background image
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
4
Rzepiska (680 mieszkańców) to malownicza wieś na
Polskim Spiszu, która w 2005 roku obchodziła 350-lecie
swojego istnienia. Wieś rozrzucana jest w dolinkach nad
trzema potokami i składają się na nią osiedla: Bryjów Po-
tok, Grocholów Potok i Wojtyczków Potok. U podnóża
Pawlikowskiego Wierchu (1.018 m.npm) znajduje się osie-
dle Pawliki. Wieś znana jest z tradycji pasterskich, głębo-
ko zakorzenionych zwyczajów góralskich, lasów bogatych
w zioła i urodzajniejszej ziemi w porównaniu do sąsied-
nich miejscowości. Dlatego dobrze udaje się tu jęczmień
i ziemniaki (grule). Może i stąd wzięła się nazwa wsi, bo
w niektórych rejonach ziemniaki nazywają nie inaczej tyl-
ko rzepą. Być może „rzepiska” znaczy tyle co zryte „gruli-
ska”. A saren, jeleni i dzikich świń (dzików) w rzepiskich
lasach nie brakuje.
Mieszkańcy Rzepisk od wielu lat organizują letnie fe-
styny na „Polanie pod wiatrakiem” w pięknej scenerii kra-
jobrazowej z widokiem na Tatry Bielskie. Od pięciu lat je-
sienią organizowany jest też Dzień Papieski. Organizuje go
dyrektor szkoły Danuta Madeja wspierana aktywnie przez
grono pedagogiczne, Księży Marianów, mieszkańców Woj-
tyczkowego i Grocholowego Potoka, władze samorządo-
we oraz wielu przyjaciół i sympatyków obchodów. Mot-
tem przewodnim tegorocznego spotkania, które odbyło się
9.IX.2007 było „Wychowanie w nauczaniu Ojca Świętego
Jana Pawła II”.
Ambitne plany pokrzyżowała kapryśna pogoda i ob-
chody przeniesiono do sali „Wielkiej Izby Konferencyj-
nej” ośrodka rekolekcyjnego Księży Marianów. Wystrój sali
z wiszącym u powały drabiniastym wozem pełnym poły-
skujących złotem snopków owsa z pewnością przypadłby
do gustu Ojcu Świętemu, któremu również zdarzało się od-
prawiać msze święte w przeróżnych „plenerach”. W cza-
sie mszy modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
Mszę odprawił ks. prof. Tadeusz Panuś – dyrektor Wydzia-
łu Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitar-
nej w Krakowie, a koncelebrowali mu księża z Jaszczurów-
ki i Lichenia. W części artystycznej pięknie zaprezentował
się chór „Magnifikat” z Ludźmierza oraz zespół „Śpiso-
ki” działający przy gimnazjum w Łapszach Niżnych, który
przedstawił inscenizację pt. „Przemijanie ma sens” opartą
na fragmentach „Tryptyku rzymskiego”. Następnie wystą-
pili „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej i młodzież z Jur-
gowa ze swoim teatrem, która pokazała w sposób bardzo
przekonywujący sceny z życia Karola Wojtyły, a następnie
Ojca świętego Jana Pawła II. Część artystyczną zakończyły
występu zespołu „Śpisoki” oraz zespołu „Podhale” – grupa
spiska z Jurgowa, a śpiewy i tańce dedykowano osobie nie-
zapomnianego Ojca Świętego.
Dzień Papieski organizowany jest w wielu miejscach
w Polsce, ale na Rzepiskach jest on jakoś tak „swojski”, tak
szczery i wolny od patosu. Wspomnienia o Ojcu Świętym
mieszały się z sympatycznymi konkursami, inscenizacja-
mi, tańcem i śpiewem. Nikomu nie odmawiano głosu. Każ-
dy mógł opowiedzieć o swoich przeżyciach. Ze szczegól-
nym skupieniem wysłuchano wspomnień siostry zakonnej
z Jaszczurówki, która opisała nastrój jaki panował w Zako-
panem w czasie wizyty Jana Pawła II w 1997 roku, a tak-
że wcześniejsze jego wizyty duszpasterskie i o charakterze
wypoczynkowym.
Chór Magnificat z Luźmierza
Dzień Papieski na Rzepiskach
Uroku całej uroczystości dodała życzliwość i gościn-
ność mieszkańców Rzepisk, rodziców i młodzieży szkolnej
oraz księży Marianów. Z pomocą pospieszył Wójt Gminy
Sylwester Pytel oraz Jan Budz prezes GS Bukowina (zara-
zem prezes Związku Polskiego Spisza). Wśród sponsorów
znalazł się też były wójt gminy Milan Modła, który ofiaro-
wał znaczne ilości polskiego miodu oraz opowiedział czym
się on różni od taniego miodu chińskiego. Warto w posumo-
waniu potwierdzić, że na Rzepiskach rozwija się pomysł,
który jest dobrym przykładem jak szerzyć katolicką naukę
społeczną i jak czcić pamięć Jana Pawła II – Piotra naszych
czasów. W czasie uroczystości młodzi i starzy, Spiszacy
i Podhalanie z radością, ale też z godnością okazują swoje
przywiązanie do Papieża Polaka.
AMAD
Pierwszy z prawej Sylwester Pytel - Wójt Gminy
Bukowina Tatrzańska