background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
22
ry. Agencja, która jest nową jednostką
utworzoną przez samorząd powiatu ta-
trzańskiego, rozwija swoją działalność
w wielu kierunkach o czym przekonać
się można na stronach internetowych.
Dzięki jej inicjatywom następuje sys-
tematyczna poprawa wiedzy o regio-
nie i koordynacja przepływu informacji
między góralami i turystami.
Szlak Oscypkowy jest elementem
szerszego przedsięwzięcia jakim jest
Projekt Dziedzictwo Podtatrza – dro-
ga do zrównoważonego rozwoju lokal-
nego dla Podhala, Orawy i Spisza. Jest
zarazem kontynuacją projektu „Wyko-
rzystanie tradycyjnych produktów re-
gionalnych do rozwoju turystyki kultu-
rowej w rejonie tatrzańskim”, który był
realizowany w 2006 roku przez Staro-
stwo Powiatowe w Zakopanem wspól-
nie ze Stowarzyszeniem MTD w ra-
mach programu Interreg III A Polska
- Słowacja. Tym razem udało się po-
zyskać dofinansowanie z Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych w ramach
środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go oraz Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego, a także ze środków budże-
tu Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt ma
na celu promocję dziedzictwa kulturo-
wego Podtatrza oraz stworzenie tzw.
Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Pod-
tatrza (Podhala, Orawy, Spisza).
Najważniejsze jest to, że do koń-
ca lipca na bacówkach, które wchodzą
w skład szlaku, pojawią się tablice in-
formacyjne, zaś przy drogach - znaki
prowadzące do bacówek. Nakładem 20
tys. sztuk, w trzech językach, wydano
foldery informacyjne. Cały projekt
kosztuje 34 tys. zł. Małopolski Urząd
Wojewódzki przeznaczył na ten cel 25
tys. zł, a reszta pochodzi z budżetu sa-
morządów. Partnerem projektu jest Ta-
trzański Park Narodowy. red.
W tym roku 25 bacówek z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego utworzyło
tzw. oscypkowy szlak - nową atrakcję turystyczną Podhala i Spisza
Chcemy prowadzić promocję oscypka. Wielu turystów przyjeżdżających na
Podhale chce dojść do bacówki. Szlak oscypkowy ułatwi gościom dotarcie do celu
- powiedziała Helena Buńda z Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultu-
1.Kuźnice, 2. Kalatówki, 3. Bacówka pod Reglami – Ku Dziurze,
4. Dolina Chochołowska (koło Polany Chochołowskiej), 5. Dolina Kościeliska,
6. Bustryk, 7. Baligówka, 8. Turbacz, 9. Czorsztyn, 10. Jaworki,
11. Nowy Targ Lotnisko, 12. Dursztyn, 13. Kowaniec, 14. Leśnica,
15. Łapsze Wyżne, 16. Leśnica, 17. Gliczarów Górny, 18. Biały Dunajec – Lubelki,
19. Łapsze Wyżne, 20. Łapsze Niżne, 21. Zorymbek Wyżny, 22. Łapsze Niżne
(Głębokie), 23. Brzegi, 24. Murzasichle, 25. Polana Rusinowa w Tatrach.
Oscypki można też kupić w Czarnej Górze u Ludwika Szyszki (Goliosa)
oraz na Rzepiskach, gdzie na osiedlu Pawliki mieszka Józef Wojtyczka (Kiyrdel).
Bacówki na „Szlaku oscypkowym”
Czarna Góra
Rzepiska