background image
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
10
23 września 2007 r. strażacy
w Kacwinie świętowali jubileusz 125-
-lecia powstania swojej jednostki. Uro-
czystość rozpoczęła się zbiórką straża-
ków przed remizą, skąd pododdziały
piękną kolumną marszową udały się
do kościoła pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych w Kacwinie. Mszę
świętą w intencji strażaków odpra-
wił miejscowy proboszcz ks. Tade-
usz Majcher. Po nabożeństwie straża-
cy, zaproszeni goście oraz mieszkań-
cy Kacwina zgromadzili się na placu
przykościelnym, aby uczestniczyć
w oficjalnych obchodach jubileuszu.
W uroczystości brały udział następu-
jące pododdziały:
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP Kacwin pod kierownictwem ka-
pelmistrza Jana Malca,
- kompania honorowa OSP Ka-
cwin, którą prowadził z-ca naczelni-
ka druh Roman Labuda,
- kompania strażaków z okolicz-
nych miejscowości pod dowództwem
Komendanta Gminnego OSP druha
Józefa Prelicha,
- poczty sztandarowe OSP Gmi-
ny Łapsze Niżne i Czorsztyn oraz po-
czet sztandarowy Szkoły Podstawowej
w Kacwinie, które prowadził druh
Marek Szpernoga,
- dowódcą uroczystości był Na-
czelnik OSP Kacwin druh Stanisław
Molitorys.
Uroczystość rozpoczęła się zło-
żeniem meldunku przez dowódcę
zgrupowania brygadierowi Bogda-
nowi Malinowskiemu, Naczelnikowi
Wydziału Operacyjnego Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie. Następ-
nie odbył się przegląd pododdziałów
i zwyczajowe przywitanie ze straża-
kami. Później nastąpiło podniesienie
flagi państwowej na maszt i odegranie
hymnu państwowego przez orkiestrę.
Potem zostali powitani goście, którzy
zaszczycili swoją obecnością straża-
ków, a byli to między innymi: druh
Edward Siarka - Wiceprezes Zarzą-
du Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie /
jednocześnie poseł na Sejm/, brygadier Bogdan Malinowski - przedstawiciel
Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, pan Paweł Dziuban - Wójt Gmi-
ny Łapsze Niżne, druh Jan Kuczkowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w Nowym Targu, kpt. Mariusz Łaciak - zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu. W uroczystości wzięła rów-
nież delegacja strażaków ochotników ze Słowacji oraz wielu innych dostoj-
nych gości, których szczegółowo witał druh Jan Rataj. Po powitaniu z bardzo
bogatą i obszerną historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie zapoznał
wszystkich Prezes miejscowej jednostki, druh Antoni Magiera.
Następnie po referacie Prezesa odbyło się poświęcenie samochodu i sprzę-
tu pożarniczego, a także symboliczne przekazanie pojazdu strażakom z Ka-
cwina. Potem przyszła pora na odznaczenia, a wielu strażaków zostało wy-
różnionych medalami podczas uroczystości. Srebrny Krzyż Zasługi otrzyma-
li: Antoni Magiera, Jan Rataj i Antoni Molitorys. „Za zasługi dla pożarnic-
twa” złotym medalem uhonorowani zostali: Jan Handelek, Edward Funket,
Franciszek Kopaczka, Antoni Bąk, Jan Wenit, Jan Matusek, Andrzej Wenit,
Marek Molitorys, Roman Labuda, Jan Kozub, Antoni Wnenczak. Z kolei sre-
bry medal otrzymali: Stanisław Molitorys, Marek Szpernoga, Stefan Pukań-
ski, Marek Kuchta, Marek Wenit, Andrzej Pacyga. Zaś brazowym medalem
odznaczono: Bogdana Radeckiego, Piotra Molitorysa, Andrzeja Radeckiego,
Bogdana Piwowarczyka. Odznaką „wzorowy strażak” wyróżniono: Wojcie-
cha Hasaja, Piotra Kubaska, Tomasza Milaniaka. Natomiast pamiątkowe sta-
tuetki za wieloletnią i bogatą działalność na rzecz OSP Kacwin otrzymali: Jó-
zef Magiera, Jan Radecki, Jan Wenit.
Na podsumowanie oficjalnej część uroczystości wygłaszane były prze-
mówienia zaproszonych gości, w których dużo padło pochwał pod adresem
125
lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie
fot. Piotr Krygowski