background image
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
2
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Stanis³aw Budzyñski, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny),
El¿bieta £ukuś, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: (0-18) 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza
Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: (0-18) 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl
2
Na uroczystość przybyła delegacja Pallotynów
z Warszawy gdzie w Powstaniu Warszawskim poległ
śmiercią męczeńską kapelan AK patron łapszańskiej
szkoły, błogosławiony ks. Józef Stanek. Wśród gości byli:
przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych,
delegacje szkół, sąsiednich parafii, Związku Podhalan.
Licznie przybyła miejscowa ludność a zwłaszcza rodzina
ks. Józefa. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe,
orkiestra dęta i kapela spiska.
Po południu w szkole odbył się festyn. Wśród
wielu atrakcji sportowych i artystycznych nie zabrakło
niespodzianek. Jedną z nich była główna nagroda w loterii
fantowej - rower górski.
jk
Msza śpiska i festyn rodzinny w Łapszach