background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
53
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Artykuł na stronach 52–55 opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spi-
sza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych jest coraz lepiej
rozpoznawalna w terenie. Kiedy podpisywana była umowa
o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju w lipcu 2009 r. wśród gmin z obszaru działania Stowa-
rzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy widać było największą
aktywność i zainteresowanie działaniami Stowarzyszenia
przez mieszkańców Gminy Łapsze Niżne. Obecnie zarówno
wśród członków stowarzyszenia jak i osób korzystających
z doradztwa w biurze LGD widać, że znacznie poprawiła się
wiedza o Stowarzyszeniu i naszej działalności na całym ob-
szarze LGD (Gminy: Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina
Tatrzańska). Swoją zasługę w tym ma z pewnością wysoki
odsetek jaki przeznaczyliśmy w naszym budżecie Funkcjo-
nowania LGD na działania związane z aktywizacją miesz-
kańców (25% podczas gdy minimalny wymagany poziom
na aktywizację to tylko 15 % budżetu na funkcjonowanie
LGD).
Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju
Jak pisaliśmy w ostatnim numerze „Na Spiszu” nie-
mal w każdej spośród 38 miejscowości na obszarze naszego
działania były lub będą realizowane projekty dofinansowa-
ne z naszych środków – ze środków na działanie Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju w ramach osi 4 Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Mapa dotacji
i wykaz miejscowości na naszym terenie i projektów jest ak-
tualizowana na naszej stronie www.spisz.org.
Czym się obecnie zajmujemy
w celu aktywizacji mieszkańców
1. W zeszłych latach przeprowadziliśmy lub współorgani-
zowaliśmy: wydarzenia promocyjne, wiele szkoleń dla
mieszkańców z zakresu zasad ubiegania się o środki w ra-
mach Wdrażania LSR. Było wśród nich także jedno duże
szkolenie – wyjazd studyjny dla lokalnych liderów na
Podlasie i Litwę w którym uczestniczyło aż 40 osób ze
wszystkich gmin na terenie naszego działania.
2. W 2013 r. Uczestniczyliśmy w 8 wydarzeniach promocyj-
no-kulturalnych na terenie naszego działania z Punktem
informacyjnym Stowarzyszenia, w którym mieszkańcy
mogli zasięgnąć najbardziej aktualnych informacji o do-
finansowaniach za naszym pośrednictwem oraz mogli
wziąć udział w bezpłatnym konkursie wiedzy o LGD, LSR
oraz Spiszu i okolicy – do wygrania były upominki takie
jak np.: kubki, czapki, etui na komórkę, podkładki pod
mysz, pocztówki, długopisy, notesy, koszulki T-schirt
i inne. Można nas było spotkać w Niedzicy, Łapszach
Niżnych, Jurgowie, Łapszance, Nowej Białej, Bukowinie
Tatrzańskiej, Łopusznej i Rogoźniku podczas Festynów,
dożynek i innych imprez lokalnych.
3. Zebraliśmy na terenie działania LGD materiały do wy-
dania Foldera bazy turystycznej, oferty kwaterodawców,
fotografie, inne informacje i wydaliśmy Folder w którym
promujemy walory turystyczne obszaru LGD. Folder bę-
dzie rozpowszechniony zarówno wśród bibliotek na ob-
szarze LGD (jak wszystkie inne wydane publikacje przez
nas i beneficjentów Wdrażania LSR) i trafi na targi tury-
styczne w których planujemy uczestniczyć w 2014 r.
4. W październiku 2013 r. w 3 miejscowościach: Niedzica,
Czarna Góra, Trybsz przeprowadzimy bezpłatne szkole-
nie dla mieszkańców z zakresu przepisów w działalności
agroturystycznej. Po ustaleniu konkretnego terminu po-
jawi się ogłoszenie na naszej stronie internetowej. Zachę-
camy do jej odwiedzania i zgłaszania się na to szkolenie
5. W ostatnim kwartale tego roku przeprowadzimy kon-
kurs dla dzieci szkolnych na plakat promujący obszar
LGD i działania LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy. Informacja o terminie, nagrodach i zasadach
konkursu pojawi się zarówno na naszej stronie inter-
netowej jak i zostanie przekazane do dyrektorów szkół
działających na terenie gmin: Łapsze Niżne, Nowy Targ,
Bukowina Tatrzańska.
6. Na bieżąco monitorujemy realizację projektów wybra-
nych do dofinansowania w ramach działania Wdrażanie
LSR aby w razie powstania oszczędności np. po odrzuce-
niu wniosków na etapie oceny w Urzędzie Marszałkow-
skim ogłosić ostatni nabór wniosków jeszcze w grudniu
2013 r. 6.10.2013 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków przyjmujemy aktualizację Harmo-
nogramu naborów w celu dodania dodatkowego nabo-
ru wniosków na działanie Małe Projekty (kwota naboru
około 150 tys. zł) i Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej (kwota około 40 tys. zł) – ogłoszenie po-
winno ukazać się w grudniu br.
Postawiliśmy na aktywizację,
informowanie i promocję
Artykuł
sponsorowany