background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
46
Na zdrowie
BOŻA APTEKA
W każdej ulotce informacyjnej włożonej do opakowania leku znajduje się
wykaz ostrzeżeń na co może dany lek zaszkodzić. Tych ostrzeżeń nieraz jest tak
dużo, że pacjent zastanawia się, czy zaordynowany przez lekarza medykament
zażyć czy odrzucić, aby sobie nie zaszkodzić.
Mieszkańcy naszego globu od dawien dawna, drogą nieustannych poszu-
kiwań, wyodrębnili rośliny i warzywa zawierające substancje pomocne w le-
czeniu różnych chorób a nie powodujące ubocznych, negatywnych skutków
dla organizmu ludzkiego. W ten sposób powstały leksykony roślin leczniczych.
Naszą penetrację BOŻEJ APTEKI zacznijmy od dobrze nam znanego CZOSNKU
POSPOLITEGO / Allium sativum L /.
Czosnek jest wymie-
niany jako roślina lecznicza
i magiczna. W Grecji i Rzy-
mie czosnek przydzielano
żołnierzom, gdyż uważa-
no, że podnosi on męstwo
i zdolność bojową. W Euro-
pie już we wczesnym śre-
dniowieczu czosnek był po-
wszechnie używany jako
lek. Szczególną rolę odgry-
wał w okresach epidemii.
Współczesne badania nad właściwościami leczniczymi czosnku potwier-
dziły w pełni jego właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne, przy czym za-
kres jego działania jest wyjątkowo szeroki – zapobiega on rozwojowi bakterii
biorących udział w procesach zarówno gnilnych, jak i fermentacyjnych, niszczy
także groźne dla człowieka bakterie tyfusu, cholery i inne. Na szczególną uwagę
zasługuje funkcja czosnku w procesie regulowania jelitowej flory bakteryjnej.
Czosnek i jego preparaty działają przeciwmiażdżycowo, zapobiegają odkłada-
niu się cholesterolu w naczyniach krwionośnych. Dzięki temu, że kuracja czosn-
kowa nie wywołuje ubocznych skutków, może być stosowana przez dłuższy
czas także u osób w starszym wieku. Podkreśla się często przeciwnowotworo-
we działanie czosnku – zarówno profilaktyczne jak i lecznicze – oraz ogólnie
odtruwające organizm. Czosnek obniża też ciśnienie krwi, wobec czego ma ko-
rzystny wpływ na pracę serca i na naczynia krwionośne. Zapobiega rozwojowi
pasożytów, zwanych robakami, w przewodzie pokarmowym. Zewnętrznie sto-
suje się czosnek jako środek gojący i odkażający na rany, oparzenia itp.
Najbardziej skuteczne jest spożywanie surowego czosnku, gdyż wszelkie
jego przetwarzanie powoduje zmiany składu i na ogół obniża wartość lecz-
niczą. Czosnek zawiera bogactwo witamin, w tym prowitaminę A, witaminy
B1, B2, PP, C, oraz składników mineralnych, jak potas, wapń, magnez, a także
mikroelementów, w tym tak rzadkich jak kobalt, nikiel, chrom i inne. Ponadto
stwierdzono w czosnku substancje o charakterze męskich i żeńskich hormo-
nów płciowych.
Pewną przeszkodą w jego stosowaniu jest silny i ostry zapach. Dla zneu-
tralizowania zapachu zaleca się spożywanie liści pietruszki, kopru lub selera,
a także picie czerwonego wina.
Z LEKSYKONU ROŚLIN LECZNICZYCH / PWRL/ wybrał Franciszek
PAYERHIN
Śpisu mój
Tegoroczny KONKURS WIEDZY O SPISZU poprze-
dziła wycieczka krajoznawcza przedkonkursowa z serii
„Wędrówki uczą”. Wycieczka odbyła się 23 października
2010r.
Trasa wycieczki wiodła wokół Spisza i Podhala.
Dzieci i młodzież wraz z opiekunami (54 osoby) zwie-
dziła zabytki sakralne we Frydmanie, Niedzicy, Kacwinie,
Trybszu, Szaflarach i Ludźmierzu. Poznała historię Spisza
I Podhala. Szczególnie zwrócono uwagę na ważne tegorocz-
ne rocznice tj. 600 lecie bitwy pod Grunwaldem, 100 lecie
krzyża na Ranisbergu, 90 rocznicę powrotu Spisza i Ora-
wy do Polski.
Panująca w tym dniu piękna pogoda rozpościerała przed
uczestnikami wycieczki piękno krajobrazu w jesiennych
barwach.
KONKURS WIEDZ Y O SPISZU dla szkół podstawo-
wych i X REGIONALNY KONKURS WIEDZY O SPI-
SZU I PODHALU dla szkół gimnazjalnych odbył się nato-
miast 23 listopada w Szkole Podstawowej w Nowej Białej.
Nie zawiedli organizatorów uczestnicy. Przyjechały do No-
wej Białej drużyny ze szkół podstawowych z Czarnej Góry
nr 1 i nr 2, Dursztyna, Frydmana, Krempach, Niedzicy,
Łapsz Niżnych i Wyżnych, Trybsza oraz Nowego Targu
z S.P nr 6 na Borze ( cała drużyna z kl. IV), oraz gimna-
zjaliści z Krempach, Frydmana, Łapsz Niżnych i Nowego
Targu Gimnazjum nr 1.
Po podliczeniu punktów najlepszy wynik uzyskała
drużyna SP z Nowej Białej( opiekun JADWIGA SOKO-
ŁOWSKA), zaledwie o jeden punkt mniej drużyna SP nr
2 z Czarnej Góry ( opiekun BOGUMIŁA ZŁAHODA),
Uczestnicy konkursu recytatorskiego