background image
43
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Stanis³aw Budzyñski, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny),
El¿bieta £ukuś, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza
Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl
ALE AKCJA! - RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU
Rozgrywki sportowe w piłce nożnej w Szkole Podstawowej
w Łapszach Niżnych pod patronatem PZU Życie 21.03.2007 r.
W dniu 04.04.2007 został rozegrany Wojewódzki Fi-
nał Igrzysk Młodzieży Szkolnej Unihokeju dziewcząt.
Brało w nich udział sześć najlepszych zespołów
z województwa małopolskiego wyłonionych w drodze
eliminacji.
W tej stawce znalazła się też drużyna dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych.
W drodze losowania drużyny zostały podzielone na
dwie grupy trzy zespołowe.
Nasza szkoła grała w grupie ze Szkołą Podstawowa
z Trzebini i Michałowic. W pierwszym meczu z SP Trzebi-
nia padł remis 0-0, w drugim pokonaliśmy SP Michałowice
2-0 (Iwona Strączek, Paulina Stanek) i zajęliśmy I miejsce
w grupie. W półfinale spotkaliśmy się z SP Nowa Biała
i wygraliśmy 1-0 (Katarzyna Kłak) co dało nam awans do
finału w którym zmierzyliśmy się z SP Stara Wieś i po-
konaliśmy przeciwnika w ładnym stylu 5-0 (3 Agnieszka
Timek, Agata Tymek, Katarzyna Kłak).
Szkoła Podstawowa w Łapszach Niżnych została mi-
strzem województwa małopolskiego Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w unihokeju dziewcząt na rok szkolny 2006/2007.
Skład drużyny zwycięskiej: Wioletta Rzepiszczak, Pauli-
DRUŻYNA Z ŁAPSZ MISTRZEM WOJEWÓDZTWA!
na Debska, Emilia Kowalczyk, Paulina Stanek, Agnieszka
Timek, Agata Tymek, Katarzyna Kłak, Iwona Strączek,
Marta Sowa, Michalina Pirchała, Aneta Szafarska. Nale-
ży również podkreślić nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka turnieju dla Agnieszki Timek.
red.
