background image
Na Spiszu nr 2 (79) 2011 r.
7
Praca i poświęcenie Ojca Huber-
ta, wsparcie parafian oraz ofiarodaw-
ców z kraju i zagranicy doprowadzi-
ły do tego, że w 1993 roku w miejsce
kościółka wybudowanego po II wojnie
światowej stanęła okazała nowa świą-
tynia. Kościół PW Przemieniania Pań-
skiego konsekrował w 1995 roku ów-
czesny metropolita krakowski kardynał
Franciszek Macharski. Jego główną za-
sługą jest też to, że w Jubileuszowym
2000 roku na szczycie Czarnej Góry
(902 m. n.p.m.) stanął Krzyż Milenij-
ny – kopia Krzyża na Giewoncie, po-
święcony przez bp. Jana Szkodonia.
W zeszłym roku na swój koszt wyłożył
kostką plac na szczycie góry, a miejsce
to stało się słynne nie tylko z racji pa-
noramy na cztery strony świata, ale też
jako okazja refleksji pod Krzyżem „na
kraju grapy”.
W niedzielę 13 marca 2011 roku
parafianie świętowali 80 urodziny
swojego proboszcza. Ludzie i ksiądz
przypadli sobie do gustu, a przez lata
współdziałania nawiązała się niezwy-
kła wzajemna sympatia. Podczas mszy
świętej składano więc piękne życzenia i
Niedzielnym ukazała się ciekawa in-
formacja o tej ofercie. Przy plebanii
znajdują się domy noclegowe dla tury-
stów indywidualnych, rodzin oraz dla
grup zorganizowanych – o. proboszcz
zaprasza całe rodziny, dzieci, młodzież,
studentów, emerytów pragnących od-
począć w górskim klimacie albo prze-
żyć rekolekcje. Jest tam również hala
sportowa (do siatkówki, koszyków-
ki, stół do bilardu, stoły do ping-pon-
ga), a latem czynny jest basen kąpie-
lowy, zjeżdżalnia, wodna, huśtawki
dla dzieci, karuzela itp. Zimą w oko-
licy czynne są wyciągi narciarskie, a to
ściąga turystów. A że nie samym chle-
bem i rozrywkami żyje człowiek, że
w Czarnej Górze znajdzie on też klimat
dla modlitwy. Bóg zapłać za wszystko
Ojcze Hubercie – piszą nieraz goście
na forach internetowych. Coraz czę-
ściej słychać głosy, że Czarnej Górze
Zagórą znajduje się Opactwo Spiskie
Ojca Huberta i chyba nie ma w tym
przesady.
JB
Opactwo Spiskie Ojca Huberta
Dziś nie można wyobrazić sobie Czarnej Góry, a w ogóle Spisza i Podhala bez Ojca Huberta.
Ksiądz Hubert (Stanisław) Kasztelan OCist, urodził się w 1931 roku w miejscowości Jaświły, wyświę-
cony został w 1962 roku. Przybył na Spisz dla poratowania zdrowia, ale od razu przyjął zasadę, że nic tak
dla zdrowia nie robi jak aktywność poprzez pożyteczne dzieła. Zaczął od budowy uroczej groty, gdzie
pastuszkowie w strojach spiskich klęczą u stóp Matki Boskiej Fatimskiej. Co się działo potem zasługuje
na wielostronicowe, jeśli nie książkowe opracowanie.
koszyki kwiatów, po 80 róż. Do Czar-
nej Góry na tę uroczystość przybył o.
dr Piotr Chojnacki OCist, opat mo-
gilski, prezes Kongregacji Polskiej Za-
konu Cysterskiego. Towarzyszyli mu
o. Hieronim Pasternak ( do niedaw-
na przeor klasztoru w Mogile) oraz
o. Robert Łojek pochodzący z Tryb-
sza. Wiele było telefonów zapewnia-
jących o duchowej łączności i pamięci.
Bo ojciec Hubert to człowiek niezwy-
kłego optymizmu, szczerego uśmie-
chu, a przy tym kapłan miłujący Boga
i Bliźniego. Wyrazem tej miłości jest
przepiękna Droga Krzyżowa poświę-
cona jesienią 2010 roku. Natomiast ze
swoimi psimi towarzyszami przypomi-
na nam św. Franciszka. Jest jednak coś
co go wyróżnia, a mianowicie duże zro-
zumienie dla problemów współczesne-
go człowieka.
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom społecznym doprowadził do po-
stania okazałego katolickiego Ośrod-
ka Wypoczynkowego. W Gościu
Życzenia telefoniczne też były miłe…
O. Hubert w otoczeniu ministrantów podczas poświęcenia Drogi Krzyżowej
Ludzie
Na Spiszu