background image
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
14
listą do spraw rodziny i wychowania,
autorka wielu publikacji o tematyce
prorodzinnej.
Zapisała w kronice: „Cieszę się,
że miałam dziś okazję poznać zarów-
no uczniów jak i grono pedagogiczne
i z radością stwierdziłam, że klimat,
nastrój w tej szkole jest właśnie taki
jak powinien być - młodzież miła, spo-
kojna, podczas wykładów zasłuchana.
Właściwie to można tutejszym peda-
gogom zazdrościć takiej młodzieży.
Cały klimat szkoły i spotkania daje
podstawy do optymizmu”.
Nasz trud edukacyjny i wychowaw-
czy jest doceniany, o czym przekona-
liśmy się niejednokrotnie. Oto kilka
przykładów: wysoka ocena przez
Nadleśnictwo Nowotarskie szkolnego
konkursu „Święto Ziemi”, podziwi
i uznanie dla nauczyciei wf-u ze
strony 156 osób (rektorzy AWF, na-
uczyciele akademiccy, metodycy wy-
chowania fizycznego z całej Polski)
hospitujących lekcje w Krempachach
(17.10.2003 r.). Nauczycieli nazwano
„fantastycznymi entuzjastami kultury
fizycznej”. „Bardzo nam się podoba
w Krempachach. Młodzież fantastycz-
na, nauczyciele także... po zobaczeniu
tych pokazów marzy mi się żeby tak
było w wielu szkołach w Polsce. Tak
trzymać! (wpis prof. dr hab. Janusza
Bielskiego).
12.11.2003 r. Spotkał się z mło-
dzieżą znany w Polsce ks. Józef
Walusiak Dyrektor Katolickiego
Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji
Młodzieży „Ostoja” w Bielsku Białej.
Temat spotkania „Narkotyki - droga
bez wyjścia”. Osoba i doświadczenie
księdza sprawiły, że młodzież po
wygłoszonej prelekcji chętnie zada-
wała pytania darząc księdza wielkim
zaufaniem. Ksiądz zapisał: „Życzę
gronu pedagogicznemu i młodzieży
pełnej wolności od narkotyków i
wszelkich zniewoleń, miłej atmosfery
w pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej”.
Kilkakrotnie gościł u nas Wójt
Gminy Nowy Targ, w tym dwukrotnie
spotkał się z młodzieżą.
Inicjatywa spotkań z ciekawymi ludźmi otwiera młodzież naszej szkoły na
świat, na problemy współczesnego człowieka, uczy poszanowania dziedzictwa
kulturowego innych krajów, poszerza wiedzę.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Obecnie do Gimnazjum w Krempachach uczęszcza 473 uczniów z dziesię-
ciu miejscowości gminy Nowy Targ ( Dursztyna, Krempach, Nowej Białej,
Łopusznej, Harklowej, Knurowa, Szlembarku, Dębna, Ostrowska, Waksmun-
du ), którzy tworzą 19 oddziałów ( od września roku szkolnego 2004/2005
utworzonych zostanie 20 ).
Budynek szkoły oddano do użytku 1993 r. Liczy 14 dużych sal lekcyjnych,
7 małych, ( w tym pracownię komputerową z dostępem do internetu ) gabinet
pielęgniarki, stołówkę, bibliotekę, 4 sale w których działa świetlica, siłownię
oraz salę gimnastyczną, pomieszczenie przeznaczone na izbę regionalną, skle-
pik uczniowski i na ksero.
Od września 2003 r. uczęszczają tutaj tylko uczniowie gimnazjum ponieważ,
szkoła podstawowa funkcjonująca do tej pory łącznie z gimnazjum, została
przeniesiona do wyremontowanego budynku starej szkoły.
Obecną Radę Pedagogiczną Gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004 two-
rzy 37 nauczycieli, katechetów i wychowawców świetlicy:
Dyrektor szkoły - mgr Jan Szenderewicz, z-ca Dyrektora - mgr Dorota
Ostwald,
język polski - mgr Krystyna Dziga, mgr Jaromira Klasek, mgr Katarzyna Pa-
sionek, mgr Ewa Pietrzak, mgr Marzena Waksmundzka,
matematyka - mgr Anna Konopka, mgr inż.Urszula Utnicka, mgr Krystyna
Szenderewicz, mgr inż. Wojciech Sołtys,
historia - mgr Zofia Łukasz, mgr Beata Skirlińska, mgr Beata Pater,
fizyka - mgr Monika Palmąka,
technika i informatyka - mgr inż. Emanuel Brzyzek,
biologia - mgr Bernadeta Mroszczak,
geografia - mgr Agata Tazik,
chemia - mgr inż. Danuta Stanik,
język niemiecki - mgr Jolanta Solana, Michał Szaflarski, mgr Małgorzata
Abramek,
język angielski - mgr Renata Kraina -Twardzik, Małgorzata Wadowska,