background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
14
Urząd Gminy Łapsze Niżne, za aprobatą Wójta Gminy
Pana mgr Pawła Dziuban, wystąpił z wnioskiem do MKiDN
o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach progra-
mu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury. Spośród
ponad 4500 złożonych wniosków projekt Szkoły Podstawo-
wej w Łapszach Wyżnych został rozpatrzony pozytywnie.
Otrzymał od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego dofinansowanie w wysokości 25 000 zł na realizację
zadania priorytetu II Ochrona dziedzictwa kultury ludowej
pt. „Ratujmy łapszańską gwarę od zapomnienia”.
Celem głównym realizowanego projektu jest ratowanie
łapszańskiej gwary. W tym nowatorskim zadaniu wyzna-
czono działania:
- wywiady, rozmowy, spotkania z najstarszymi miesz-
kańcami Łapsz Wyżnych;
- zebranie i zapisanie wyrazów, zwrotów gwarowych,
które wyszły z użycia;
- przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu wolnego dzie-
ci i młodzieży warunkiem efektywnego rozwijania aktyw-
ności twórczej;
- pozostawienie trwałej ekspozycji (makiety) z nazew-
nictwem gwarowym przyszłym pokoleniom;
- wydanie albumu „Nasza dziedzina” zawierającego m.
in. legendy łapszańskie i słownik gwary.
Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2008 roku,
a zakończenie planowane jest na grudzień 2008 roku. Projekt
realizowany jest cyklicznie, zgodnie z harmonogramem pod-
czas co tygodniowych spotkań nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców w Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych, angażując
w to młodzież i pokolenie starsze (dziadków i pradziadków).
Opiekę nad uczniami oraz prowadzenie zajęć przydzie-
lono poszczególnym nauczycielom, zainteresowanym
Projekt ministerialny
w Szkole
w Łapszach Wyżnych