background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
24
Małe Projekty – wielkie korzyści
społeczne dla regionu Spisza i Podhala
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy może
pochwalić się już pierwszymi zrealizowanymi i pra-
widłowo rozliczonymi tzw. Małymi Projektami.
Małe Projekty to przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013, a wartość ich do-
finansowania nie przekracza 25 tysięcy złotych co
stanowi 70% kosztów operacji. z tego też względu
w głównej mierze o dofinansowanie Małych Projek-
tów występowały organizacje pozarządowe oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego na wsparcie operacji
z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, wsparcia
lokalnych zespołów ludowych, kapel oraz organiza-
cję wydarzeń promujących tradycje lokalne. Pierw-
szy nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów,
ogłosiliśmy już w grudniu 2009 r. W biurze LGD
wnioski były przyjmowane do 18.01.2010 r. Niestety
z powodu nieprzewidzianego dużego napływu wnio-
sków na to działanie bardzo przedłużyła się ocena
wniosków przez Instytucję Wdrażającą i pierwsze
umowy na realizację zadań podpisane zostały dopiero
w drugiej połowie 2010 roku. Wielu wnioskodaw-
ców zrezygnowało z ubiegania się o pomoc gdyż nie
byli przygotowani na ogrom formalności koniecz-
nych do spełnienia bądź realizacja niektórych zadań
z rocznym opóźnieniem traciła sens. Jednak Ci, któ-
rym udało się zrealizować i rozliczyć wnioski wy-
raźnie zaznaczyli swoją obecność w lokalnej spo-
łeczności, gdyż zaspokoili niedostrzegane potrzeby
mieszkańców w zakresie tożsamości regionalnej, na
które często brakowało finansów w całym ogromie
wielkich inwestycji publicznych.
Ogólnie rzecz ujmując Małe Projekty miały przy-
czynić się do poprawy jakości życia mieszkańców,
w konfrontacji z zapisami Lokalnej Strategii Rozwo-
ju Spisza i Okolicy wśród działań szczególnie prefe-
rowanych w pierwszym naborze pojawiły się operacje
nakierowane na zachowanie dziedzictwa, które rów-
nocześnie miały być ogólnospołeczne i niekomercyj-
ne. To, że Stowarzyszenie przyjęło słuszny kierunek
działań, pokazały liczne wnioski złożone w pierw-
szych naborach na Małe Projekty nakierowane na
zachowanie dziedzictwa kulturowego jako jednej
z podstawowych potrzeb mieszkańców.
Przed ostatnim naborem na Małe Projekty, pla-
nowanym w II kwartale 2012 roku chcielibyśmy
przytoczyć kilka przykładów „dobrych praktyk” reali-
zowanych Małych Projektów na terenie gmin Łapsze
Niżne, Nowy Targ i Bukowina Tatrzańska. Rów-
nocześnie chcieliśmy wyrazić swój podziw i uznanie
dla realizujących projekty którzy dzięki własnej spo-
łecznej pracy i zaangażowaniu zrealizowali do koń-
ca własne plany ale i marzenia mieszkańców Spisza
i Podhala, którym tradycje i kultura są tak bliskie.
Jak podają koordynatorzy zrealizowanych projektów
największą trudnością w prawidłowej zaplanowanej
realizacji zadań było znaczne przesunięcie w czasie
realizacji projektów które wielokrotnie planowano
na rok 2010 a ze względów formalnych udało się
przeprowadzić dopiero w 2011 roku. W tym czasie
znacznie wzrosły ceny zakupu towarów planowanych
do pokrycia ze środków z dofinansowania. Ponadto
dla organizacji pozarządowych non-profit, proble-
mem był brak środków finansowych, które najpierw
trzeba było ponieść na realizację operacji a po przed-
stawieniu dowodów zapłaty mogły zostać zwrócone
w wysokości 70%kosztów kwalifikowanych. Dlate-
go tym bardziej beneficjentom tych działań należy
się duże uznanie za determinację.
Jako jeden z pierwszych umowę na dofinansowa-
nie podpisał Gminny Ośrodek Kultury w Nowym
Targu z siedzibą w Łopusznej na realizację projek-
tu pt. „Dursztyńskie spotkania z muzyką spiską
Tekst
sponsorowany