background image
49
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Zarząd Główny Związku Polskiego Spisza (ZPS) prosi o kontakt Spiszaków,
którzy ukończyli 18 lat, a byliby skłonni uczestniczyć jako reprezentanci Spisza
w I Biegu im. Władysława Zamoyskiego. Organizatorami biegu są: Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, Klub im. Władysława
Zamoyskiego oraz Tatrzański Park Narodowy. Informacje o biegu oraz regu-
lamin znajdziecie na stronie www.bieg.zamoyski.pl .
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne mieszczące się w siedzibie Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ulicy Orkana 2,
tel/fax. 018 20 64 156. Zgłoszenia (nazwisko, imię, data urodzenia, miejscowość,
Spiszacy na start !
1919 w Paryżu i Wersalu, 2009 w zakopiańskim „Sokole”
W tym roku mija 90 rocznica podpisania Traktatu Pokojowego w Wersalu (1919), którym formalnie zakończono
okres I wojny światowej. W dniu 10 czerwca 2009 roku wspólnie z Towarzystwem „Sokół” w Urzędzie Miasta Zakopane
zorganizowana będzie okolicznościowa prelekcja oraz prezentacja, której celem będzie przypomnienie tamtych czasów
i ówczesnych polskich mężów stanu. Nie zapomniano też o naszych gazdach którzy walczyli o interesy mieszkańców Spi-
sza i Orawy. Czasy się zmieniają, a upływem lat dokonania patriotów polskich ludzie coraz bardziej sobie cenią. Osoba
Wojciecha Halczyna ma swoją ulicę w Krakowie i tablicę pamiątkową w Łapszach Niżnych. Piotr Borowy upamiętniony
przy kościele w Lipnicy Wielkiej niebawem będzie błogosławionym. Niezwykle sympatycznym jest, że w zeszłym roku
Gimnazjum w Jabłonce obrało sobie za Patrona Ks. Ferdynanda Machaya, wielkiego patriotę i społecznika. Wspomnijmy
w modlitwie te wielkie postacie, dziękujmy Bogu za ich odwagę i wytrwałość.
(red)
przynależność klubowa z dopiskiem
„Spiszacy”) przyjmowane są: faksem:
018 20 64156, mailem: belk@o2.pl lub
mikerun@interia.pl . ZPS współdzia-
łając z organizatorami, pokryje wyma-
ganą opłatę startową i ułatwi dojazd
na miejsce startu także do miejsca za-
mieszkania po ukończeniu biegu dla
10 osób. Warunkiem jest jednak do-
datkowe zawiadomienie na nr telefo-
nu 607 094 364.
Celem imprezy jest uczczenie 120
rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich
przez Władysława Zamoyskiego oraz
popularyzacja i upowszechnienie biega-
nia jako ogólnie dostępnej formy sportu
i rekreacji. Pamiętajmy, że „bez Wła-
dysława Zamoyskiego Polska byłaby
niższa, bo bez Rysów. I bardziej pła-
ska, mniej wzniosła. Był On jednym
z najbardziej interesujących i kon-
trowersyjnych Polaków żyjących na
przełomie XIX i XX wieku. ... Nie
było w Zakopanem ani jednej spra-
wy, ani inwestycji, w której by hrabia
Władysław Zamoyski nie brał udzia-
łu i której by szczodrze nie poparł.”
Bieg o charakterze „maratonu”
jest zaplanowany na 6 czerwca 2009 r.
Start biegu został wyznaczony na go-
dzinę 10
00
przy Wodogrzmotach Mic-
kiewicza (Morskie Oko). Trasa mierzy
24 km począwszy od Wodogrzmotów
Mickiewicza (start), Palenica Biał-
czańska, Łysa Polana, Wierch Poroń-
ca, Brzeziny, Cyrhla, Jaszczurówka,
Kuźnice (meta). JB
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG