background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
46
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza, Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ,
ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@o2.pl
Gmina Lapsze Niżne
Wykorzystanie Funduszy Unijnych
w 2008 roku
Urząd Gminy Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
tel. (018) 26 59 319, 310, fax (018) 26 59 315
e-mail: gmina@lapszenizne.pl
Pragnę Państwu przedstawić informację dotyczącą reali-
zacji inwestycji w 2008 roku na terenie Gminy Łapsze Niżne,
a także informację na temat pozyskania środków zewnętrznych
zarówno z progra mów pomocowych unijnych jak i środków
pozabudżetowych.
1. W ramach realizacji projektów z Pro gramu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Eu ropejski Fundusz Społeczny w 2008 roku
Gmina Łapsze Niżne pozyskała środki w wysokości 1 800 000 zł
na projekt pn. „Dziecięce listy do świata” - w ramach tego pro-
jektu zostały uruchomione punkty przedszkolne we Frydmanie,
Kac winie, Łapszach Wyżnych, Łapszach Niż nych, Łapszance
i Trybszu -16 osób zna lazło w nich zatrudnienie.
2. Drugi projekt, na który gmina otrzymała środki w wy-
sokości 130 000 zł nosi nazwę „Atrakcyjna szkoła, atrak-
cyjny zawód” i jest to projekt realizowany w Zespole Szkół
Po nadgimnazjalnych w Niedzicy w zakresie szkolnictwa
zawodowego. W ramach pro jektu młodzież może korzystać
z atrakcyj nych zajęć, czy kursów jak choćby: prawo jazdy, kurs
jeździectwa czy kurs agrotury styczny zupełnie za darmo.
3. Z projektów miękkich należy tutaj wymie nić programy,
które były realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjal-
nych. Dzięki zaangażowaniu szkół udało się pozyskać środki
w wysokości 273 000 zł na realizację takich programów jak:
„Aktywizacja jednostek samorządu te rytorialnego i organiza-
cji pozarządowych”, „Kształcenie umiejętności społecznych
i ży ciowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach
międzyludzkich”, „Karol”, „Pływam żabką”, „Świetlica
Profilaktyczno Wychowawcza”, „Ratujmy łapszańską gwarę
od zapomnienia”. Dzięki tym pro gramom szkoły w znacznym
stopniu mogły poprawić swoją bazę materiałów i wypo sażenia
dydaktycznego a uczniowie mogli zupełnie za darmo korzy-
stać z wyjazdów do teatrów, kin, warsztatów czy wycieczek
turystycznych, a także poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
na różnorakich te matycznie zajęciach pozalekcyjnych czy
pozaszkolnych.
4. W zakresie poprawy infrastruktury drogowo - mostowej
pozyskano w ubiegłym roku znaczne środki i tak też już w lutym
2008 roku gmina otrzy mała promesę z MSWiA na usuwanie
klęsk żywiołowych na odbudowę dróg i mostów w kwocie 100
000 zł, na stępne promesy na te zadania były w wysokości 180
000 zł i ostatnia z września 2008 r. w wysokości 600 000 zł.
5. Po złożeniu wniosku do Urzędu Marszał kowskiego
budżet gminy został zasilony dwoma dotacjami w wysokości
180 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
6. Na realizację zadań na rzecz społeczno ści romskiej
otrzymaliśmy środki w wy sokości 40 000 zł.
7. W 2008 roku został złożony wniosek na umorzenie
pozostałych kwot spłaty dwóch pożyczek z lat 1997 i 1998 na
za dania pn. „Kanalizacja w Łapszach Wy żnych” i „Budowa
Oczyszczalni ścieków w Trybszu”. Ostatecznie wniosek został
zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Narodowego i w ten
sposób udało się uzyskać umorzenie pozostałej kwoty do spłaty.
Kwota umorzenia to 367 000 zł.
8. Ostatnim - bo finalizowanym w ostat nich miesiącach
2008 roku -wspólnym sukcesem - wraz z Panią Dyrektor
Gmin nego Ośrodka Kultury
w Niedzicy - było pozyskanie
w pełni wyposażonej pra cowni
komputerowej w ramach Projekt
„Wioska internetowa - kształce-
nie na odległość na terenach
wiejskich”, któ rej wartość prze-
kracza 100.000 zł (jest to sprzęt
o wysokiej jakości technicznej).
Świetlica będzie dostępna dla
ogółu mieszkańców oraz dla
osób przebywają cych tymczaso-
wo na terenie Gminy. Kształcenie
może nastąpić poprzez:
- wyszukiwanie w sieci in-
ternet interesu jących danych,
informacji, publikacji
- korzystanie z oprogramowania wspo magającego kształce-
nie, tzw. biblio teczki multimedialnej - pakietu kompu terowych
programów edukacyjnych, w tym encyklopedii, słowników
i atlasów
- korzystanie ze stworzonej na potrzeby projektu platformy
e-edukacyjnej
9. Złożono wnioski do Małopolskiego Pro gramu Ope-
racyjnego, a także do Pro gramu Europejskiej Współpracy
Trans granicznej na realizację zadań pn. „Odnowa centrów wsi
dla miejscowości Łapsze Wyżne i Łapsze Niżne”, „Centrum
Spiskiej Kultury w Łapszach Niżnych”, „Modernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy”, „Wspólny Spiski
Obszar Społeczno - Turystyczny”
Wysokość pozyskanych środ ków pozabudżetowych oraz
z pro gramów unijnych wyniosła w 2008, roku 3.730.000 zł.
Całość środków pozyskanych w 2008 roku pozabudżeto-
wych na infrastrukturę dro gowo - mostową i kanalizacyjną wy-
nosi 1 427 000 zł. Natomiast ze funduszy unij nych - zwłaszcza
z Programu Operacyj nego Kapitał Ludzki - gmina otrzymała
środki w wysokości 2 203 000 zł.
mgr Pawel Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne
Krystyna Milaniak
Dyrektor GOK
w Niedzicy i Julian
Kowalczyk
na „Śpiskiej Watrze”