background image
Na Spiszu nr 2 (79) 2011 r.
2
GMINA ŁAPSZE NIŻNE
34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20
tel. 18 26 59 310 fax. 18 26 59 315
www.lapszenizne.pl e-mail gmina@lapszenizne.pl
Straży Pożarnej w miejscowości Frydman poprzez stworzenie
punktów Hot Spot wraz z wyposażeniem obiektów w świetl-
ne tablice informacyjne i monitoring. Budynek Świetlicy
w Łapszach Wyżnych zostanie wyposażony w punkt Hot
Spot, 7 stanowisk komputerowych, świetlną tablicę informa-
cyjną oraz system monitoringu. Punkt Hot Spot zostanie za-
instalowany również na terenie Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
W celu zabezpieczenia cennych zbiorów bibliotecznych
oraz ułatwienia dostępu do archiwów planuje się digitaliza-
cję księgozbioru spiskiego w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Łapszach Niżnych. Udostepnienie cyfrowego zasobu
bibliotecznego i archiwalnego poprzez transfer informacji
wyrównuje szanse lokalnej społeczności i zapobiega zjawisku
wykluczenia społecznego. Biblioteka wyposażona zostanie
dodatkowo w punkt Hot Spot, 5 stanowisk komputerowych
oraz system alarmowy.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Urzę-
du Gminy zapewniony zostanie poprzez stworzenie punktu
Hot Spot, Elektronicznego Obiegu Dokumentów, instalację
specjalistycznego oprogramowania oraz wprowadzenie sys-
temu elektronicznego podpisu. Bariera rozwoju UG wyni-
kająca z niedostosowania parametrów przestarzałego sprzętu
do wymogów wprowadzanych rozwiązań typu informatycz-
nego uzasadnia zakup 30 stanowisk komputerowych oraz
bardzo dobrej jakości serwera. Infrastrukturę towarzyszącą
stanowić będzie świetlna tablica informacyjna i system mo-
nitoringu. Dodatkowo promocja zastosowanych rozwiązań
pociąga konieczność utrzymania domeny lapszenizne.pl oraz
administrację strony lapszenizne.pl.
Projekt pn. Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne po-
przez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-infor-
matycznych (e-Łapsze Niżne) zakłada wprowadzenie in-
nowacyjnych technologii w obrębie 10 jednostek na terenie
gminy.
Gminne świetlice w miejscowościach Trybsz, Falsztyn,
Kacwin i Niedzica-Zamek zostaną wyposażone w publicz-
nie dostępny punkt Hot Spot, 7 stanowisk komputerowych
oraz instalację sieciową. Ochronę strefy WiFi zapewni in-
stalacja monitoringu, zapewniając bezpieczeństwo lokal-
nej ludności i turystom korzystającym z punktu Hot Spot.
Projekt e-Łapsze Niżne zakłada informatyzację Gminne-
go Ośrodka Kultury w Niedzicy oraz Remizy Ochotniczej
Tekst
sponsorowany
INFORMATYCZNA I EKOLOGICZNA GMINA
Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne
Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najlepsze życzenia,
wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech Zmartwychwstały Chrystus do każdego domu i do każdego serca wnosi moc,
optymizm i radość, doda sił i wiary w sens podejmowanych działań.
Życzą
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Łapsze Niżne
Helena Klimczak mgr Paweł Dziuban
Ciąg dalszy na str. 31