background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
54
Nabór jaki przeprowadzimy będzie naborem tematycznym. O wyborze tematów do naboru decydować będzie to, które
wskaźniki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie zostały jeszcze osiągnięte i w związku z tym należy zapewnić ich reali-
zację przez uwzględnienie ich w składanych wnioskach. Szczegóły naboru można będzie śledzić w grudniu br. na stronie
naszego stowarzyszenia WWW.spisz.org.
Podsumowanie Naborów wniosków na Gminy- Odnowa Wsi - stan na 20.09.2013 r.
Gmina Nowy
Targ
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Gmina Łapsze
Niżne
RAZEM
LIMIT Środków na działanie Odnowa i Rozwój Wsi
2 842 941,00
RAZEM Przyznane środki
przez LGD
998 420,30
910 769,00
933 744,00
2 842 933,30
RAZEM Wypłacone już
środki przez ARiMR
374 479,30
0,00
231 706,00
606 185,30
Podsumowanie naborów wniosków na Gminy - Małe Projekty - stan na 20.09.2013 r.
Gmina
Nowy Targ
Gmina
Bukowina
Tatrzańska
Gmina
Łapsze Niżne
RAZEM
Pozostało
na nabór
na MP
w grudniu 2013 r.
LIMIT Środków na działanie Małe Projekty
1392104,00
158 163,05
Razem przyznane środki
przez LGD
333690,07
323528,19
576722,69
1 233 940,95
RAZEM Wypłacone już
środki przez ARiMR
260063,14
185182,63
344163,68
789409,45
7. Wdrażamy Projekty współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania w kraju. W Urzędzie Marszałkowskim mamy
złożone 3 wnioski o przyznanie pomocy na realizację 3 projektów:
- Z Podhalańską LGD i Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy na realizację projektu polegającego na wydaniu Mapy turystycz-
nej i organizacji rajdu rowerowego
- z LGD Gorce-Pieniny na wydanie folderu promocyjnego oraz filmu promującego obszary obu LGD
- z Wielkopolską LGD ”Kraina Lasów i Jezior” na opracowanie porównawczego słownika gwary spiskiej i bukowieckiej.
700 lecie parafii Łapsze Niżne ob-
chodziliśmy uroczyście 1 i 2 czerwca
br.; była promocja monografii wsi i pa-
rafii – „Z dziejów Łapsz”, było uroczy-
ste przeżywanie odpustu parafialnego
z udziałem kardynała Stanisława Dzi-
wisza. Pisaliśmy o tym w poprzednim
numerze „Na Spiszu”.
W naszym łapszańskim święto-
waniu jubileuszu poza szeregiem uro-
czystości i wydarzeń natury religijno-
historycznej pojawił się i ten mocno
muzyczny akcent jakim był Koncert
Parafialny 18 sierpnia. Była to oka-
zja do uświetnienia kolejnych rocznic:
25-lecia kapłaństwa naszego probosz-
cza – ks. Mariusza Skotnickiego oraz
10-lecia sprawowania przez niego po-
sługi duszpasterskiej w niżniołapszań-
skiej parafii.
Sierpniowe słońce, sam środek
wsi, profesjonalne nagłośnienie, duża
scena i wakacyjna niedziela w peł-
ni - wszystko sprzyjało świętowaniu.
Można było posłuchać muzyki
w wykonaniu finalistów Konkursu
Talentów, zespołu Podhale - gru-
py spiskiej z Jurgowa, chóru Two-
je Niebo, zespołu z Boliwii AHAJU
FUSION BOLIWIA, łapszańskiej
Orkiestry Dętej, pokazano ponow-
nie przedstawienie o historii na-
szej wsi, zaśpiewał LUPI, Mateusz
Ziółko i Milena Walosik. Zagrały
zespoły: Detox, Kruk i zespół księ-
dza Łukasza Buksa Band z zakonu
franciszkanów. Podczas koncertu
można było skosztować potraw regio-
nalnych, zjeść smaczne domowe cia-
sto, napić się kawy i herbaty. Poza tymi
smakołykami były i konkursy, zabawy
dla dużych i małych, w tym zabawa cu-
kierkowa, w której można było zostać
szczęśliwym posiadaczem ciekawych
i pożytecznych niespodzianek. Święto-
wano więc radośnie i w dobrej atmosfe-
rze do późnej nocy. Nasz koncert miał
być wyrazem naszej radości przeżywa-
nej w tym roku jubileuszowym i mamy
nadzieję, że tak się stało.
Koncert był współfinansowany ze
źródeł Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” – mały projekt Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013.
Organizatorzy
Parafia św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
KONCERTOWE ŚWIĘTOWANIE ŁAPSZAŃSKIEGO JUBILEUSZU
Artykuł
sponsorowany