background image
33
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Spiszacy na Podlasiu
Zespół ,,Śpisoki” z Gimnazjum w Łapszach Niżnych
wraz z zespołem ,,Mali Spiszacy” ze szkoły podstawowej
w Łapszach Niżnych zostali zaproszeni przez LGD do Dro-
hiczyna. Jest to miejscowość położona nad Bugiem na Pod-
lasiu. Ma pochodzenie średniowieczne, posiada trzy kościo-
ły oraz cerkiew prawosławną. W dniu 10.06 odbywały się
Dni Podlaskie w związku z IX rocznicą pobytu Jana Pawła
II w Drohiczynie. Zaprezentowaliśmy swoją kulturę: muzy-
kę, tańce, gwarę oraz zabawy dziecięce. Uczestniczyliśmy
także w uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez biskupa
Antoniego Dyducha.
Organizatorzy ukazali nam dzieje ziemi podlaskiej,
zwiedziliśmy Obóz Zagłady w Treblince , skansen w Cie-
chanowcu, Puszcze Białowieską, cerkiew w Chajnówce.
Mieliśmy również okazje do poznania podlaskich tańców,
zintegrowania z Drohiczyńską młodzieżą gimnazjalna na
szkolnej dyskotece.
Ostatniego dnia wzięliśmy udział we mszy św. z okazji
odpustu św. Antoniego z Padwy, podczas której członkowie
zespołów aktywnie brali udział w oprawie muzycznej mszy
św. Bardzo spodobało nam się to, ze pod ołtarzem św. An-
toniego leżały kosze ze świeżym chlebem, a jego zapach
roznosił się po całym kościele. Nasz pobyt na Podlasiu do-
starczył nam wiele wspaniałych wrażeń. Poznaliśmy życz-
liwych ludzi, którzy gościnnie nas przyjęli i pokazali nam
uroki ziemi podlaskiej.
Mariola Milaniak, Alicja Łopata
Gimnazjalistki w Warszawie
W dniu 9 czerwca 2008
roku na Zamku Królewskim
w Warszawie miało miej-
sce spotkanie organizatorów
ogólnopolskiego konkursu
historycznego fundacji KAR-
TA z laureatami. Najliczniej-
szą grupę stanowili uczniowie
wraz z opiekunami z woje-
wództwa małopolskiego. Pierwsze wyróżnienie i uznanie
jury zdobyła praca pt: „Skałka i jej tajemnice” uczennic
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach. Autor-
kami pracy napisanej pod kierunkiem pani Zofii Łukasz są
Ilona Sołtys, Karolina Bizub oraz Iwona Sowa. Praca ta opi-
suje życie i przemianę duchową charyzmatycznej pustelnicy
Polskiego Spisza – pani Mieczysławy Faryniak. Docenienie
wartości tej pracy świadczy o tym, że we współczesnym
z hedonizowanym świecie wartości duchowe mają sens.
Uczennice wraz z nauczycielką wzięły udział w uro-
czystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie a następ-
nie w seminarium podczas którego referowano najlepsze
prace z konkursu „Moja mała ojczyzna w pamięci i świa-
dectwach” oraz zapoznawano uczestników z działalnością
Ośrodka „Karta”. Należy dodać, że wysokie trzecie miej-
sce uzyskała praca uczennicy z LO im. S. Goszczyńskiego
w Nowym Targu Anny Kasprzyckiej pod kierunkiem pani
profesor Anety Borkowskiej.
W nagrodę za tak wielkie wyróżnienie pani Łukasz urzą-
dziła nam niezapomnianą wycieczkę po Warszawie. Zwie-
dziliśmy „Łazienki Królewskie” oraz zrobiliśmy wspaniałą
nocną eskapadę po Warszawie.
Ilona Sołtys