background image
3
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
W dniu 16 października 2007 roku
w krempaskim gimnazjum uczczono
pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II,
który od 2006 roku jest patronem szko-
ły. Uroczystość nadania imienia mia-
ła miejsce w dniu 17 czerwca 2006 r.,
a uroczystą Mszę Św. sprawował abp
Stanisław Dziwisz w asyście ks. Jac-
ka Wieczorka (ówczesnego probosz-
cza parafii Krempachy). W paździer-
niku decyzją kardynała Dziwisza -
odszedł z parafii po 15 letniej posłu-
dze ks. proboszcz Jacek Wieczorek,
a funkcje po nim objął ks. Jan Wróbel,
który od 5 lat pełnił w Krempachach
funkcję katechety i wikariusza.
Już przy wejściu do budynku czu-
ło się podniosłą atmosferę. Przybywa-
jących gości młodzież odprowadzała
od drzwi do gabinetu dyrektora szko-
ły. Od 1 września 2007 roku dyrek-
torem Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Jana Pawła II w Krempachach
jest mgr inż. Wojciech Sołtys, nato-
miast wicedyrektorem pani mgr Doro-
ta Ostwald. Miłym zaskoczeniem było
przyjacielskie spotkanie na jakim za-
staliśmy nowego dyrektora z byłym
dyrektorem Janem Szenderewiczem
oraz z proboszczem z Waksmunda.
Goście udali się na sale gimnastycz-
ną, gdzie przy prowizorycznym ołta-
rzu wraz z młodzieżą i nauczycielami
uczestniczyli we mszy świętej.
Po mszy uroczystą akademię
szkolną otworzył dyrektor Wojciech
Sołtys, który serdecznie przywitał
księży, władze samorządowe na czele
z Wójtem Gminy Janem Smarduchem
oraz licznie przybyłych gości. Wpro-
wadzając powiedział: „Chcemy przy-
pomnieć sobie postać i nauki nasze-
go patrona i z nową duchową zachętą
tak pracować, tak się uczyć, aby być
godnym Jego imienia. Dla nas nauczy-
cieli tej szkoły postać Ojca Świętego
jest wzorem postępowania, a zwłasz-
cza wychowania młodzieży...”.
Akademię wraz z młodzieżą
przygotowały Krystyna Dziga i Zo-
fia Łukasz, a oprawę muzyczną za-
pewnił chór wokalny „Hilaritas” pod
kierownictwem Sylwii Basta. Było to
piękne i pouczające przeżycie, które-
go nie da się opisać w paru słowach.
To po prostu w przyszłym roku trzeba
zobaczyć na własne oczy! Młodzież
Gimnazjum Krempachy: Dzień Patrona
z szacunkiem i w skupieniu wysłu-
chała wspomnień związanych z oso-
bą Jana Pawła II oraz gorąco oklaski-
wała koleżanki i kolegów bezpośred-
nio zaangażowanych w części arty-
stycznej. Po zakończeniu uroczysto-
ści za wyniki w pracy pedagogicznej
nauczyciele otrzymali wyróżnienia
z rąk dyrektora szkoły.
tekst JB,
foto JB i W. Nalewajski