background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
25
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Artykuł na stronach 26-30 opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
i podhalańską”, otrzymał dofinansowanie przeszło
12 000 zł. Dzięki dofinansowaniu udało się zaku-
pić stroje i instrumenty dla kapeli zespołu Honaj
z Dursztyna, przeprowadzono dwa dni warsztatów
muzycznych dla 20 uczestników, wydano folder-
śpiewnik „Ej w tym Dursztynie dobrze” 20 sztuk,
jako wynik warsztatów muzycznych. Finałem reali-
zacji przedsięwzięcia był koncert finałowy kapeli i ze-
społu Honaj końcem października 2010 roku.
Z kolei dzięki uzyskaniu kolejnego dofinanso-
wania w 2011 roku przez GOK w Łopusznej przy
którym działa zespół Honaj zrealizowano projekt pt.
„Powrót do korzeni – spiskie tradycje w Dursztynie”.
Dofinansowanie przyznane na realizację tego pro-
jektu pozwoliło na zakup strojów regionalnych dla
członków zespołu Honaj oraz na organizację występu
prezentującego na scenie spiski obrzęd „Ogrywanie
Moji” końcem Maja 2011 r.
Jednym z pierwszych wniosków rozliczonych
jeszcze w 2010 roku był projekt Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trybszu pt. „Promocja lokalnego dzie-
dzictwa w formie izby pamięci i tradycji na uroczy-
ste obchody 100-lecia OSP Trybsz”. Dzięki środkom
z dofinansowania w wysokości przeszło 19 tys. zł po-
wstała piękna Izba Pamięci i Tradycji OSP Trybsz
– w której zgromadzony został stary sprzęt, pamiąt-
ki, zdjęcia oraz stare dokumenty OSP Trybsz. Uro-
czyste otwarcie Izby nastąpiło podczas świętowania
100-lecia OSP Trybsz we wrześniu 2010 r., rów-
nież współfinansowanego ze środków projektu. Było
to pamiętne wydarzenie dla wszystkich mieszkań-
ców Trybsza a szczególnie dla Strażaków pod kie-
rownictwem Pana Bogumiła Łojka – Prezesa OSP
Trybsz.
Możliwość uzyskania dofinansowania przez or-
ganizacje pozarządowe ze środków Unii Europej-
skiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
zmotywowała również niektóre grupy działające ak-
tywnie lecz nieformalnie do zawiązywania Stowa-
rzyszeń. Tak powstało w Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich w Niedzicy, które już w roku 2010 zło-
żyło wnioski o pomoc na realizację projektów edu-
kacyjnych związanych z zachowaniem dziedzictwa
kulturowego. SGW w Niedzicy już końcem 2010
roku zorganizowało rozbudowane warsztaty kulinar-
ne z zakresu lokalnych potraw tradycyjnych dzięki
uzyskaniu dofinansowania przeszło 24 tys zł na re-
alizację projektu „Kulinarne dziedzictwo”. Uczestni-
cy projektu zdobyli wiedzę o tajnikach przyrządzania
tradycyjnych potraw na Spiszu.
Z kolei w pierwszej połowie 2011 roku Stowa-
rzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy sfinalizo-
wało drugi projekt edukacyjny z zakresu zachowania
dziedzictwa regionu Spisza. Były to warsztaty szycia
Tekst
sponsorowany