background image
5
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
W Ludźmierzu w dniu 2 i 3 lipca 2005 roku miał
miejsce XLII Zjazd Podhalan, który odbywa się co
3 lata. Zjazdowi przewodniczył Andrzej Skupień z Po-
ronina, wicestarosta tatrzański. Wybrano nowy 13 oso-
bowe prezydium ZG, na czele którego stanął ponownie
Jan Hamerski ze Szczawnicy, zarazem starosta nowotar-
ski. Przy wypełnionej do cna sali Prezes Jan Hamerski,
cały skład zarządu i komisji rewizyjnej złożyli przysię-
gę wierności Bogu i tradycji góralskiej. Nas Spiszaków
uradowało to, że w skład prezydium Zarządu Głównego
ponownie wybrano naszego redaktora naczelnego Julia-
na Kowalczyka, zarazem wiceprezesa ZPS. Satysfakcjo-
nującym jest również to, że wolą Związku Podhalan jest
koordynowanie współpracy całej góralszczyzny polskiej
od Zaolzia po Poprad. Dlatego wśród ponad 400 delega-
tów znaleźli się w tym roku także górale czadeccy, ślą-
scy, żywieccy itd.
W drugim dniu obrad salę Domu Podhalan oprócz
delegatów zapełnili goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych oraz delegacje współpracują-
cych z Podhalanami stowarzyszeń. Wśród zaproszonych była także delegacja Związku Polskiego Spisza, a prezesowi
ZPS Janowi Budzowi przyznano tytuł Zasłużonego dla Związku Podhalan. Obrady przerywane były występami mu-
zyk i zespołów góralskich z różnych regionów oraz poważnymi referatami. Wśród nich był referat ks. Władysława
Zązla na temat Ojca Świętego Jana Pawła II oraz referat senatora Franciszka Bachledy Księdzulorza na temat istoty
Górala i góralszczyzny. Z uwagą słuchano także wystąpień przedstawicieli władz państwowych, marszałka samorzą-
du małopolskiego i wojewody.
red.
Przewodniczący Zjazdu Andrzej Skupień wraz Janem Hamerskim,
z ponownie wybranym Prezesem ZP
XLII Zjazd Podhalan