background image
7
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
Najsłynniejszą świątynią poświęconą Matce Boskiej
Fatimskiej jest położone u stóp Giewontu sanktuarium na
Krzeptówkach. Na Spiszu Nabożeństwa Fatimskie odpra-
wiane są w kościele PW Przemienienia Pańskiego w Czarnej
Górze (Zagórą) oraz w kościele PW Św. Sebastiana w Jurgo-
wie. Po przybyciu na Spisz ks. Hubert Kasztelan z pomocą
parafian postawił w Czarnej Górze Grotę Matki Boskiej Fa-
timskiej, w której czuwają figury pasterzy spiskich. Kolej-
na figura trafiła na Spisz do Jurgowa za pośrednictwem ks.
kanonika Józefa Marka, proboszcza z Jurgowa, który dwa
lata temu udał się po nią z pielgrzymką do Fatimy.
Nabożeństwa Fatimskie przyciągają wielu wiernych,
zwłaszcza tych którzy są świadomi znaczenia objawień
z 1917 roku. W tym roku mija już 90 lat od chwili kiedy
Matka Boska przekazała swoje wizje wiejskim pastuszkom.
Odnosiły się one do wiary chrześcijańskiej, ale też do losów
świata. Każdy katolik winien się z nimi zapoznać. W tym
miejscu należy przypomnieć, że Ojciec Święty Jan Paweł
II raniony 13 maja 1981 roku, natychmiast po rekonwale-
W Zakopanem 28 maja 2007 roku pożegnano ks. Mirosława Drozdka
(zmarł 25.05.2007). Był on twórcą i wieloletnim kustoszem sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W pożegnaniu księdza kusto-
sza uczestniczyli także Spiszacy. Mszę św. koncelebrowali m.in. nuncjusz
apostolski abp Józef Kowalczyk, prowincjał pallotynów w Polsce ks. Zdzi-
sław Słomka, a także kard. Joachim Meissner z Niemiec.
W homilii kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że życie i dzieło
ks. Drozdka było znakiem Bożej obecności na ziemi podhalańskiej. „To jemu
zawdzięczamy ten znak. On bowiem potrafił zorganizować, zapalić wasze
serca do budowy tego Bożego domu, a przez to do zbliżenia was i wielu in-
nych do Papieża, do Matki Kościoła, wreszcie do samego Boga” - mówił
metropolita krakowski. Podkreślił też, że poświęcenie tej świątyni przez Jana
Pawła II 10 lat temu, było ukoronowaniem dzieła życia ks. Drozdka.
Kard. Dziwisz zauważył także, że ks. Drozdek przybliżał objawienie
fatimskie, jako doniosłe wydarzenie w dziejach Kościoła.
Ks. Mirosław Drozdek urodził się 14 sierpnia 1944 r. w miejscowości
Zakrzew. W 1962 r. wstąpił do pallotynów w Otwocku. Święcenia kapłań-
skie przyjął 14 czerwca 1970 r. w Ołtarzewie z rąk abp. Bronisława Dą-
browskiego. W 1974 r. został wikarym w Poznaniu. Do Zakopanego został
przeniesiony w 1979 r.
Ks. Drozdek był pierwszym kapelanem zakopiańskiej „Solidarności”,
szczególnie środowisk nauczycieli i służby zdrowia. 7 czerwca 1997 r. Oj-
ciec Święty osobiście konsekrował kościół na Krzeptówkach. W swojej
homilii wypowiedział słowa wdzięczności za świątynię i prowadzoną tutaj
modlitwę w jego intencji.
(KAI-JB)
scencji udał się do Fatimy i podarował Matce Boskiej kulę
wyjętą z jego ciała. Do końca życia był też przeświadczo-
ny, że to ręka Matki Boskiej pozwoliła zmienić tor kuli za-
bójcy, aby mógł spełnić swoją misję.
Zamach na Ojca Świętego wywołał poruszenie w Pol-
sce i na świecie. W Zakopanem z inicjatywy ks. Mirosława
Drozdka, przy wsparciu parafian i rzeszy fundatorów z ca-
łego świata wzniesiono na Krzeptówkach sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Zostało ono zbudowane jako „wotum
dziękczynne za cud ocalonego życia” Jana Pawła II w za-
machu 13 maja 1981 r. za wstawiennictwem Matki Bożej
Fatimskiej. Świątynia ta jest podziwiana z uwagi na bogaty
wystrój, ale też z racji duchowych doznań, które towarzy-
szą modlitwie licznych pielgrzymów. W ogrodach sanktu-
aryjnych znajduje się ołtarz z Wielkiej Krokwi, przy którym
Jan Paweł II odprawiał Mszę św. w 1997 r. Zgromadzone
są też inne pamiątki po Papieżu Polaku, m.in. krzyż z Wiel-
kiego Piątku 2005 r., przy którym modlił się Jan Paweł II.
Sanktuarium to, mimo krótkiego czasu istnienia, stało się
obowiązkowym punktem wszystkich wycieczek do Zako-
panego. Odwiedza je milion pielgrzymów rocznie. Wię-
cej informacji o Fatimie czytelnicy znajdą na stronie in-
ternetowej Sanktuarium na Krzeptówkach, którą serdecz-
nie polecamy. www.smbf.pl
jb
Pożegnanie ks. Mirosława Drozdka kustosza z Krzeptówek
fot. Paweł Murzyn

Fatima na Podhalu
i Spiszu