background image
13
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
kę, telewizor „Samsung”, video i skaner.
Szkoła jest otwarta na propozycje Ośrodków metodycz-
no - dydaktycznych. Odbyły się tutaj studia podyplomowe
dla dyrektorów szkół z gminy i rejonu prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu.
Staraniem Dyrektora Gimnazjum w szkole były prze-
prowadzone różne inne formy doskonalenia zawodowego
dla Rady Pedagogicznej np. Kurs kierowników wycieczek,
szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prowadzenia
spotkań z rodzicami, na temat planowania i programowa-
nia pracy Rady Pedagogicznej, motywacji w nauczaniu,
kursy BHP.
Wiosną 1999 r. Zarząd Gminy Nowy Targ zlecił wybra-
nemu na stanowisko dyrektora gimnazjum mgr Janowi
Szenderewiczowi (ówczesnemu dyr. Szkoły Podstawowej
w Nowej Białej) nabór kadry pedagogicznej, zatrudnienie
obsługi i organizacji pracy. Dyrektor stanął przed wyzwa-
niem integracji młodzieży ze Spisza i Podhala.
Czynnikiem integracyjnym stały się spotkania z cieka-
wymi ludźmi. Dzięki nim gimnazjum posiada niepowta-
rzalną atmosferę. Wizerunek szkoły stanowią zatem nie
tylko konkursy, olimpiady, zawody, festyny, dyskoteki
szkolne lecz również właśnie te spotkania zapoczątkowane
przez mgr Z. Łukasz, które na trwałe wpisały się w trady-
cję szkoły.
Odwiedziło nas wielu znamienitych ludzi, pozostawi-
li po sobie ślad w postaci wpisu do kroniki. Zapiski ze
szkolnej kroniki przypominają, że nie były to tylko zwy-
kłe oficjalne wizyty, ale pełne serdeczności i otwartości
spotkania, które ubogaciły nie tylko uczniów, lecz - jak
wynika z wielu wypowiedzi - także zaproszonych do nas
gości.
Jedną z interesujących postaci była Siostra Maria Łu-
kasz misjonarka w Argentynie (pochodząca z Krempach),
która zapoznała młodzież z ciekawą kulturą, zwyczajami
ludności, problemami tego odległego kraju. Kiedy odwie-
dziła nas po raz kolejny, prowadziła ciekawe katechezy.
4 XII 2000 r. zapisała:
„Cieszę się bardzo, że mogłam podzielić te chwile z
uczniami tej szkoły, w miejscowości, w której i ja się wy-
chowałam. Gratuluję Wam tego wysiłku w edukację bo
to jest wielki skarb ludzkości, który kształci przyszłość
narodu”.
Młodzież nadal utrzymuje korespondencję w postaci
kartek z życzeniami świątecznymi.
Uczniowie mieli również okazję spotkań z różnymi oso-
bistościami. Odwiedzili nas m.in. Franciszek Adamczyk
- poseł III kadencji RP (4.01.2001 r.), Ryszard Listwan
z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska (2.03.2001 r.), poseł Jan Łopuszański z LPR
(28.05.2002 r.), ks. doc. dr hab. Andrzej Zwoliński - kie-
rownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału
Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie (25.04.2001 r.).
23.05.2001 r. z wizytą duszpasterską przybył ks. bp
Nuncjusz Apostolski w Boliwii ks. Józef Wesołowski, któ-
ry z radością wspomina spotkanie: „Serdecznie dziękuję za
niezapomnianą atmosferę. Jak to dobrze być znowu wśród
swoich szczególnie wśród młodych, którzy są przyszłością
Kościoła i naszej Ojczyzny”.
9.11.2001 r. przybył na spotkanie z młodzieżą brat Ma-
rian, rodem z Łopusznej misjonarz w Uzbekistanie. Ucznio-
wie mieli okazję do poznania jakże odległej kultury, zwy-
czajów, a nawet zagadnień związanych z gospodarką tego
ubogiego kraju. Franciszkanin obiecał, że przy najbliższej
okazji znowu zagości w murach naszej szkoły. Życzył nam
wszystkim błogosławieństwa Bożego w pracy wychowaw-
czej, aby spośród młodzieży wyrośli wartościowi ludzie,
a może również zakonnicy, zakonnice, misjonarze.
17.05 2002 r. na zaproszenie p. mgr Zofii Łukasz przyby-
ła do nas p. prof. dr Wanda Pułtawska bliski współpracow-
nik Ojca Św. w Radzie ds. Rodziny w Watykanie specja-