background image
Na Spiszu nr 1 (82) 2012 r.
7
Gabrieli Bogackiej, Jakubowi Nowak,
Krystianowi Sierdzińskiemu
Odtwórcom postaci Maryi i Józe-
fa: Miłosławie Nowak i Mariuszowi
Wojtas
Panu Zbigniewowi Książek za po-
etyckie słowo i współudział w przygo-
towaniu scenariusza
Elżbiecie Łukuś i Józefowi Kapołka
za prowadzenie i czytanie tekstów, Paw-
łowi Chmiel – za dźwięki zimowej nocy,
Stanisławowi Tkaczyk – za choinki do de-
koracji, Barbarze Wilman za prace przy
odnowieniu stroju Turonia,
Księdzu Proboszczowi łapszań-
skiej Parafii ks. Mariuszowi Skotnic-
kiemu za wyrozumiałość i dobre słowo,
Piotrowi Nowobilskiemu za kózki i Grze-
gorzowi Nowak za owieczki do zagrody
pasterzy, FS AUDIO Markowi Suber-
lak i ekipie nagłośnieniowej za profesjo-
nalny dźwięk, Firmie AMADEUSZ –
za wspaniałe efekty świetlne, STUDIO
PRESTIGE Jakubowi i Wojciechowi
Jamróz za oprawę fotograficzną i video,
Restauracji i Pensjonat „Nowak”- Łuka-
szowi Nowak z Łapsz Niżnych, Piotrowi
Kowalczyk z Niedzicy za wypożyczenie
agregatu prądowego.
Reżyseria, scenariusz: BARBA-
RA KOWALCZYK i ZBIGNIEW
KSIĄŻEK
Dekoracje: ALICJA WÓJTOWICZ.
Szczególne podziękowania skła-
damy na ręce Prezesa Stowarzyszenia
Rozwoju Spisza i Okolicy Pana Juliana
Kowalczyk za pomoc w pozyskiwaniu
środków pomocniczych.
organizatorzy
WIZYTA DYREKTORÓW SŁOWACKICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
w Łapszach Niżnych
Wstępny kontakt telefo-
niczny w tej sprawie nawią-
zała ze mną moja krewna Dr
Lenka Langova, nauczyciel-
ka historii i religii w szkole
podstawowej w Popradzie
w Republice Słowackiej. Za-
pytała mnie, czy mógłbym
im pomóc nawiązać kon-
takt z kimś kompetentnym
do zaprezentowania polskiej
szkoły podstawowej i gimna-
zjum oraz udzielenia infor-
macji na temat obowiązują-
cego w Polsce systemu oświatowego. Przyjąłem tę prośbę i zwróciłem się w tej
sprawie do Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych mgr Ju-
liana Kowalczyka wiedząc, że nie odmówi Słowakom realizacji ich prośby. Usta-
lono datę i godzinę spotkania.
13.grudnia 2011 r. w godzinach wieczornych słowacki BUS, po trudnościach
znalezienia skrótowej drogi dojazdu, dotarł na parking szkolny w Łapszach Niż-
nych. Nastąpiło powitanie gości. W ustalonym wcześniej programie wizyty prze-
widziano zwiedzenie budynku, klas szkolnych, sali gimnastycznej i pomieszczeń
pomocniczych. Dyrektor mgr Julian Kowalczyk, przybyłych Dyrektorów szkół
z Województwa Koszyckiego zapoznał z obowiązującym aktualnie w Polsce sys-
temem organizacyjnym oświaty. W dyskusji głos zabrało wielu uczestników spo-
tkania. Miło nam było słuchać rzeczowych pytań i pozytywnych ocen naszej
szkoły. Pomagał tłumacz.
Wydaje się, że zauważona miła atmosfera spotkania może rokować nadzieję
na dalszą współpracę w dziedzinie oświaty.
Wizytę relacjonował Franciszek PAYERHIN
Zdjęcia Julian Kowalczyk
Folklor
Na Spiszu