background image
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
14
Tradycyjnie, we wrześniu ostat-
nia klasa łapszańskiej podstawówki
tj. uczniowie VI klasy Szkoły Podsta-
wowej w Łapszach Niżnych udali się
na 5 dniową wycieczkę do Warsza-
wy. Trasa prowadziła przez miejsca
związane z Patronem Szkoły – bł. ks.
Józefem Stankiem: Wadowice, Czę-
stochowę, Ołtarzew. Wycieczka po
Warszawie a właściwie pielgrzym-
ka rozpoczynała się poranną mszą
św. w kościele Ojców Pallotynów
w Ołtarzewie, po czym zwiedzanie
miejsc pamięci: Muzeum Powstania
Warszawskiego, miejsc śmierci Po-
laków podczas II wojny św. w tym
ks. Józefa oraz miejsc upamiętnia-
jących poległych Polaków np. po-
mordowanych na Wschodzie. Uzu-
pełnieniem patriotyczno-narodowej trasy były też typowo turystyczne atrakcje: Wilanów, Łazienki, Pałac Kultury
i Nauki itp. Jednak punktem kulminacyjnym wycieczki był udział w uroczystościach warszawskich związanych
z bł. ks. Józefem Stankiem ( msza św., złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem Błogosławionego i innych pole-
głych podczas II wojny św.).
jk
Śladami Patrona Szkoły
Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza”- nowa
prężna organizacja pozarządowa powołana do życia przy
Gimnazjum w Łapszach Niżnych końcem roku 2006, uzy-
skało grant w wysokości 14 000 zł na pobudzanie aktyw-
ności środowisk wiejskich zwłaszcza w zakresie szero-
ko rozumianej oświaty. Dotacja została wykorzystana na
dofinansowanie dwóch Świetlic Profilaktyczno - Wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Łapsze
Niżne oraz Łapsze Wyżne.
Funkcjonowanie świetlic możliwe jest dzięki życz-
liwości i zaangażowaniu wielu osób. Do tej pory pomoc
przekazywana była w formie dotacji celowej ze środków
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Pomieszczenia nieodpłatnie użyczali: Probosz-
cza Parafii św. Kwiryna w Łapszach Niżnych – ksiądz Ma-
riusza Skotnicki oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska (budynek GS w Łapszach Wyżnych).Obecnie
w ramach projektu sprawami organizacyjnymi zajmu-
ją się członkowie stowarzyszenia pod przewodnictwem
Prezes Stowarzyszenia Pani Ewy Stachury, we współpra-
cy z pracownikami Urzędu Gminy. Natomiast opiekę nad
AKTYWNE
ŚWIETLICE
dziećmi sprawują Państwo Marta i Mariusz Wojtasowie,
a w Łapszach Wyżnych Pani Aniela Gryglak-Bigos, Mag-
dalena Dwornicka - nauczycielki tutejszej szkoły oraz
Małgorzata Gryglak.
Z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Pol-
skiej za pośrednictwem Fundacji „Polska Wieś 2000 im.
Macieja Rataja” w ramach Programu Wspierania Inicja-
tyw Obywatelskich Na Rzecz Terenów Wiejskich - Stowa-
rzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza” wyposażyło świetli-
ce w pomoce do prowadzenia zajęć plastycznych (bloki,
kredki, farby itp.) oraz zakupiło gry do zajęć umysłowo-
-manualnych, komputerowych, gry planszowe, układan-
ki, łamigłówki, puzle. Zakupiony został również sprzęt
sportowy tj. piłki nożne i siatkowe do zajęć sportowych,
które prowadzić będzie Pan Mieczysław Bizub nauczy-
ciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej
w Łapszach Wyżnych.
Zadaniem świetlic jest dbanie o rozwój osobowy
dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Głównym rezultatem planowanych przedsięwzięć powin-
no być zatem rozwijanie zainteresowań, uczenie nawy-
ku pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz integra-
cja pozaszkolna w bezpiecznym i przyjaznym młodym
ludziom miejscu.
Zapraszamy dzieci z terenu obu miejscowości obję-
tych programem do odwiedzania świetlic! red.
