background image
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
18
Gimnazjum
na szlaku Pierwszych Piastów
Uczniowie gimnazjum zapewne wiedzą, że niedaw-
no odbyła się wycieczka do Gniezna i okolic. Uczestniczyli
w niej drugoklasiści. Program wycieczki był bardzo bogaty.
25 września, zaraz po dojechaniu na miejsce, zaczęli-
śmy zwiedzać Poznań. Najpierw byliśmy na Starym Ryn-
ku, podziwialiśmy tam Ratusz będący kiedyś siedzibą ro-
dziny Działyńskich oraz stare zabytkowe kamienice. Z za-
ciekawieniem oglądaliśmy także makietę starego Poznania.
Niestety, nie udało nam się zobaczyć katedry, gdzie znaj-
dują się groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Następ-
nie udaliśmy się do Gniezna, by obejrzeć fragmenty murów
miejskich oraz zwiedzić piękną gotycką katedrę ze słynny-
mi Drzwiami Gnieźnieńskimi. Po opuszczeniu katedry uda-
liśmy się do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Moż-
na tam było zobaczyć stare naczynia, przedmioty codzien-
nego użytku oraz biżuterię.
Drugiego dnia udaliśmy się do Biskupina. Dojecha-
liśmy tam kolejką wąskotorową. W Biskupinie zobaczyli-
śmy najstarszą osadę kultury łużyckiej w Polsce oraz lepi-
liśmy naczynia z gliny, pisaliśmy hieroglifami na papirusie,
a także modelowaliśmy koraliki z modeliny. Stamtąd poje-
chaliśmy do Kruszwicy położonej nad Gopłem. Zwiedzali-
śmy słynną Mysią Wieżę, gdzie według legendy myszy zja-
dły Popiela. Widok z wieży roztaczał przed nami panoramę
miasta, oraz rozlewisko jeziora. Wszyscy podziwiali ten wi-
dok, oniemiali z zachwytu. Zobaczyliśmy także romańską
kolegiatę pw. św. Piotra i Pawła. Byliśmy również w Strzel-
nie. W tym właśnie kościele znajduje się najwięcej relikwii
w kraju. Widzieliśmy też unikatowe kolumny przedstawiają-
ce cnoty i grzechy. Na świecie istnieją tylko trzy takie, jesz-
cze w Wenecji i Santiago de Compostella. Trzeciego, ostat-
niego dnia, z samego rana pojechaliśmy do Ostrowa Lednic-
kiego. To miejsce, gdzie prawdopodobnie Mieszko I przyjął
chrzest. Zwiedzaliśmy ruiny zamku i słuchaliśmy opowieści
pani archeolog o prowadzonych tam wykopaliskach. Ostat-
nim punktem naszej podróży był Kórnik. Tam znajduje się
pałac Zamoyskich. Zachwyciły nas piękne wnętrza i wspa-
niała biblioteka. Zawiera ona ponad ¾ rękopisów naszych
polskich poetów. Byliśmy również w ogrodzie, gdzie rosną
drzewa z każdego zakątka świata.
Niestety, nasza wycieczka prędko dobiegła końca. No,
cóż. Czas szybko minął, ale zostały piękne i bogate wspo-
mnienia…
Dominika Sołtys z kl. IIc
Szkoła Podstawowa w Trybszu
na wycieczce w Wielkopolsce
W dniach 24-27 września 2007 roku uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Trybszu brali udział w wycieczce
do Wielkopolski. Na wycieczkę pojechali dzięki dofinanso-
waniu, które szkoła otrzymała po zakończonym pomyślnie
dla naszej szkoły konkursie na „Podróże historyczne w cza-
sie i przestrzeni” ogłoszonym przez Ministra Edukacji Na-
rodowej w czerwcu b.r.
Dzieci zwiedziły prasłowiańską osadę w Biskupinie,
gdzie miały możliwość spróbowania swoich sił w lepieniu
naczyń z gliny. W Kruszwicy wyszły na Mysia Wieżę i spa-
cerowały nad Jeziorem Gopło. Uczniowie odwiedzili Gnie-
zno – Katedrę Gnieźnieńską ze słynnymi Drzwiami, Reli-
kwiami św. Wojciecha, wieżą. Uczestniczyli także w zaję-
ciach w Muzeum Początków Państwa Polskiego – tam każ-
dy z nich miał możliwość na chwilę stać się rycerzem za-
kładając rycerski strój- a także uczestniczyć w multime-
dialnej opowieści o początkach naszych korzeni. Nie spo-
sób było także ominąć Pobiedziska ze Skansenem Minia-
tur – 100 wielkopolskich budowli w skali 1:20. w Wenecji
zwiedzili ruiny zamku oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej.
W drodze powrotnej wycieczka zahaczyła o Rogalin i słyn-
ne dęby, Kórnik z jego wspaniałym pałacem oraz Puszczy-
kowo- z Muzeum Pracownią Arkadego Fiedlera. Ten punkt
nie był związany z historią państwowości polskiej, jednak
warto było zobaczyć zbiory przywiezione z całego świata
z wypraw podróżniczych, Ogród Tolerancji, wejść do naj-
prawdziwszego wigwamu i dotknąć Kalendarza majów. Tam
też dzieci obejrzały wystawę fotografii Elżbiety Dzikowskiej
, replikę 1:1 statku Krzysztofa Kolumba „Santa Maria” i ...
w skali 1:23 Piramidę Cheopsa. Po pracowni oprowadza-
li synowie słynnego podróżnika, lotnika, pisarza – Arkady
i Marek Fiedlerowie.
Pełni wrażeń wrócili do domu późno, by następnego
dnia pod okiem pań nauczycielek przygotować dekorację
i powtórzyć inscenizację przed mającym odbyć się nazajutrz
IX GMINNYM POŻEGNANIEM LATA.
Cieszę się bardzo, że nasi uczniowie mogli odbyć taką
wycieczkę. Mam nadzieję, a w zasadzie wiem, ze nie jest to
nasza ostatnia wyprawa.
Julia Miśkowicz
NA SZLAKU PIERWSZYCH PIASTÓW
Szkoła Podstawowa w Kacwinie, w Trybszu oraz Gimnazjum w Łapszach Niżnych otrzymały dofinansowanie
wycieczek edukacyjnych w ramach programu „Podróże Historyczno - Kulturowe w czasie i przestrzeni”.
Szkoły te napisały projekt, który został pozytywnie rozpatrzony. Młodzi Spiszacy poznawali szlak
pierwszych Piastów. Oto relacje uczestników: