background image
31
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Krempachy: Międzyszkolny
Konkurs Fotograficzny
pt. „Wiosenne Kwiaty”
Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum Nr
1 im Jana Pawła II w Krempachach a jego pomysłodawcą
pan Wiesława Nalewajski, który bezinteresownie prowadzi
w naszym gimnazjum, jedyne w szkołach gminy Nowy Targ,
koło fotograficzne.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów z czterech gim-
nazjum z terenu gminy Nowy Targ nadsyłając 81 fotogra-
fii. 10 czerwca 2008 roku komisja w składzie Jan Makow-
ski, Ewa Fudalewicz oraz Maria Wnęk wyłoniła z pośród
wszystkich prac - 9 najlepszych.
Przyznano następujące miejsca: I miejsce – Karolina
Chowaniec - Gimnazjum w Łopusznej - ”Biała Słodycz”;
II miejsce – Wioleta Okoniewska - Gimnazjum w Krempa-
chach – „ Biały Kryształ”; III miejsce – Dominika Drożdż
– Gimnazjum w Łopusznej – „Złote słupki” nagroda spe-
cjalna za ciekawe ujęcie tematu – Ilona Sołtys – Gimna-
zjum w Krempachach – „Majowa piękność”`. Dodatkowo
wyróżniono jeszcze pięć prac. Wszyscy nagrodzeni uczest-
nicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne
nagrody.
Ilona Sołtys
Bukowina Tatrzańska:
Ludzie i wydarzenia na fotografii
W dniu 30 maja 2008 roku w Urzędzie Gminy
w Bukowinie Tatrzańskiej spotkała się Komisja Konkur-
sowa, która dokonała oceny prac nadesłanych na II Gmi-
ny Konkurs Fotograficzny. Komisja w składzie: Sylwester
Pytel – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, Alina Poray - Zbro-
żek, Józefa Sztokfisz.
Na konkurs ogłoszony przez Urząd Gminy nadsyłanych
zostało kilkadziesiąt prac. Komisja oceniała prace w dwóch
kategoriach, a nagrody otrzymali: W kategorii „Moja Piękna
Okolica”: Joanna Zagata - Jurgów, za pracę „Tartak wodny
zimą” (fot. 1); Kamil Łukaszczyk- Bukowina Tatrzańska,
za pracę „Dwa światy”; Anna Sołtys - Bukowina Tatrzań-
ska, za pracę „Na pastwisku”. W kategorii „Ludzie i wy-
darzenia”: Anna Wojnarowicz - Brzegi, za pracę „Dzielne
turystki” (fot. 2); Elżbieta Nowobilska- Bukowina Tatrzań-
ska, za pracę „Ślub góralski”; Jakub Para - Brzegi , za pracę
„Hafciarka”
Wszystkim uczestnikom konkursu
i laureatom gratulujemy. Redakcja
Fot. 1
Fot. 2
W Niedzicy będzie
nowe liceum
NIEDZICA. Z początkiem września w budynku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Niedzicy ruszy Uzupełniają-
ce Liceum Ogólnokształcące. Decyzja radnych oznacza, ze
absolwenci miejscowej szkoły zawodowej mają możliwość
dalszego kształcenia bez konieczności dojazdu do Krościen-
ka czy Nowego Targu.
Jak przypomina 'Dziennik Polski" o utworzeniu liceum
ogólnokształcącego, w którym mogłaby naukę kontynuować
młodzież ze szkoły zawodowej w Niedzicy, dyskutowano
już przed rokiem. Zanim jednak zdecydowano się urucho-
mić procedurę, przeprowadzono wśród uczniów sondaż, by
sprawdzić - ile osób byłoby zainteresowanych taką ofertą
edukacyjną.
Chęć podjęcia nauki w liceum uzupełniającym zade-
klarowało wówczas 40 uczniów. Prowadzenie szkoły po-
nadgimnazjalnej nie jest jednak zadaniem własnym gminy,
dlatego zawarto porozumienie z powiatem nowotarskim.
Podbudowę dla liceum stanowić będzie Zasadnicza
Szkoła Zawodowa w Niedzicy; nauka prowadzona będzie
w systemie zaocznym w dwuletnim cyklu kształcenia, koń-
czącym się egzaminem maturalnym.
red.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG