background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
4
że Spiszacy mieszkający w Polsce rzadko ulegają już oszukańczym meto-
dom nacisku propagandowego.
Głównym zmartwieniem ZPS jest niedobór środków finansowych na
wspieranie kultury regionalnej, na zespoły regionalne, ochronę gwary (opraco-
wania i wydawnictwa), strojów, zwyków, a także ochronę pamiątek kultury ma-
terialnej. Postulatu tego nie trzeba mylić ze środkami na działalność stowarzy-
szenia. W Związku Polskiego Spisza ludzie z założenia udzielają się społecznie,
nie mają etatów i nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści materialnych. Ich
ideą nadrzędną jest miłość do swojej spiskiej ziemi i przywiązanie do Polski jaki
swojej Macierzy. Nie robią też problemu z tego, że bronią polskości regionu na
własny rachunek i często z własnej kieszeni.
kich członków i sympatyków do
wspierania Zwyków Spiskich,
Śpiskiej Watry, imprez szkol-
nych i środowiskowych w czasie
których prezentowana jest auten-
tyczna kultura ludowa Spisza bez
obcych naleciałości.
10. Należy zbadać stan inteligencji
spiskiej, wykonać stosowną bazę
danych i nawiązać kontakt z ludźmi
urodzonymi na Spiszu a mieszkają-
cymi poza Spiszem.
Ponadto za szczególnie ważne
dla realizacji celów stowarzyszenia
uznano następujące sprawy:
1. Opracowanie koncepcji graficznej
sztandaru Związku Polskiego Spi-
sza. W tym celu powołano komi-
sję sztandarową i zapowiedziano
jego poświęcenie na przełomie
września i października 2005 r.
2. Kontynuowanie współpracy w ra-
mach tzw. góralskiego porozu-
mienia, czyli Deklaracji współ-
pracy podpisanej 5.X.2005 w No-
wym Targu pomiędzy Polskim
Towarzystwem
Historycznym
O/Nowy Targ, Związkiem Pod-
halan i Towarzystwem Przyjaciół
Orawy.
3. Obronę zagrożonego bytu gimna-
zjum w Krempachach z racji eko-
nomicznych a także z uwagi na
racjonalne wychowanie młodzież
spiskiej i podhalańskiej do wza-
jemnego zrozumienia wspólnoty
dziejów i wspólnoty duchowej są-
siadujących regionów.
4. Podjęcie w szerszym zakresie
problematyki gwarowej, kącika
nazw lokalnych wywodzących
się z gwary, a w razie możliwości
sprzyjanie pracom nad Słowni-
kiem Gwary Górali Spiskich.
5. Skupienie się na działaniach po-
zytywnych dla Polskiego Spisza,
bowiem tylko takie inicjatywy
oraz przedsięwzięcia jednoczą
ludzi i przynoszą dobre owoce.
Dlatego postuluje się zorganizo-
wanie warsztatów z regionalizmu
dla nauczycieli.
(red)
Dobrze więc, że był to Zjazd typowo roboczy, bo dzięki temu dyskusja
była bardzo otwarta a wnioski z niej ujęto w uchwale programowej:
Walny Zjazd uznaje za nadal aktualne kierunki realizacji celów statuto-
wych.
1. ZPS winien nawiązać bliższą współpracę z samorządami, celem korzysta-
nia ze środków budżetowych na kulturę i na zwalczanie plag społecznych,
jak np. alkoholizm.
2. Należy wszelkimi sposobami przybliżać opinii publicznej cele i program
działania ZPS,
3. Należy przyspieszyć konsolidację ludzi wokół ZPS we wszystkich wsiach
spiskich.
4. Zarząd Główny winien dopilnować, aby w sposób ciągły wydawana była
gazeta „Na Spiszu”.
5. Niezmiernie ważną sprawą jest nawiązanie współpracy ze szkołami i pod-
jęcie próby tworzenia organizacji młodzieżowej (Orle Gniazdo).
6. Zaproponować wójtom i radnym gmin oraz osobom zasłużonym honoro-
we członkostwo ZPS, a sponsorom status członka wspierającego.
7. Pomimo tego, że głównym celem ZPS jest sfera kultury, to jednak waż-
nym jest również uczestnictwo w akcjach charytatywnych i szukanie źró-
deł na stypendia dla młodzieży spiskiej.
8. ZPS powinien podjąć się budowy programu w takim kierunku aby repre-
zentował wszystkich Spiszaków bez względu na deklarowaną narodo-
wość.
9. ZPS powinien sprzyjać kontaktom pomiędzy wsiami, samorządy powin-
ny wspierać finansowo takie działania. W tym celu zachęca się wszyst-
Prezydium Zjazdu ZPS, od lewej: prezes Jan Budz, gość honorowy Andrzej Haniaczyk
- założyciel i kierownik zespołu „Małe Podhale”, Janusz Haniaczyk, Julian Kowalczyk,
Marian Pukański