background image
Na Spiszu nr 1 (82) 2012 r.
5
Folklor
Na Spiszu
Natalia Waniczek z Dursztyna
Wyróżnienie dla Weroniki Myśliwiec
z Frydmana
W konkursie grup śpiewaczych
Kategoria młodzieżowa
I miejsce otrzymuje:
Grupa śpiewacza z Krempach (Edyta
Pietraszek, Marta Zygmund)
II miejsce otrzymuje:
Grupa śpiewacza z Czarnej Góry (Bar-
bara Jezierczak, Adrianna Złahoda)
Dwa równorzędne III miejsca
otrzymują:
Grupy śpiewacze z Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych (Aleksandra Borzęcka,
Ewelina Budz) oraz (Faustyna Cieślik
i Monika Radecka)
Kategoria dziecięca:
Dwa równorzędne I miejsca
otrzymują:
Grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych
(Anna Krzysik, Katarzyna Błazoszek,
Aneta Grygrak, Justyna Kołodziej) oraz
Grupa śpiewacza z Krempach (Kata-
rzyna Kaczmarczyk, Aleksandra Moś,
Dagmara Długa, Katarzyna Tomcza,
Patrycja Zygmund)
Dwa równorzędne II miejsca
otrzymują:
Grupa śpiewacza z Dursztyna (Mar-
celina Zygmund, Iwona Bratkowska,
Aleksandra Bigos i Natalia Waniczek)
i grupa śpiewacza z Frydmana (Maria
Myśliwiec, Łukasz Myśliwiec, Agata
Tażyk, Aleksandra Prelich, Anna Jur-
kowska, Sabina Kasprzak)
Specjalne wyróżnienie dla najmłod-
szych uczestniczek - Grupy śpiewa-
czej z Frydmana (Julia Milaniak, Pau-
lina Głodek)
W konkursie gawęd
Kategoria młodzieżowa
Trzy równorzędne I miejsca
otrzymują:
Monika Radecka z Kacwina, Karolina
Radecka z Kacwina, Marcelina Wnęk
z Krempach
Dwa równorzędne II miejsca
otrzymują:
Kamila Krzysiaczek z Kacwina, Ga-
briela Wiśniowska z Niedzicy
III miejsce otrzymuje:
Aleksandra Plucińska z Jurgowa
Wyróżnienie dla Joanny Zabrzewskiej
z Jurgowa
Kategoria dziecięca
I miejsce otrzymuje:
Marcelina Zygmunt z Dursztyna
Dwa równorzędne II miejsca
otrzymuja:
Łukasz Bryja z Łapsz Niżnych, Alek-
sandra Domijan z Frydmana
III miejsce otrzymuje:
Aleksandra Gryglak z Łapsz
Wyżnych
Tegoroczny niedzielny przegląd
obfitował w zwyczaje związane z wese-
lem, nie zabrakło też zwyczajów towa-
rzyszących narodzinom dziecka, zwy-
czajów związanych z wigilią Bożego
Narodzenia oraz wigilią św. Andrze-
ja i św. Łucji. Zaprezentowane zostały
także zwyczaje: „prucki i prządki” oraz
przedstawiono „sposoby uzdrowienia
chorej babci”.
Jury przyznało następujące nagro-
dy i wyróżnienia:
Kategoria dziecięca:
I miejsce otrzymał dziecięcy zespół re-
gionalny z Kacwina,
II miejsce „Mali Spiszacy” z Łapsz Niż-
nych i zespół „Honaj „ z Dursztyna
III miejsce: „Mali Toniecnici”
z Krempach i „Mali Frydmanianie”
z Frydmana
Wyróżnienie dla zespołu „Małe jedlic-
ki” z Łapsz Niznych
Kategoria młodzieżowa:
I miejsce: „Śpisoki” działający przy
Gimnazjum w Łapszach Niżnych
II miejsce: „Bystry Potok” z Kacwina
III miejsce: „Ciardasie” z Czarnej
Góry
Kategoria dorosłych
I miejsce: „Czardasz” z Niedzicy i „Zie-
lony Jawor” z Krempach
II miejsce: Podhale – grupa spiska
z Jurgowa.
Jury wytypowało zespół „Zielony
Jawor” na IV Małopolski Konkurs
Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów
Ludowych – „Pogórzańskie Gody” do
Łużnej, natomiast zespół „Czardasz”
na Przepatrzowiny Teatrów Wiej-
skich w Czarnym Dunajcu.
W składzie tegorocznego jury
Zwyków spiskich zasiedli: Aleksandra
Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog,
Aleksander Smaga - muzyk, Michali-
na Wojtas - choreograf, Julian Kowal-
czyk – etnograf. Cieszy fakt, że po-
mimo szybkiego postępu cywilizacji,
z roku na rok, coraz więcej młodych lu-
dzi interesuje się regionalizmem. Miej-
my nadzieję że dzięki nim nasza trady-
cja będzie wciąż żywa i przekazywana
kolejnym pokoleniom.
Danuta Milaniak