background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
12
Papieskim szlakiem
Sursum corda! wołał z zapałem nasz wielki rodak - pa-
pież Jan Paweł II podczas pamiętnego pobytu w Zakopanem
1997r. Nawiązując do tych słów już po raz jedenasty została
zorganizowana 7 czerwca 2008r. piesza pielgrzymka prowa-
dząca trasą, którą Papież wówczas przebył, przejeżdżając po
nabożeństwie spod Tatr do Ludźmierza na modlitwę różań-
cową przez takie miejscowości jak Ząb, Sierockie, Bańska
Niżna i Wyżna, Maruszyna.
Mieszkańcy Spisza również zasilili rzesze licznie przy-
byłych pielgrzymów. Piechurzy z poszczególnych spiskich
miejscowości, niektórzy już kolejny raz, dzielnie kroczyli
do samego końca trasy. Najliczniejszą grupę Spiszaków -
z Łapsz Wyżnych i Łapszanki - zorganizował ksiądz Ro-
bert Śliwa.
Pielgrzymka rozpoczęła się z Krzeptówek. Widokowa
trasa pozwoliła napawać się pięknem Tatr, okolicznych pa-
górków oraz góralskich miejscowości ładnie przystrojonych
z okazji przejścia pielgrzymów. Odmawiany różaniec, do
którego tak zachęcał nasz Wielki Rodak oraz śpiewane piel-
grzymkowe pieśni przy wtórze gitary stworzyły niepowta-
rzalną atmosferę braterstwa - idea miłości bliźniego domino-
wała w kontaktach z drugim człowiekiem na każdym kroku.
Powierzone w czasie pielgrzymki prośby i podziękowania
Matce Bożej Ludźmierskiej piechurzy złożyli z nadzieją
w sercu u Jej stóp w Ludźmierzu.
Sprzyjająca tego typu wyprawom pochmurna pogoda,
kapele góralskie na trasie oraz kapłani ze świeconą wodą
pomagali znieść trudy pielgrzymowania i zapomnieć o bą-
blach na stopach.
Udział w pielgrzymce Sursum corda daje możliwość
zajrzenia w głąb siebie, spojrzenia na własne problemy z in-
nej perspektywy, pogłębienia wiary, fizycznego i duchowego
naśladowania Jana Pawła II.
Warto kroczyć śladami naszego Wielkiego Rodaka.
Pielgrzym
Kwietny Bieg 2008
na Spiszu przeszedł
do historii
Po raz piąty stowarzyszenie „10 Czerwca” dzięki deter-
minacji kilkudziesięciu osób przekonanych o przełomowym
znaczeniu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny
i ofiarnej pracy kilku tysięcy współorganizatorów KB z se-
tek miejscowości, przeprowadziło bieg dookoła Polski. Bieg
rozpoczął się i zakończył w Kołobrzegu.
W tym roku odcinek biegu przypadający na Gminę Łap-
sze Niżne (Czarna Góra – Sromowce Wyżne) przebiegli
mieszkańcy Frydmana, a koordynował p. Eugeniusz Brze-
żek. 1 czerwca między godziną 19:20, a 21:20 grupa oko-
ło 40 osób, nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły Piotrem
Wojtaszkiem, Rada Szkoły z przewodniczącą Zofią Zyg-
mund, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół we Frydmanie, oraz
jej absolwenci, przebiegli trasę około 20 km. Organizatorzy
już teraz zapraszają na kolejną edycję za rok.
Eugeniusz Brzyżek