background image
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
20
podobnych obiektów w Szwajcarii, późniejszemu ministro-
wi robót publicznych, a następnie pierwszemu Prezydento-
wi Rzeczypospolitej Gabrielowi Narutowiczowi. Katastro-
falna powódź w 1934 roku doprowadziła do podjęcia na-
tychmiastowej decyzji o budowie, jako pierwszego na Du-
najcu, zbiornika w Rożnowie. Następny miał być zbiornik
z zaporą usytuowaną w Niedzicy, dla którego dokumentację
przygotowano w latach 1938 –39. Plany te przerwała wojna.
Dalsza, już powojenna historia, to przede wszystkim historia
ewolucji poglądów na priorytety zadań i wielkość zbiorni-
ka, jego rozwiązania techniczne i zasady eksploatacji. Ewo-
lucja ta, to odejście od rozpatrywanych początkowo rozwią-
zań maksymalizujących efekty energetyczne i dostosowa-
nie koncepcji zbiornika do wyników szerokich, interdyscy-
plinarnych badań i studiów oraz rosnącej wagi problemów
gospodarki wodnej i wymogów ochrony środowiska, jakie
musiały być zachowane przy realizacji tak dużej inwestycji
w regionie o szczególnych walorach przyrodniczych i kul-
turowych. Główne daty związane z budową zapory:
1950-64 - Studia i projekty koncepcyjne zbiornika obej-
mujące bardzo różne rozwiązania
1965-68 – Zatwierdzenie założeń zbiornika z zaporą
betonową w Niedzicy, o pojemności ograniczonej do ok.
250 mln m3, bez sztolni przerzutowej, a następnie po bada-
niach uzupełniających i uzgodnieniach, zatwierdzenie pro-
jektu wstępnego.
1970-71 – Podział przedsięwzięcia na dwa etapy inwe-
stycyjne: I – zagospodarowanie otoczenia zbiorników, II –
obiekty podstawowe, rozpoczęcie realizacji zadania I.
Niedzicka zapora w czasie powodzi - lipiec 1997 r.
Fot. Franciszek Payerhin
Ks. Paweł Antolak był wikariuszem w parafii jurgow-
skiej, którą zarządza ks. kanonik Józef Marek. Choć był
w parafii kilka lat pozostawił po sobie miłe wspomnie-
nia. Tym, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt udzie-
liła się z pewnością na długie lata jego niebywała aktyw-
ność i optymizm w codziennym życiu.
Ksiądz Paweł wspierał młodzież całej parafii w róż-
nych przedsięwzięciach o charakterze duchowym (Dro-
ga krzyżowa, Grupa Apostolska, Grupa Małego Aposto-
ła, spotkania ministranckie, scholi), ale również uczest-
niczył w uroczystościach regionalnych, w przedstawie-
niach teatralnych.
Bez niego nie wyobrażano sobie wiejskiego festy-
nu, czy szkolnej uroczystości, zwłaszcza że był katechetą
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze. Zapamię-
tamy go jako wspaniałego kaznodzieję, jako osobowość
wielkiego wymiaru duchowego, ale i krzepy fizycznej.
Wszystko ma swój początek i koniec, także posługa
duszpasterska, mimo że będzie kontynuowana na Ukra-
inie w okolicy Mościsk (archidiecezja Lwowska). Żegna-
jąc go, parafianie nie ukrywali żalu, ale też życzyli wszel-
1971-72 – Aktualizacja założeń zadania II wynikająca
ze zmiany typu zapory z betonowej na ziemną.
1975- Rozpoczęcie zadania II
1986 – Rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę ka-
nalizacji i oczyszczalni ścieków w zlewni zbiorników.
1994 – Oddanie do użytku zbiornika wyrównawczego
Sromowce Wyżne
1995 Rozpoczęcie piętrzenia zbiornika głównego przy
jednoczesnym wykonywaniu górnej części korpusu zapory.
1997 – Zakończenie budowy i oddanie całości obiek-
tów do eksploatacji.
Piotr Szejdewik
W
YJAZD
KS
. P
AWŁA
A
NTOLAKA
NA
MISJE

kich łask w dalszej pracy, a w razie potrzeby zapewniali,
że chętnie go przyjmą ponownie w każdej chwili na Spi-
szu. Nowym wikariusze jest Ks. Krzysztof Piechowicz,
a parafia jurgowska jest pierwszym miejscem jego posłu-
gi kapłańskiej.
red.