background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
50
24.10. br. w Niedzicy na Spiszu
odbyło się podsumowanie projektu pod
hasłem „Pomysł na produkt lokalny”.
Realizatorem pomysłu były: Stowa-
rzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
w Łapszach Niżnych oraz Nadwiślań-
ska Grupa Działania E.O. CENOMA
ze Szczurowej ( woj. małopolskie
i świętokrzyskie).
Tydzień temu Dni Produktu Lokal-
nego, w ramach projektu współpracy
pt. „Odkrywanie wartości produktów
lokalnych od Wisły po Spisz, jako
zasobów rozwoju dziedzictwa kultu-
rowego” zorganizowano w Kazimierzy
Dolnej, na terenie partnera spiskiego
stowarzyszenia, obejmującego swoim
zasięgiem region pogranicza Małopol-
ski i województwa świętokrzyskiego.
Wczoraj przyszła kolej na Niedzicę.
W hali sportowej miejscowej szkoły
stanęło kilkadziesiąt stoisk, na których
prezentowano produkty regionalne cha-
rakterystyczne dla gmin: Nowy Targ,
Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska,
które mogą stać się wyróżnikiem na-
szego regionu i przyczynić do jego
promocji. Można było zobaczyć i zaku-
pić produkty regionalne, porozmawiać
z twórcami, artystami, organizatorami
wydarzeń kulturalnych i skosztować
specjałów kuchni regionalnej Spisza,
Podhala oraz tych zaprezentowanych
przez gości zrzeszonych w Nadwiślań-
skiej Grupie Działania.
Najwięcej było kół gospodyń
wiejskich, prezentujących przysmaki
regionalnej kuchni, w ramach kategorii
„produkty spożywcze”, nie zabrakło też
jednak innych produktów, ocenianych
w kategoriach: „usługi”, „przedsię-
wzięcia społeczno-kulturalne” oraz
„inne wytwory”. W sumie z naszego
regionu zgłoszono do projektu aż 42
produkty lokalne. Jak mówi P24 Zofia
Zaremba, dyrektor biura Stowarzysze-
nia Rozwoju Spisza i Okolicy w Łap-
szach Niżnych, wczorajsze podsumo-
wanie nie kończy projektu. - Zmierza
on do utworzenia szlaku produktu
regionalnego - dodaje pani dyrektor.
- Wspólnie z Nadwiślańską Grupą
Działania wydamy publikację, w której
będą przedstawione wszystkie zgłoszo-
ne produkty wraz z mapami - osobną
dla ich, osobną - dla naszego terenu.
Chcemy na niej zamieścić wszystkie
miejscowości, a przy każdej - charak-
terystyczny dla niej produkt.
Impreza, prowadzona przez Jana
Budza, trwała niemal cały dzień.
Najpierw w hali sportowej, potem
- w remizie niedzickiej OSP. Choć
organizatorzy nagrodzili statuetkami
i dyplomami - wręczanymi przez
Juliana Kowalczyka - prezesa Stowa-
rzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy,
Józefa Majerczaka - wiceprezesa
i Macieja Płachtę - przewodniczącego
rady wszystkich wystawców, w każdej 
kategorii przyznano też po jednym 
specjalnym wyróżnieniu. W kategorii
„produkty spożywcze” wyróżniono
produkt: Kikiela (kiszka grulana)
zgłoszony przez Zbigniewa Kapołkę,
w kategorii inne produkty: gazetę „Na
Spiszu”, w kategorii „usługi” - Szkołę
Ginących Zawodów z Bukowiny Ta-
trzańskiej, a w kategorii „przedsięwzię-
cia społeczno-kulturalne” - konkurs
potraw regionalnych w Łopusznej
i obrzęd „Ogrywanie Moji” zgłoszony
przez Józefa Majerczaka - kierownika
zespołu ludowego w Nowej Białej.
Patronat medialny nad tym wydarze-
niem sprawował portal Podhale24.pl.
Dni Produktu Lokalnego
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
MATERIAŁ SPONSOROWANY
Zgłoszone
produkty:
W kategorii „produkty spożyw-
cze”: „Chytre miyso”- Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich z Niedzicy, „Soł-
dra”- Franciszek Organiściak z Fryd-
mana, „Kikiela”- Zbigniew Kapołka,
„Dziadki z owcom bryndzom”- KGW
Krempachy, „Trzynsionka Wielka-
nocna” – KGW Szlembark, „Zufka na
serwatce” – KGW Dursztyn, „Siorboc
Pyzowiański” - KGW Pyzówka, „Grule
otulone Bockiem” - Agata Parzygnat
z Pyzówki, „Baranina na soczewicy”
- KGW Rogożnik, „Moskol z Łopusz-
nej” KGW Łopuszna, „Groch z kapu-
stą” - Danuta Makowska z Łopusznej,
„Gulaś Spiski” - KGW Nowa Biała,
„Kwaśnica na żeberkach” - KGW Har-
klowa, „Tarcioki z żeberkami” - KGW
Waksmund.
W  kategorii  „inne  wytwory”:
Strój Spiski odmiana Kacwińska -
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
z Niedzicy, Strój regionalny pod-
halański i spiski-Emanuel Brzyzek
z Krempach, Obrazy z ziaren-Elżbieta
Niemiec z Gronkowa, Gazeta  „Na 
Spiszu”- Związek Polskiego Spisza 
z siedzibą w Łapszach Niżnych, Ob-
razy na Szkle-Agnieszka Górkiewicz
z Bukowiny Tatrzańskiej.
W kategorii „usługi”: Janusz Pil-
ny z Leśnicy - Rekreacja i rehabilitacja
w gospodarstwie z muzyką i tradycją
Podhala, Bogdan Ostwald z Ostrow-
ska - „Powozy konne BRYCZKI - bu-
dowa i renowacja”, Kramarz Maciej
z Bukowiny Tatrzańskiej - „Balustrada
wewnętrzna (zewnętrzna)”, Kramarz
Stanisław z Bukowiny Tatrzańskiej
- „Lampy - kinkiety, świeczniki, ży-
randole”, Daniel Młynarczyk z Jurgo-
wa - „Haft komputerowy motywów
regionalnych”, opis pomysłu, Barbara
Pawlikowska z Niedzicy - Restauracja
„Dwór” w Niedzicy, Barbara Rzepisz-
Kiszka grulana Kikiela