background image
19
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
Komorek, Małgorzata Chmiel, Janina Gabryś, Arkadiusz
Czarnecki, Bolesław Stopa, Józef Kaszycki. Na koniec Pre-
zes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda
wręczył odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Odznaczenia otrzymali: Prezes ZEW Niedzica
Edmund Ciesielka, Leszek Bajorek, Janusz Kubasiak, Jerzy
Stypuła, Michał Krzyszkowski, Piotr Ciężkowski.
O godz. 18:30 rozpoczął się koncert Joanny Słowińskiej,
po nim wystąpiła Aldona Jankowska, a następnie rozpoczę-
ło się przedstawienie teatralne w reżyserii Jerzego Zonia
„Niedzica”, które w zamierzeniu autora było poetycką im-
presją, fakty przeplatały się z legendami, marzeniami i sna-
mi. W widowisku tym ważną rolę odgrywały efekty świetl-
ne: flary, sztuczne ognie, światło w różnych kolorach. Z za-
pory schodziły tajemnicze postacie z zapalonymi pochod-
niami, po jeziorze sromowieckim pływały łodzie oświetlo-
ne różnokolorowymi flarami. Ponad tym wszystkim woda
ze strażackich motopomp oświetlona na czerwono i zielono,
do tego wielka ilość sztucznych ogni. Całość wrażenia do-
pełniała przejmująca muzyka Janusza Grzywacza oraz mu-
zyka ludowa z okolic Krościenka i Niedzicy Wystąpili ak-
torzy teatru KTO oraz statyści: dzieci i tancerze zespołów
regionalnych ze Spisza.
Przy okazji trochę historii zbiornika czorsztyńskiego.
Historia sięga początków XX wieki, a ściślej 1905 roku,
z którego pochodzą pierwsze materiały świadczące o dostrze-
żeniu już wtedy potrzeby utworzenia w rejonie Czorsztyna
sztucznego zbiornika wodnego dla ograniczenia katastro-
falnych powodzi w dolinie Dunajca. Uściślenie tych zamy-
słów stanowiły plany budowy czterech zbiorników na naj-
groźniejszych dopływach karpackich górnej Wisły – w Roż-
nowie, Czorsztynie na Dunajcu, w Porąbce na Sole i Mu-
charzu na Skawie. Plany te w 1919 r. były przedstawione do
zaopiniowaniu wybitnemu specjaliście, twórcy wielu
W dniach od 7- 8. 09.2007r. odbyły się uroczystości
związane z 10 rocznicą istnienia elektrowni wodnej. Obcho-
dy rozpoczęły się w piątek 7 września konferencją nauko-
wo- techniczną p.t.. „Zespół Elektrowni Wodnych Niedzi-
ca S.A. Rozwój Zrównoważony”. Konferencję otworzył Pre-
zes Zarządu ZEW Niedzica S.A. mgr inż. Edmund Ciesiel-
ka, następnie swoje referaty przedstawili: prof. dr hab. inż.
Wojciech Wolski Zapora Czorsztyn- Niedzica 10 lat eks-
ploatacji”, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 10 lat rozwo-
ju ZEW Niedzica S.A. z perspektywy przyrodnika, prof. dr
hab. Janusz Dominik Zanieczyszczenia chromem wody i osa-
dów w zbiorniku czorsztyńskim i jego zlewni, prof. dr hab.
inż. Jan Popczyk przedstawił referat programowy p.t. ZEW
Niedzica S.A. w drugim dziesięcioleciu istnienia, oraz refe-
rat pani Poseł Anny Paluch odczytał w jej zastępstwie pra-
cownik ZEW Niedzica (pani poseł nie mogła uczestniczyć
w konferencji ze względu na posiedzenie sejmu).
W sobotę 8 września uroczystości rozpoczęły się Mszą
Św. w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy, celebrowaną
przez byłego proboszcza ks. Mariana Wanata i ks. Andrze-
ja Pawlaka - obecnego proboszcza. Następnie od godz. 10
do 14 można było zwiedzać elektrownię w towarzystwie
przewodników. Późnym popołudniem rozpoczęły się ofi-
10-lecie ZEW Niedzica S.A.
cjalne uroczystości zorganizowane na parkingu, przy elek-
trowni od strony Niedzicy. Rozpoczął Prezes Zarządu mgr
inż. Edmund Ciesielka, następnie Przewodniczący Rady
Nadzorczej, dalej były przekazane podziękowania od Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego na ręce Preze-
sa, dalej wystąpienie Posłanki Anny Paluch, podziękowania
od przedstawiciela firmy Mavel – producenta turbin wod-
nych z Czech, wystąpienie Posła Andrzeja Guta-Mostowe-
go, gratulacje od Prezesa Hydroprojektu Warszawa, gratu-
lacje od Prezesa ZEW Rożnów. Następnie odbyło się roz-
danie dyplomów za wkład i rozwój ZEW Niedzica. Dyplo-
my wręczał Przewodniczący Rady Nadzorczej ZEW Wie-
sław Janczyk. Dyplomy otrzymali: Joanna Milaniak, Anna