background image
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
16
Perełka Magdalena, chłopcy I miejsce Hornik Sławomir, II miej-
sce Hornik Przemysław, IV miejsce Wąsowicz Wojciech
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
I miejsce Wąsowicz Wojciech, XXIV miejsce Hornik Przemy-
sław, XXV Perełka Magdalena
AKROBATYKA
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze lekcje wy-
chowania fizycznego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Metodycznej na temat: „Kształcenie i doskonalenie na-
uczycieli wychowania fizycznego w zreformowanej edukacji”. Te-
mat lekcji: „ Ćwiczenia akrobatyczne od prostego do trudnego”.
Od marca 2004 r. rozpoczął działalność zespół
tańca sportowego Red Black pod kierownictwem mgr Bo-
gusława Pociechy, który uświetnia uroczystości szkolne,
zawody i festyny.
Została również przeprowadzona akcja „I ty zo-
stań Św. Mikołajem”, która polegała na zbiórce słodyczy
przeznaczonych do jednego z domów dziecka.
W jednej z sal świetlicy zorganizowano wystawę
pt. „Japonia - kraj kwitnącej wiśni i origamii”, a w 25 -
lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wystawa i
gazetki ścienne w klasach o Papieżu - Polaku.
W ramach programu profilaktyczno - wychowaw-
czego uczniowie wzięli udział w powiatowej olimpiadzie
wiedzy o AIDS ( II miejsce Marcela Mogilska ), uczestni-
czyli w Festynach Trzeźwości, a na Światowy Dzień bez
Papierosa przygotowali plakaty, rysunki, które widnieją
na ścianach korytarzy i świetlicy. Ponadto p. Jarosław Ja-
rzyna wygłosił prelekcję na temat zagrożeń wynikających
z zażywania narkotyków ( z inicjatywy Pełnomocnika
Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień - mgr Marii Ligęzy). Prelekcję „Narkotyki -
droga bez wyjścia” wygłosił również ks. Józef Walusiak
dyr. Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji
Młodzieży „Ostoja” w Bielsku Białej. Młodzież mogła
obejrzeć spektakle „Właściwy wybór”, „Ulica zapomnia-
nych uczuć”.
Dobrze układa się współpraca z przedstawicie-
lami Towarzystwa Słowaków w Polsce. Odwiedzili nas
L. Molitoris i Konsul Generalny Republiki Słowackiej
J. Burianova, vicekonsul p . Lisansky, ambasador RS
w Warszawie M. Vašaryjova, Jacošova z Instytutu Słowac-
kiego w Warszawie. 15.12. 2003 r. młodzież ucząca się
języka słowackiego wyjechała do Krakowa na koncert
Bożonarodzeniowy, dzięki zaproszeniu Konsula General-
nego Republiki Słowackiej oraz Towarzystwa Słowaków
Zarządu Głównego w Krakowie.
Istnieje wymiana między uczniami ze szkoły
w Münster. Obecnie gości u nich zespół Hilaritas a w
czerwcu oczekujemy na rewizytę, która zaowocuje na
pewno konkretnymi projektami współpracy.
Gimnazjaliści przynajmniej 2 razy w roku mogą
obejrzeć spektakle teatralne prezentowane w szkole lub też
w MOK - w Nowym Targu przez aktorów scen krakow-
skich, a także co miesiąc uczestniczą w „Muzycznym
ABC”, zapoznając się z muzyką z różnych epok i konty-
nentów.
Tradycją gimnazjum stały się rokroczne piel-
grzymki do Sanktuariów Matki Bożej w Ludźmierzu, na
Krzeptówkach i Wiktorówkach. W maju br. udaliśmy się
do Ludźmierza.
Na osobną uwagę zasługuje działalność zespołu
Hilaritas, który reprezentuje naszą szkołę na terenie gminy
i poza nią. Ma w swoim dorobku liczne koncerty i progra-
my poetycko - muzyczne, prezentowane np. w galerii „Jat-
ki” w Nowym Targu, w MOK-u: „Róża zwana miłością”,
koncert wielkopostny, „Szanty”, koncertowanie przy
okazji zawodów, festynów, spotkań z rodzicami, oprawa
muzyczna akademii. Był także gościem Briana Scotta
w radio Kraków 02.05.2004 r., wykonali piosenkę hisz-
pańską i słowacką.
Na terenie szkoły działa sklepik prowadzony
przez uczniów pod energiczną opieką mgr Krystyny Szen-
derewicz, który wspiera finansowo konkursy np. „Wiedzy
o Spiszu”, „Gminny Konkurs Ortograficzny”, „Konkurs
Matematyczny”, oraz imprezy takie jak Dzień Dziecka-
lody dla każdego ucznia a także zakup pomocy dydaktycz-
nych np. kamery.
Absolwenci zostawiają po sobie tzw. „ślad” w
formie posadzonych drzew, zakupionego sprzętu kompu-
terowego itp.
Należy podkreślić udział Rady Rodziców z prze-
wodniczącym Mieczysławem Wrocławiakiem w życiu
szkoły. Finansuje ona dojazdy uczniów na olimpiady,
konkursy, zawody sportowe, nagrody książkowe na koniec
roku szkolnego dla najlepszych uczniów i laureatów kon-
kursów przedmiotowych, zabawy szkolne, Dzień Dziecka.
Zakupiła radiomagnetofon, kije do uni-hokeja, kaski dla
narciarzy, mapy oraz drobne pomoce naukowe. Pokryła
koszty nagłośnienia szkoły.
Materiał został zebrany i opracowany przez
mgr Ewa Pietrzak i mgr Zofię Łukasz
Fotografie ze szkolnego archiwum
Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego, Kluszkowce 2004 r.