background image
Na Spiszu nr 2 (79) 2011 r.
6
W ramach przygotowań do wybo-
ru kandydata na patrona uczniowie na-
szej szkoły pogłębili wiedzę o propono-
wanych postaciach i przygotowali:
- w klasach młodszych prace
plastyczne,
- w klasach starszych prezentacje
multimedialne.
W dniu 16.12.2010 r., uczniowie,
nauczyciele i rodzice w tajnym głoso-
waniu, większością głosów dokonali
wyboru Jana Pawła II na patrona na-
szej szkoły.
20.01.2011 r. dyrektor szkoły pani
mgr Beata Kuruc z proboszczem parafii
Szkoła Podstawowa w Łapszach
Wyżnych jest jedną z najstarszych
szkół w gminie Łapsze Niżne. W roku
2011 przypada jej stulecie i w związku
z tym ważnym wydarzeniem uznali-
śmy, że dobrze by było, gdyby na dal-
sze lata miała swojego opiekuna.
Od września 2010 r. grono peda-
gogiczne, uczniowie oraz społeczność
lokalna żywo zaangażowali się w pro-
jekt nadania imienia szkole. Wśród
uczniów, rodziców, nauczycieli i miesz-
kańców Łapsz Wyżnych przeprowa-
dzono ankietę, dotyczącą zgłaszania
propozycji na patrona. Po analizie an-
kiet okazało się, że społeczność lokal-
na w większości zaproponowała osobę
Jana Pawła II, uczniowie Ojca Mak-
symiliana Kolbe, a nauczyciele księdza
Józefa Tischnera.
BŁ. JAN PAWEŁ II
patronem podstawówki
Jesteśmy bardzo dumni, że możemy pracować, a uczniowie
uczyć się w szkole, w której patronem będzie Błogosławiony
Jan Paweł II.
„Musicie od siebie
wymagać, nawet
gdyby inni od Was nie
wymagali”
ks. Czesławem Hałgas i sołtysem wsi
Łapsze Wyżne – p. Antonim Sołtysem,
udała się z wizytą do Jego Eminencji
Kardynała Stanisława Dziwisza z proś-
bą o zgodę na nadanie naszej szkole
imienia Błogosławionego Jana Pawła
II. Po długiej, bardzo przyjemnej roz-
mowie delegacja otrzymała pozytywną
odpowiedź. W związku z tym Pani Dy-
rektor złożyła wniosek do Rady Gminy
o nadanie szkole imienia. Przygotowa-
nia do uroczystości ruszyły pełną parą.
Według wcześniej opracowanego har-
monogramu działań, każdy z nauczy-
cieli podjął się realizacji określonych
zadań.
Pracy przyświecają nam słowa Ojca
Świętego: „Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Cała społeczność szkolna „z sercem”
zaangażowała się w to wielkie wyda-
rzenie. Organizowane są liczne kon-
kursy: recytatorski, literacki, plastycz-
ny, a także konkurs na napisanie słów
hymnu szkolnego. W planie jest wyda-
nie tomiku poezji uczniowskiej o Janie
Pawle II. W klasach pojawiły się gazet-
ki poświecone tej wielkiej postaci, na
lekcjach zgłębiane są Jego nauki, wska-
zywane wzorce postępowania.
Cieszymy się bardzo, że jesteśmy
pokoleniem Jana Pawła II. Wszystkich
nas ogarnia radość, że będziemy mieć
tak wielkiego Patrona. W dzisiejszych
czasach, czasach poszukiwania przez
młodych autorytetów i wzorców postę-
powania, bardzo ważnym stał się wy-
bór takiej osoby, której całe życie oraz
przesłania kierowane do ludzi są i będą
aktualne również dla przyszłych poko-
leń. Nam pedagogom z kolei staną się
one oparciem i fundamentem w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Planowana uroczystość nadania
imienia szkole odbędzie się po be-
atyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
w dniu 7 czerwca 2011. Data ta zosta-
ła przez nas wybrana nieprzypadko-
wo. Wiąże się ona bowiem z datą wi-
zytacji kanonicznej, której dokonał
Jego Eminencja ks. Kardynał Karol
Wojtyła 35 lat temu, udzielając ów-
czesnej łapszańskiej młodzieży sakra-
mentu bierzmowania.
A. Gryglak-Bigos i A. Stanek
Kardynał Stanisław Dziwisz poparł pomysł delegacji z Łapsz Wyżnych
W głosowaniu na patrona zwyciężyła
propozycja Jana Pawła II
Fakty
Na Spiszu