background image
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
12
Gimnazjum w Krempachach
Historia Gimnazjum w Krempachach ściśle łączy się z 10 - letnimi stara-
niami mieszkańców wsi o budowę nowej szkoły. Działki były wykupywane
w latach 1987 - 1995 ( pow. 2.20 ha). Projekt budynku wykonało Biuro Pro-
jektów „Biprokom” w Krakowie, zaś głównym projektantem obiektu została
mgr inż. Anna Krzystyniak. Obiekt w stanie surowym wykonał Zakład Re-
montowo - Budowlany pod kierunkiem Bronisława Piotrowskiego z Nowego
Targu. Prace rozpoczęto w październiku 1995 r.
Na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pod-
stawowej a mieszkańcy wsi zobowiązali się do odpracowania w ciągu roku
5 dniówek spod numeru. Trzeba przyznać, że solidnie wykonali podjęte zo-
bowiązania.
26 maja 1996 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego,
które poprzedziła Msza św. Uroczystość ta oprócz licznie zebranych miesz-
kańców wsi zgromadziła wielu gości m. in. z Kuratorium Oświaty, Gminy
Nowy Targ, posłów, radnych, przedstawicieli Towarzystwa Słowaków w
Polsce. Uroczystość uświetnił występ orkiestry pod batutą nieżyjącego już
Jana Kalaty.
Wszystkie roboty tzw. wewnętrzne zostały zakończone z dniem 30 sierpnia,
zaś uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku szkoły 4.09.1999 r.
Mszę św. odprawił i poświęcenia dokonał metropolita krakowski ks. kard.
Prezentacje szkó³
wójta Jana Smarducha, ówczesnej
Rady Gminy pod przewodnictwem
Stanisława Szumala, sołtysa Jana
Kalaty miał być przeznaczony na
Franciszek Macharski.
Obecny na tej uroczystości Kura-
tor Oświaty J. Lackowski wygłosił
okolicznościowe przemówienie. Głos
zabrali również wójt gminy Jan Smar-
duch oraz sołtys wsi Jan Kalata.
Później nastąpił doniosły moment
przekazania klucza do gimnazjum
na ręce nowomianowanego dyrektor
placówki mgr Jana Szenderewicza a
następnie ks. kard. poświęcił krzyże
do sal lekcyjnych.
Po oficjalnych uroczystościach
folklor spiski zaprezentował regional-
ny zespół z Krempach.
Nowopowstały obiekt szkoły budo-
wany z ogromnym zaangażowaniem
szkołę podstawową.
W związku z reorganizacją szkol-
nictwa przez Ministra Edukacji Na-
rodowej budynek przeznaczono na
gimnazjum.
Początkowo (od września 1999 r.
do czerwca 2003 r.) uczyły się tutaj
dzieci ze szkoły podstawowej razem
z gimnazjum. Od września 2003 r.
szkoła podstawowa przeniosła się do
wyremontowanej starej szkoły. Budy-
nek gimnazjum w Krempachach jest
najnowocześniejszym obiektem tego
typu w całej Gminie Nowy Targ.
W wyposażeniu i osprzętowieniu
sali gimnastycznej partycypował Ma-
łopolski Urząd Marszałkowski oraz
Urząd Gminy w Nowym Targu.
Sponsorami strojów gimnastycz-
nych byli p. J. Jaskierski szef firmy
„Olimp” reprezentującej „ADIDAS”,
firma Gerber z Rzeszowa. Od Polonii
amerykańskiej szkoła otrzymała 1000$
w formie strojów i sprzętu sportowe-
go.
Dzięki operatywności nauczyciela
w.f. B. Pociechy szkoła otrzymała
10 kompletów nart z butami, kijkami
i wiązaniami.
W latach 2000 - 2003 przeprowa-
dzone zostały szkolenia dla 192 rol-
ników z terenu gminy. Dzięki temu z
funduszy Restrukturyzacji Rolnictwa
zakupiono: 3 komputery, drukarkę,
przenośny rzutnik pisma, kserokopiar-