background image
15
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Takim tytułem opatrzył swoją informację Ryszard Re-
miszewski w „Dzienniku Polskim”, gdy dowiedział się że
wśród laureatów XXXIII edycji Nagrody im. Oskara Kol-
berga znalazła się Maria Waniczek z Niedzicy. Nagroda im.
Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyzna-
wana od wielu lat, wyraża najwyższe uznanie dla twórców,
badaczy i popularyzatorów kultury tradycyjnej, wskazuje
i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości
ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania
wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
Nagroda ustanowiona została w 1974 roku, a od 2002
roku, decyzją Ministerstwa Kultury, głównym jej organi-
zatorem jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysu-
sze. Współorganizatorami pozostają Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja „Cepelia” Polska
Sztuka i Rękodzieło. Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem na-
gród. Wyróżnienia pozaregulaminowe finansują: Fundacja
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, Polskie Radio SA,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Moż-
na śmiało powiedzieć, że jest to Nobel dla regionalistów.
Pani Maria Waniczek to osoba skromna, ale bardzo ro-
botna. Jej zajęcia z młodzieżą, dzielenie się wiedzą, praca
z nauczycielami i wieloraki dorobek na niwie kultury już
dawno błyszczał jak szlachetny kamień. Trudno było nie
zwrócić nań uwagi, ale uczyniła to dopiero Aleksandra Bo-
gucka z Krakowa, która wspólnie z innymi osobami złożyła
stosowny wniosek w 2006 roku. Został on pozytywnie za-
opiniowany przez b. wójta gminy Antoniego Kapołkę i prze-
szedł przez gęste sito selekcji ku zdziwieniu samej laureatki.
Byłam w szoku, gdy dowiedziałam się o nagrodzie, powie-
dział nam nasza laureatka. - Potem przyszło pisemne po-
twierdzenie oraz informacja, że wręczenie nagrody odbędzie
się w październiku na Zamku Królewskim w Warszawie.
Pani Mario! Związek Polskiego Spisza, nasza redak-
cja i mieszkańcy spiskich wiosek przyłączają się do składa-
nych gratulacji. Życzymy zdrowia, pomyślności i kolejnych
osiągnięć oraz wytrwałości w krzewieniu kultury górali spi-
skich.
(red)
Wielki Kolberg trafi na Spisz
projektem. Są to: p. dyr. mgr Beata Kuruc, p. mgr Danuta
Krzysik, p. mgr Aniela Gryglak- Bigos, p. Mieczysław Bi-
zub, p. mgr Beata Kwak, p. Paulina Krzysik, p. mgr Elżbieta
Sołtys, p. mgr Magdalena Dwornicka.
W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie z ga-
wędziarką ludową panią Marią Brawiak. W miłej, przyjem-
nej atmosferze, przy herbatce dzieci wysłuchały wspomnień
z dawnych lat, których była bezpośrednią uczestniczką. Pani
Brawiak przytoczyła wiele interesujących opowieści o daw-
nych zwyczajach, zajęciach ludności i codziennym życiu
starszych mieszkańców wsi i dzieci. Na zakończenie spotka-
nia opowiedziała interesujące legendy łapszańskie. Wszyst-
kie legendy i wspomnienia mówiła gwarą i dzieci mogły no-
tować niezrozumiałe zwroty, gromadząc je w słowniku.
Wychowankowie w minionym czasie przeprowadzali
wywiady z okolicznymi mieszkańcami wsi. Zebrane ma-
teriały posłużą do stworzenia słownika gwary łapszańskiej
oraz napisania legend związanych z naszą miejscowością,
które zostaną umieszczone w albumie „Nasza dziedzina”.
W ramach tworzenia makiety wsi uczniowie i nauczycie-
le odbyli piesze wycieczki na okoliczne wzniesienia w celu
wykonania zdjęć oraz szkiców rysunkowych. Korzystając
z serii zdjęć, szkiców i własnej wiedzy na temat ukształto-
wania terenu, rozpoczęto prace nad makietą. Wyznaczono
ulice, miejsca, w których znajdować się będą najważniejsze
w Łapszach Wyżnych budynki oraz uformowano wzniesie-
nia należące lub przylegające do Łapsz Wyżnych.
Odbyły się również mini- warsztaty stolarskie, które po-
prowadził zaproszony mieszkaniec wsi, stolarz- rzeźbiarz
p. Daniel Dwornicki. Uczniowie pod kierunkiem p. Dwor-
nickiego wykonali w drewnie miniatury najważniejszych
budynków wsi, a zaproszony gość pokazał swą pracę przy
wykonaniu miejscowego kościoła. Nad bezpieczeństwem
uczniów czuwali także nauczyciele prowadzący.
Dokładny opis realizacji projektu dostępny jest na stronie
internetowej szkoły: http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/.
tekst i fot. Nauczyciele SP Łapsze Wyżne