background image
9
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
Pamiętam, opowiadał mój sąsiad
Andrzej Budz „Sewcik”, że kiedy sta-
liśmy w Bielsku Białej jednostkę od-
wiedził Marszałek Józef Piłsudski. Po-
tem przenieśli nos ku ruskiej granicy.
Dyscyplina była i porządek. Nifto ni
mioł krziwdy. Toto, to było wojsko!
– nieraz wspominał. Stryk „Sewcik”
wraz z Andrzejem Budzem „Zobor-
skim” za wzorową służbę awansowali
do stopnia kaprala, co w tamtych cza-
sach było nie lada osiągnięciem.
Generał był nie tylko wojskowym,
ale też wybitnym działaczem regio-
nalnym i osobą wielce zasłużoną dla
Związku Podhalan. Ludzie zapamię-
tali jakże wymowne motto Andrze-
ja Galicy: „Jakby co, kieby co, kany
co, abo co - to my som!”. W czasie
I Światowego Zjazdu Górali Polskich
(2000 r.) w Białym Dunajcu odsłonię-
to pomnik tego góralskiego generała.
W uroczystości uczestniczyła także de-
legacja Związku Polskiego Spisza.
„Podhalańczycy” mają długą tra-
dycję. Została ona uszanowana po
transformacji ustrojowej w Polsce lat
80-tych i zmian w strukturze organi-
zacyjnej polskich sił zbrojnych. Dla
zachowania w pamięci bohaterskich
czynów żołnierzy jednostek podha-
lańskich, Minister Obrony Narodowej
nakazał sformowanej 26 maja 1993
roku 21. Brygadzie Strzelców Podha-
lańskich przejąć dziedzictwo i z ho-
norem kontynuować tradycje wszyst-
kich jednostek górskich. Dotyczy to
walczących o Restytucję Państwa
Polskiego, tych którzy uczestniczyli
w wojnie obronnej 1939 roku oraz wal-
czącej pod Narwikiem Samodzielnej
Brygady Strzelców Podhalańskich.
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
otrzymała imię gen. bryg. Mieczysła-
wa Boruty-Spiechowicza.
Warto również wspomnieć, że
w siedzibie Euroregionu „Tatry”
z inicjatywy senatora RP Franciszka
Adamczyka odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Senackiej Komisji Obro-
ny Narodowej (25.05.2007), a senato-
rowie i zaproszeni goście wysłucha-
li referatów przygotowanych przez
Polskie Towarzystwo Historyczne na temat tradycji wojskowych naszego re-
gionu. Przewodniczący Komisji, senator Franciszek Adamczyk, otwarł tak-
że wystawę obrazująca wydarzenia „wojskowe” z okresu międzywojennego.
Zaprezentowano zbiór zdjęć Antoniego Nowaka przedstawiających obchody
20 - lecia odzyskania Niepodległości na rynku w Nowym Targu (1938). Po-
kazują one wspólnotę Narodu i ofiarność na rzecz Wojska Polskiego ze stro-
ny mieszkańców Podhala, Spisza i Orawy w obliczu zbliżającej się wojny.
Zaprezentowano też plakaty patriotyczne i odezwy znajdujące się w zbiorach
Muzeum Podhalańskiego. Największe wrażenie wywarła na nas odezwa do
Spiszaków i Orawiaków z 1918 roku podpisana przez ówczesnego pułkow-
nika Andrzeja Galicę
tekst i foto Jan Budz
Siedziba Euroregionu TATRY: otwarcie wystawy fotograficznej
przez senatora RP Franciszka Adamczyka w obecności posłów, senatorów
i lokalnych władz samorządowych