background image
Na Spiszu nr 1 (82) 2012 r.
6
Najpierw popłynęła muzyka z wiatrem równo, muzy-
ka zimowej nocy, recytował wiersze Pan Zbigniew Ksią-
żek przy akompaniamencie grającego na gitarze Szczepana,
potem zagrał nasz łapszański zespół SZTAB, dalej zebrani
usłyszeli kilka utworów w wykonaniu Mateusza Ziółko (fi-
nalisty telewizyjnego Mam Talent) i w końcu zaśpiewał Ja-
nusz Radek – znany krakowski wokalista, solista Tryptyku
Świętokrzyskiego Zbigniewa Książka i Piotra Rubika . Jak
zawsze inaczej i bardzo oryginalnie. Oczywiście nie zabra-
kło prawdziwych Łapszan, którzy przedstawili tylko dla tej
spiskiej wsi typowy zwyczaj chodzenia z Turoniem. Zagra-
li tak z sercem, że wielu strach obleciał. Do tego głosy wil-
ków w dalekiej ciemności …Było też i wesoło. Bo to wesoły
zwyczaj, trochę i psotny. Niejeden wyszedł z kaplicy pobru-
dzony przez dowcipnych pasterzy węglem. Przy takiej mu-
zyce, przy takich dźwiękach i takim oświetleniu cała kaplica
ze strzelistym dachem wydawała się wirować w ten zimowy,
śnieżny wieczór z migającymi po ścianach światłami. I jak
na ten czas przystało do kaplicy w drodze do Betlejem zawi-
tali też Trzej Królowie. A gdy wszystko miało się skończyć
to nagle zapłakało maleńkie dziecko … to narodzony Jezus
w pasterskiej szopie, gdzie czuwali przy nim Maryja z Jó-
zefem. I choć kończył się koncert to zaczynało się wszyst-
ko, bo to był początek Nowego Roku, a żeby to był dobry
rok popłynęły jak strugą wielką życzenia. I tak ten wieczór
Trzech Króli, w tajemnicy betlejemskiej kaplicy był taki
prawdziwy i taki spiski.
Organizatorzy – zespół SZTAB w składzie:
Marian-„Brylant” Wójtowicz, Alicja Wójtowicz, Szcze-
pan Sołtys, Tomasz Sołtys,
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poma-
gali w przygotowaniach i organizacji koncertu.
Szczególnie dziękujemy:
Za pomoc w przygotowaniach do koncertu:
Franciszkowi Kowalczyk, Barbarze Kowalczyk, Krzysz-
tofowi Haber, Kazimierzowi Topór, Marianowi Chrobak,
Halinie Karkoszka, Katarzynie Kępa, Jackowi Sierdzińskie-
mu, Józefowi Sołtys – oprawa elektryczna
Występującym:
Januszowi Radek, Mateuszowi Ziółko, Milenie Walosik,
Kapeli Spiskiej „Sypaniec” z Łapsz Niżnych na czele z Sylwe-
strem Fic
Odtwórcom scenki chodzenia z turoniem:
Wendelinowi Rzepiszczak, Kazimierzowi Topór, Stani-
sławowi Nowak, Józefowi Jamróz, Krzysztofowi Miśkowicz,
Krzysztofowi Reyczak, Jackowi Sierdzińskiemu, Piotrowi
Madeja, Krzysztofowi Haber, Piotrowi Nowak, Ryszardo-
wi Kiszczyńskiemu, Marianowi Chrobak
Odtwórcom postaci Trzech Króli:
Zbigniewowi Karkoszka, Franciszkowi Kowalczyk i To-
maszowi Stanek.
Dzieciom - pastuszkom śpiewającym w chórku:
Aleksandrze Wójtowicz, Dominice Horoba, Julicie Kapołka,
Annie Topór, Arkadiuszowi Topór, Szymonowi Nowak, Łu-
kaszowi Bryja, Andrzejowi Rzepiszczak, Piotrowi Karkoszka,
„Ze Spisza
do Betlejem”
Prawdziwa zimowa zawierucha ze śniegiem,
świszczący wiatr, muzyka prawdziwej kapeli
spiskiej, żywa szopka z prawdziwymi owca-
mi (i dwoma kozami), ogniska, pasterski sza-
łas i tłum przybyłych do łapszańskiej kapli-
cy pielgrzymów - gości z różnych zakątków
Spisza i nie tylko. To wieczór Trzech Kró-
li w Łapszach Niżnych - łapszański koncert
kolęd i pastorałek.
Folklor
Na Spiszu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Operacja mająca na celu zwiększenie aktywizacji
i integracji mieszkańców obszaru działania LGD poprzez organizację imprezy kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013