze zaadoptowano do zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi, przebudo-
wano ściany wewnętrzne, założono nowe drzwi wejściowe do pomieszczeń,
wykonano kuchnię z zapleczem i magazynem. Wyremontowano, otynkowano
i wymalowano wnętrza wszystkich pomieszczeń, wykonano wentylację i zało-
żono listwowe elektryczne ogrzewanie. Podłogę wyłożono nowym linoleum.
Odnowiono klatkę schodową, zamontowano i wymalowano barierkę ochron-
ną i wykonano nowy właz na strych. Naprawiono ubytki ścian zewnętrznych
budynku i pomalowano. Wykonano również wiele prac porządkujących oto-
czenie remizy, założono bariery ochronne wzdłuż rzeki za budynkiem i po-
łożono tam kostkę betonową. Był to ogromny wysiłek społeczny wszystkich
członków OSP na czele z komendantem Józefem Mazurkiem i ówczesnym
prezesem Janem Kiedziucherm. Chwała Im za to.
Od roku 2001 do 2003 funkcje prezesa OSP pełnił Jan Sołtys, który przed-
wcześnie zmarł. Od roku 2004 do chwili obecnej funkcję prezesa sprawuje
Andrzej Sołtys. Komendantem straży jest nadal Józef Mazurek pełniący tą
funkcję bez przerwy przez 22 lata.
W ostatnich latach w Łapszach Wyżnych wybuchło pięć pożarów, które dzię-
ki sprawnej akcji strażaków naszej i sąsiednich wsi oraz dobremu wyposażeniu
przeciw pożarowemu udało się szybko ugasić ratując budynki mieszkalne.
OSP w Łapszach Wyżnych bierze czynny udział we wszystkich akcjach
ratunkowych podczas klęsk żywiołowych.
Łapszańscy strażacy systematycznie uczestniczą w parafialnych uroczy-
stościach kościelnych zyskując słowa uznania i podzięki od Ks. Proboszcza
Romana Gorczyńskiego i parafian.
Obecny Zarząd OSP w Łapszach Wyżnych tworzą :
1. Prezes – Andrzej Sołtys
2. Naczelnik- Józef Mazurek
3. Sekretarz- Franciszek Krzysik
4. Skarbnik- Dominik Sołtys (pełni tę funkcję 33 lata)
Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący- Roman Stańczak
Członkowie: Jan Krzysik i Józef Brawiak