background image
19
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
- Jak się Pani układa praca w Zarządzie Powiatu?.
Praca w Zarządzie Powiatu jest bardzo ciekawa, oczywiście
wymaga dużo czasu, poświęcenia, dużo wiedzy ogólno
- społecznej, no i oczywiście jest tej pracy bardzo dużo. Ale
jestem zadowolona z pracy w Zarządzie ,ponieważ otwarła
mi oczy na wiele różnych spraw, o których wcześniej może
tylko słyszałam. Obecnie zaś muszę się zajmować rozwią-
zywaniem problemów i spraw wraz z całym Zarządem.
Wszyscy członkowie Zarządu chcieliby tak pracować, aby
zadowoleni byli wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. No
ale tak już w życiu bywa, że nie wszystko udaje się zrobić, i
nie na wszystko starcza pieniędzy. Wiadomo, że mieszkańcy
powiatu chcieliby, żeby było coraz lepiej i do tego w każdej
dziedzinie, no ale jest to niemożliwe.
- Zastanówmy się chociaż może nad dwoma sprawami
bardzo istotnymi dla naszych mieszkańców, tj. drogami
powiatowymi i szpitalami.
Tak mieszkańcy naszego powiatu, a nawet mieszkańcy
Dursztyna, gdzie mieszkam ja i moja rodzina chcieliby
mieć lepsze drogi i trudno im się dziwić. Świat się zmienia,
jest coraz więcej lepszych samochodów, ciągników i maszyn
Nasze bol¹czki -
powiatowe drogi i szpitale
Wywiad Pani¹ Stanis³aw¹ So³tys,
radn¹ i cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Nowotarskiego
rolniczych z których chcą korzystać także mieszkańcy ma-
łych miejscowości i mają do tego prawo. No jednak mimo,
że od kilku lat każdy posiadacz samochodu kupując paliwo,
płaci także za użytkowanie drogi, to tych pieniędzy jednak
nie widać na drogach. Powiatowy Zarząd Dróg robi co
może, aby te drogi były przejezdne i dość dobre zwłaszcza
zaraz po zimie, jednak nie na wszystko starcza pieniędzy.
Trudno jednak w to uwierzyć lub wytłumaczyć użytkow-
nikom pojazdów w mniejszych lub większych miejscowo-
ściach, że mamy już XXI wiek i jesteśmy członkami Unii
Europejskiej, a drogi mamy takie jakie mamy. Jeśli chodzi
o szpital w Nowym Targu, to muszę przyznać, że jest to
bardzo dobry szpital, ma dobrych lekarzy, dobry personel
i jest dobrze wyposażony. Obecnie wszyscy chorzy leczeni
są już w nowym szpitalu. Oczywiście potrzeba jeszcze wiele
pieniędzy, aby zakończyć całkowicie budowę tego szpitala.
Ale jak wiadomo środki finansowe na dokończenie budo-
wy szpitala są ograniczane, co przynosi znaczne opóźnienie
zakończenia tej budowy. Lekarze tak w Nowym Targu, jak
i Rabce dobrze starają się o swoich chorych, którzy znaj-
dują się w tych szpitalach. Najbliższa sesja Rady Powiatu
poświecona będzie właśnie funkcjonowaniu służby zdrowia
na terenie naszego powiatu, w tym szczególnie funkcjonowa-
nie szpitali. Trzeba przyznać, że dyrektorzy obydwu szpitali
robią bardzo wiele, aby przede wszystkim chorzy byli zado-
woleni z leczenia w szpitalu.
- Dziękuje za rozmowę.
Wywiad przeprowadził Marian Pukański
tabela