background image
Na Spiszu nr 1 (82) 2012 r.
9
Fakty
Na Spiszu
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie szesnastej. Licz-
nie przybyłych gości i mieszkańców przywitał prowadzący
Piotr Wojtaszek. Ludzi jak na weselu - humorystycznie skwi-
tował Jan Budz - prezes Związku Polskiego Spisza Oprócz
autorów tekstów obecni również byli: poseł Anna Paluch,
wójt naszej gminy Paweł Dziuban, przedstawiciele Rady
Gminy z przewodniczącą Heleną Klimczak, przewodniczący
Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak, były wójt Antoni
Kapołka, dyrektor Zespołu Zamkowego w Niedzicy Ewa
Jaworowska - Mazur, Julian Kowalczyk – prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju Spisza i Okolicy, ksiądz proboszcz Ludwik
Węgrzyn, siostra Avilla, dr Maciej Rak, nauczyciele Zespołu
Szkół we Frydmanie, strażacy, dzieci, młodzież i starsi z soł-
tysem Janem Noworolskim na czele.
Po krótkim wprowadzeniu pana Piotra Wojtaszka
uczniowie naszej szkoły przedstawili sztukę Frydmaniany
- Pany według scenariusza pani Małgorzaty Wojtaszek.
Sprzężenie dwóch światów - wiejskiego i miejskiego wpro-
wadziło widzów w radosny nastrój. Profesjonalizm reżyser-
ski pana Krzysztofa Mikołajczyka znany jest już od wielu
lat. Mistrzowska gra aktorów, swoboda na scenie, język gwa-
rowy, odpowiednie stroje i dekoracja stworzyły niepowta-
rzalny klimat.
Po części ar-
tystycznej głos za-
bierali autorzy pu-
blikacji: profesor
Tadeusz Trajdos,
dr Dariusz Nie-
miec, dr Marcin
Szyma, prof.An-
drzej Skorupa, dr
Adam Błachut
OFM, Paweł
Ferko OCD, mgr
Robert Kowalski,
mgr inż. Piotr Stępień, mgr Józefa Żołądek, mgr Elżbieta
Łukuś, dr Anna Grochal i dr Urszula Janicka – Krzywda,
mgr Katarzyna Słabosz-Palacz. Ich wystąpienia obejmowa-
ły tematykę tradycji, obrzędowości, zwyczajów, życia religij-
nego i codziennego mieszkańców Frydmana na przestrzeni
dziejów. Zawierały również problematykę budownictwa sa-
kralnego , frydmańskich piwnic, ciekawych wydarzeń i ba-
dań archeologicznych.
Uwieńczeniem całej imprezy był oczywiście suto zasta-
wiony stół regionalny. Potrawy przygotowały panie z Koła
Gospodyń na czele z panią Marią Iglar. Oprócz chleba
ze smalcem, kołaczy, grulownika, ciast, wyśmienitym da-
niem były gałuski z tartych ziemniaków, bigos i żurek.
Na stole oczywiście nie zabrakło sołdry pana Franciszka
Organiściaka.
Muzyka ludowa to nieodzowny element całej uroczysto-
ści, Przy dźwiękach kapeli czas płynął na ciekawych rozmo-
wach i dyskusjach, a autorzy rozdawali autografy.
Nie byłoby tej publikacji gdyby nie ogromne zaanga-
żowanie wielu osób. Szczególne podziękowania należą się
głównemu łącznikowi pomiędzy autorami panu Piotrowi
Wojtaszkowi, panu Józefowi Prelichowi - prezesowi OSP,
jego bratu Tadeuszowi oraz strażakom przygotowującym
remizę, jak również ludziom dzielącym się głęboką wiedzą
o zwyczajach, zabytkach i interesujących wydarzeniach ma-
jących miejsce na terenie Frydmana.
Każdy kto czuje się frydmanianinem, zarówno w Polsce
Dziejowa uroczystość
11 lutego 2012 roku to jeden z ważniejszych dni dla mieszkańców Frydmana. Promocję książki
Z dziejów Frydmana możemy uznać za ponadczasową. Miejscowość ma odrębną monografię. Po
drugiej wojnie światowej to pierwsza książka, której treści dotyczą tylko i wyłącznie jednej miej-
scowości Polskiego Spisza. Została ona wydana z okazji 700- lecia istnienia wsi.