background image
47
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
W dniu 4 lipca 2010 r. w Niedzicy przy Gminnym Ośrodku Kultury
odbędzie się jubileuszowa
XV ,,Śpisko Watra”
realizowana w ramach mikroprojektu pt. ,,Spiskie kalendarium imprez – wspólne korzenie, wspólne horyzonty” zgod-
nie z umową nr PL - SK/TAT/IPP/I/74 z dnia 29.12.2009 r. Projekt od 1 stycznia 2010 r. jest realizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych
z siedzibą w Niedzicy wraz z partnerem
krajowym: Gminą Łapsze Niżne i part-
nerem zagranicznym: Miastem - Spiska
Stara Wieś.
,,Śpisko Watra” to letni przegląd spi-
skiego folkloru. Rozpocznie się o godz.
14:00 zapaleniem symbolicznego ogni-
ska przez wójta gminy Pana Pawła
Dziubana.
Podczas imprezy zaprezentują się
zespoły: ,,Trybskie Dzieci” z Trybsza,
,,Małe Jedlicki” z Łapsz Wyżnych, ,,Mali
Spiszacy” z Łapsz Niżnych, ,,Śpisoki”
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych, ,,Ma-
jowy Wierch” z Kacwina, ,,Mali Frydma-
nianie” z Frydmana, ,,Dunajec” z Nie-
dzicy, ,,Honaj” z Dursztyna, ,,Ciardasie”
z Czarnej Góry, ,,Cepelia Podhale – Gru-
pa Spiska” z Jurgowa, ,,Maguranka” ze
Spiskiej Starej Wsi, ,,Czardasz” z Niedzi-
cy, gościnnie wystąpi zespół ,,Rodlanie”
z Zakrzewia i zespół ,,Nadolanie”
z Gniewina.
Na zakończenie „Śpiskiej Watry” za-
gra romski zespół ,,Kałe Bała” z Czarnej
Góry.
Podczas przeglądu folklorystycznego
odbędzie się wystawa rękodzieła ludowe-
go oraz degustacja spiskich potraw przy-
gotowanych przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Niedzicy i ze Spiskiej Starej Wsi.
„Śpiska Watra” ma na celu kultywo-
wanie tradycji dziedzictwa kulturowego
Spisza, wzmocnienie współpracy kultural-
nej i dobrosąsiedzkiej gmin partnerskich:
Łapsze Niżne i Spiska Stara Wieś oraz
wspólnej integracji mieszkańców.
Zespół „Maguranka” ze Spiskiej Starej Wsi
Zespół „Podhale - grupa spiska z Jurgowa”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
,,Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO