background image
47
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy obejmuje
swoim działaniem miejscowości na terenie trzech gmin: Łap-
sze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ. Kieruje nim
zarząd w składzie: Kowalczyk Julian – Prezes, Majerczak
Józef - V-ce Prezes, Nowak Emilia – Skarbnik, Martinczak
Alicja – Sekretarz oraz Machaj Agnieszka i Sołtys Wojciech
jako członkowie zarządu. Pracę zarządu wspiera Rada Stowa-
rzyszenia: Płachta Maciej - Przewodniczący Rady, Wrocła-
wiak Mieczysław - Wiceprzewodniczący, Celina Wnęczak
- Sekretarz oraz Górka Józef, Martinczak Henryk, Budz To-
masz, Wojtas Mariusz, Bednarczyk Maria, Święty Marta, Ka-
połka Antoni, Budz Jan, Łukasz Zofia jako jej członkowie.
Głównym celem organizacji jest promocja regionu oraz
polepszenie jakości życia mieszkańców Polskiego Spisza
i okolicznych wsi podhalańskich poprzez rozwój turystyki.
Siedzibą stowarzyszenia są Łapsze Niżne i tu właśnie dniu 6
maja 2009 roku zwołane zostało Walne Zebranie Członków
na którym zaprezentowano wyniki zaangażowania członków
w kolejnym rocznym okresie sprawozdawczym. Zebranie
poprowadził Maciej Płachta, a sprawozdanie z dokonań sto-
warzyszenie przedstawił Julian Kowalczyk. Z dokonaniami
organizacji można zapoznać się również na stronie http://
www.spisz.org.
Wśród wielu pozytywnych spraw na wyróżnienie zasłu-
gują tablice informacyjne, które umieszczone są w atrakcyj-
nych miejscach , przy szlakach turystycznych i komunika-
cyjnych. Stowarzyszenie nawiązało liczne kontakty w kraju
i zagranicą. Aktywnie współpracuje z gminnymi samorząda-
mi i przy realizacji opracowanej strategii będzie współpra-
cować z radnymi i sołtysami. Wolę współpracy potwierdzili
obecni na sali obrad wójtowie; Paweł Dziuban (gm. Łapsze
Niżne) i Sylwester Pytel (gm. Bukowina Tatrzańska). Tak-
że Rada Gminy Nowy Targ wyraziła wolę przystąpienia do
stowarzyszenia.
Spotkanie było okazją przedyskutowania wielu kwestii
roboczych, a wnioski członków przyjęto jednogłośnie. Sto-
warzyszenie działające przy wsparciu finansowym unijne-
go programu Leader
+
jako Lokalna Grupa
Działania podjęło
uchwałę o przystą-
pieniu do związku
stowarzyszeń pod
nazwą „Małopolska
sieć LDG”. Wła-
dze stowarzyszenia
i członkowie za swo-
ją pracę nie mają do tej pory żadnego wynagrodzenia, a wy-
konują przecież pożyteczną pracę dla środowiska. Dlate-
go należy się podziękowanie i wsparcie w podejmowanych
przedsięwzięciach. – To czysty zysk dla gminy, stwierdził
Sylwester Pytel, bo ile pozyskamy poprzez projekty sto-
warzyszeń, o tyle mniej środków trzeba wydać z budżetów
gmin. Co prawda udział finansowy gmin jest obowiązko-
wy, ale i tak obciążenia wkładem opłacają się, gdy rozwią-
zane zostaną nabrzmiałe problemy i pilne potrzeby miesz-
kańców.
Dyskusja trwała także po oficjalnym zakończeniu zebra-
nia. Wójtowie i radni dyskutowali m.in. kwestię utrzymania
dróg między gminami i powiatami. Dziurawą drogę między
Trybszem i Czarną Górą trzeba pilnie naprawić. Zależy na
tym gminie Bukowina, ale cała droga znajduje się na tere-
nie gminy Łapsze Niżne. Powinny się w to włączyć powia-
ty, bo podobna sytuacja jest między Rzepiskami i Łapszan-
ką oraz między Nową Białą i Białką Tatrzańską. Wójtowie
skłonni byliby przejąć na utrzymanie niektóre odcinki dróg
powiatowych oczekując w zamian uporządkowania statusu
dróg łączących powiat nowotarski i powiat tatrzański, które
dziwnym trafem zakwalifikowane zostały jako drogi gmin-
ne. Sprawa ta była poruszana także na ostatniej sesji Rady
Gminy Bukowina Tatrzańska, na której był obecny starosta
tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski. Jan Budz
Spisko-podhalańskie sprawy
Od lewej: Paweł Dziuban, Józef Górka, Maciej Płachta
i Sylwester Pytel