background image
17
„Na Spiszu” nr 4 (65) 2007 r.
W niedzielę 30.IX.07r. w szkole Podstawowej
w Trybszu obchodzono dziewiąty raz w gminie Łapsze
Niżne imprezę pt. „ Pożegnanie Lata”. Głównym celem
spotkania ludności gminy z władzą gminna jest uhonoro-
wanie zwycięzców gminnego konkursu na najbardziej za-
dbane obejście gospodarcze. Organizatorami tegorocznej
imprezy byli: Urząd Gminy Łapsze Niżne, Szkoła Pod-
stawowa w Trybszu oraz Zespół Powiatowy Małopol-
skiego Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu. W spo-
tkaniu udział wzięli: posłanka Anna Paluch, wicestarosta
powiatu nowotarskiego Maciej Jachymiak, wójt gminy
łapszańskiej Paweł Dziuban wraz z pracownikami Urzę-
du Gminy. W tym roku przewodniczącą komisji konkur-
sowej była radna Józefa Pawlik. Na imprezie nie pojawił
się inicjator konkursu i wieloletni przewodniczący komi-
sji konkursowej radny Józef Grywalski.
Po przemówieniach Oficjeli wystąpił zespół folk-
lorystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Trybszu „
Trybskie Dzieci” dając przepiękny program artystyczny.
Szczególnie często brzmiały spiskie piosenki. Po wystę-
pie młodzieży przewodnicząca Komisji konkursowej Jó-
zefa Pawlik odczytała protokół zawierający nazwiska osób
wyróżnionych i nagrodzonych.
Protokół z zakończenia Gminnego Konkursu
„Najbardziej zadbane obejście gospodarcze”
Cel : Czyste obejście, czysta wieś, czysta gmina
Komisja w składzie :
Przew. Komisji - Józefa Pawlik - radna Gminy
członek - Agnieszka Sołtys - radna Gminy
członek - Henryk Janeczek - radny gminy
członek - Krystyna Stanek - inspektor ds. ochrony
środowiska Urzędu Gminy Łapsze Niżne
członek - Barbara Stanek - inspektor Małopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego dokonała na tere-
nie całej Gminy Łapsze Niżne lustracji wszystkich za-
gród, gdzie oceniano: utrzymanie podwórka, utrzymanie
budynku mieszkalnego, utrzymanie balkonu lub innych
elementów zewnętrznych /logii, parapety itp./, utrzyma-
nie ogrodzenia wraz z chodnikami lub poboczem drogi,
urządzenie ogrodu.
Komisja nagrodziła: Zofię i Stanisława Horniczak
Falsztyn, Krystynę i Henryka Lejawa Frydman, Martę
i Roberta Juras Kacwin, Marię i Franciszka Dudas Łap-
szanka, Stanisławę Stanek Łapsze Niżne, Wiolettę i Bo-
lesława Starostowicz Łapsze Wyżne, Annę i Franciszka
Micherda Niedzica, Marię i Andrzeja Łojek Trybsz, Ha-
linę i Jana Bogaczyk Niedzica- Zamek
Komisja wyróżniła: Krystynę Pawlik Frydman, Ma-
rię Bizub Frydman, Martę i Mariana Satała Kacwin, Mał-
gorzatę i Józefa Pacyga Kacwin, Annę i Dominika Cip-
ta Łapszanka, Ewę i Mariana Kłak Łapsze Niżne, Fran-
ciszka Sołtys Łapsze Wyżne, Teresę i Marka Kalata Łap-
sze Wyżne, Monikę Kalisz Niedzica, Irenę i Jana Chmiel
Niedzica, Marię i Jana Florek Niedzica Zamek, Marię
i Roberta Łukasz Trybsz
Po części oficjalnej gospodarz wsi Trybsz zaprosił
uczestników imprezy do konsumpcji apetycznie wyglą-
dających potraw, przyrządzonych przez Koła Gospodyń
Wiejskich z Trybsza, Łapszanki, Łapsz Niżnych, Niedzi-
cy, Frydmana oraz przez uczniów klasy gastronomicznej
Liceum w Niedzicy.
Wielu konsumentów potraw regionalnych, przy oka-
zji, wspominało lata dziecięce wiążące się organoleptycz-
nie z jadłami wystawionymi na stołach.
W dyskusji reminiscencyjnej starałem się wyka-
zać różnicę między kulasą a bryją, które nie znalazły się
w menu konsumpcyjnym.
W oparciu o wieloletnie obserwacje „Pożegnanie
Lata” nasuwa się wniosek, że w przyszłości organizato-
rzy nie powinni dopuszczać do „wtłaczania” uczestników
imprezy do zbyt ciasnych pomieszczeń.
Zdjęcia i tekst Franciszek Payerhin
Zapraszamy na promocję...
... wszystkich, którzy interesują się poezją ludo-
wą na promocję nowego tomiku poezji, którego
autorką jest Maria Waniczek. Promocja odbędzie
się w dniu 18.11.2007 (niedziela) o godzinie 16,00 na
niedzickim zamku „Dunajec”. Na miejscu można się
będzie nie tylko spotkać z naszą ulubioną poetką, ale
też wsłuchać się w to, co „Piykne, ale twarde”. Ta-
kim tytułem bowiem opatrzony jest ten najświeższy
tomik poezji spiskiej. (red)
POŻEGNANIE LATA

