background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
18
ścią cieszyła się loteria fantowa, stoisko z domowymi wy-
piekami, kącik astronomiczno – fizyczny, strzelnica i wata
cukrowa. Niemałą atrakcją były też pokazy WOPR – u i no-
wotarskiej Straży Pożarnej. Wspólną zabawę urozmaica-
ły występy szkolnego zespołu „Hilaritas”, taneczno – wo-
kalnego zespołu „Honaj” z Dursztyna, krempaskiej grupy
„Herz”, romskiego zespołu „Terne ciawe” z Maruszyny.
Ponadto uczniowie krempaskiego gimnazjum przygotowali
inscenizację „Kopciuszka” i piramidy gimnastyczne z ele-
mentami tańca nowoczesnego. Wspaniały dzień uwieńczo-
no dyskoteką dla gimnazjalistów. Zebrane fundusze zostały
przeznaczone na potrzeby szkoły i działalność szkolnego
koła wolontaryjnego „Promyk nadziei”.
Organizatorzy festynu pragną bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się
zrealizować tak wspaniałe przedsięwzięcie, m.in. Gminie
Nowy Targ, E. Leclerc Ex – pres sp. z o.o (T. Żarnecki), Pe-
tardom, fajerwerkom, śmiesznym prezentom – hurt, detal
(A. Horoszko), PHU „Panda” (I.H.Siwak), Przedsiębiorstwu
Handlowemu „Alicja”, nowotarskiemu biurowi „Avon”
(Z. Półtorak), nowotarskiemu salonowi „Orange” przy ul.
Krzywej 9, Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Targu,
„Sawera” – rowery i części zamienne, Biurowi podatko-
wemu i sklepowi papierniczemu (M. Tętnowska), Hurtow-
ni spożywczej „Barth”, Księgarni przy ul. Kopernika (B.
Trankwalter), Hurtowni wina, piwa i napojów (J. Pacyga)
w Krempachach, krempaskiemu sklepowi spożywczemu
(M. Tomaszkowicz), Piekarni – Ciastkarni – P. Żarnecki,
nowotarskiemu Auto – Handel „Lech – Mar” przy ul. Kra-
kowskiej, gazetce szkolnej „Lolek”, dystrybutorowi wód
„Kinga Pienińska” oraz firmie „Rowex”.
Katarzyna Domin
DZIEŃ DZIECKA
W KREMPACHACH
„Razem możemy więcej” pod takim hasłem 29.05.2008
r odbył się festyn integracyjny dla dzieci i młodzieży przy
Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II w Krempachach. Inicja-
torkami imprezy były p. Beata Pater i p. Katarzyna Domin
przy współpracy Rady Pedagogicznej krempaskiego gimna-
zjum. Wspólna zabawa miała na celu zintegrowanie społecz-
ności lokalnej, promowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie
umiejętności pracy w grupie, uczenie się organizacji, współ-
pracy, odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby drugie-
go człowieka. Na festyn, oprócz gimnazjalistów, zaproszono
uczniów szkół podstawowych z okolicznych miejscowości,
dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym
Targu oraz społeczność lokalną. Czwartkowy dzień przezna-
czony był w całości na dobrą zabawę. Dzieci miały okazję
wziąć udział w licznych konkursach i rozgrywkach sporto-
wych, wygrywając przy okazji ciekawe nagrody.
Nie zabrakło również chwilki dla ortografii. Uczestnicy
konkursu zmierzyli się z dyktandem na wesoło, uzyskując
rewelacyjne wyniki. Podczas festynu największą popularno-