background image
Na Spiszu nr 2 (79) 2011 r.
4
Fakty
Na Spiszu
Obraz Moc Żywiołów to dzieło
artysty malarza Ryszarda Paprockie-
go oraz rzeźbiarza Zbigniewa Woj-
kowskiego, którzy przez okres ponad
dwóch miesięcy, w szczelnie zamknię-
tym namiocie, stanowiącym zarówno
ochronę przed okiem ciekawskich jak
i niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi, tworzyli swe malowidło.
Całe dzieło mierzące 34 metry długo-
ści, obrazuje zapadniętą strukturę za-
lewaną wodospadami z odsłoniętymi
w głębi turbinami i sylwetkami ludzi,
widzianymi z odległości 50 metrów.
Najlepszy efekt trójwymiarowości ob-
razu można uzyskać stojąc w ściśle
określonym miejscu, oznaczonym na
malowidle.
Pomysł na powstanie dzieła, po-
wstał w ZEW Niedzica S.A. w poło-
wie ubiegłego roku, a wziął się głównie
z chęci przedstawienia turystom dy-
daktycznych aspektów funkcjonowa-
nia elektrowni wodnej w niecodzienny,
bardziej przemawiający do wyobraźni
sposób. Sądząc po opiniach i odze-
wie medialnym, z jakim spotkało się
Niedzica ma największe
malowidło przestrzenne w Polsce
1 kwietnia w Niedzicy odsłonięto największe malowidło prze-
strzenne, zlokalizowane bezpośrednio na trakcie najwyższej zapory
ziemnej w Polsce. Efektownego odsłonięcia dokonał jeden z najlep-
szych kierowców rajdowych w kraju – Leszek Kuzaj.
Leszek Kuzaj z „rykiem
silnika” odsłonił folię,
którą zasłonięte było
dzieło
wydarzenie, osiągnęliśmy zamierzony
efekt. Nowa atrakcja Niedzicy zrobiła
duże wrażenie zarówno na publiczno-
ści zgromadzonej na samym otwarciu,
jak i na pierwszych turystach, którym
już udało się zobaczyć dzieło na wła-
sne oczy.
Sama uroczystość inauguracji Mocy
Żywiołów, przygotowana w formule
prima aprilisowego żartu, do ostatnie-
go momentu utrzymywana była w at-
mosferze tajemnicy. Zaproszeni Go-
ście przy dźwiękach Kapeli Spiskiej
i lampce wina cierpliwie oczekiwali na
przebieg zdarzeń, a gdy wreszcie Le-
szek Kuzaj usiadł za kierownicą nie-
wielkiego, ekologicznego samochodu
i wyjeżdżając z „rykiem silnika” odsło-
nił przy jego pomocy folię, którą zasło-
nięte było dzieło, wszystkim nareszcie
ukazała się niezwykła ekspozycja.
Wydarzenie zgromadziło wielu
znamienitych gości, których powitał
w gwarze spiskiej pan prezes Grzegorz
Podlewski m.in.: Stanisława Kracika –
Wojewodę Małopolski, Krzysztofa Fa-
bera – Starostę Nowotarskiego, Marka
Fryźlewicza – Burmistrza Miasta No-
wego Targu, Stanisława Hodorowi-
cza – Rektora PWSZ, wójtów gminy
Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościen-
ko, Szaflary i Nowego Targu, Primato-
ra Spiskiej Starej Wsi i Starostę Czer-
wonego Klasztoru. Zaszczycili nas swą
obecnością również przedstawiciele
świata sztuki, biznesu i mediów. Pod-
czas imprezy wystąpił Góralski Kabaret
Truteń, kabaret Kaczki oraz regionalny
zespół Czardasz z Niedzicy.
Aby samemu dowiedzieć się, jak
artystyczna wizja malowidła ma się do
rzeczywistości, wystarczy przyjechać
do Niedzicy i po obejrzeniu dzieła na
koronie zapory, wybrać się z przewod-
nikiem na wycieczkę do prawdziwego
wnętrza elektrowni.
Anna Sinko
34 metry
- rekordowa długość
malowidła na zaporze
ziemnej w Niedzicy
Odsłonięcia dokonał nie kto inny jak Leszek
Kuzaj
f
ot. ZEW
f
ot. ZEW
Widowiskowe malowidło "Moc żywiołów" to połączenie iluzji i 3D na koronie zapory