background image
3
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
by powędrować na tą górę i pobyć razem w cichej modli-
twie. Może też ktoś pogrążony w nieszczęściu i smutku na
tych dróżkach tak blisko domu odnajdzie spokój i ukoje-
nie. A może też jakiś strudzony drogą podróżny przejeż-
dżający nocą przez wieś spojrzy na świecący krzyż, któ-
ry stanie się dla niego znakiem. A stamtąd z góry wszyst-
ko widać inaczej.
Chwalebnym jest, że takie dzieła, tak potrzebne dzi-
siaj są realizowane. Świadczy o tym wielkie zaangażo-
wanie księdza Proboszcza i parafian ofiarujących nie tyl-
ko wsparcie finansowe, ale i pomoc w samym przygoto-
waniu dróżek, uporządkowaniu terenu czy wykonaniu
wszystkich elementów tworzących Kalwarię. I tak po-
czątkowy zamiar zbudowania samej dróżki i postawie-
Od 7 lat Szkoła Podstawowa w Łapszach Niż-
nych nosi imię księdza Pallotyna, męczennika z okresu
II wojny światowej – błogosławionego ks. Józefa Stan-
ka. Co roku w rocznicę śmierci Patrona uczniowie klas VI
szkoły wraz z mieszkańcami Łapsz i innych miejscowo-
ści Spisza biorą udział w warszawskich uroczystościach
na Powiślu w dniu śmierci księdza tj. 23.09. Przedstawi-
ciele warszawskiego środowiska Armii Krajowej, księża
Pallotyni odwiedzają z kolei rodzinną wieś Błogosławio-
nego w rocznicę Jego beatyfikacji tj. 12 czerwca. W tym
dniu lub w najbliższą temu dniu niedzielę łapszańska pa-
rafia przeżywa to wydarzenie w szczególny sposób. Jest
procesja z relikwiami Błogosławionego, jest msza św.
w regionalnej oprawie.
nia krzyża przerodził się w dzieło, które jak zapewnia
sam Proboszcz będzie udoskonalane, większość bowiem
stacji drogi krzyżowej jest na razie prowizoryczna, a do-
celowo całość ma być wkomponowana w naturalny kli-
mat Spisza Jest to wielki dowód przywiązania społecz-
ności łapszańskiej do wiary i tradycji. Tego na czym bu-
dujemy swoje życie.
Dnia 2 czerwca podczas obchodów 450 – lecia
urodzin św. Józefa Kalasancjusza i 50 – lecia poby-
tu OO. Pijarów w Łapszach Niżnych ks. Bp. Józef Guz-
dek uroczyście poświecił i otworzył Kalwarię Spiską – aby
służyła mieszkańcom Spisza i okolic po wsze czasy. Boze
prowodź !
Pielgrzym
Święto Patrona szkoły
W tym roku w sobotę poprzedzającą główne
uroczystości w procesji przy udziale sztandaru Szkoły
Podstawowej im. bł. ks. Józefa Stanka wierni przema-
szerowali z relikwiami z kościoła do domu rodzinnego
ks. Stanka. W niedzielę z kolei (17.06.) przy udziale pocz-
tów sztandarowych OSP, Armii Krajowej, Związku Pod-
halan i szkoły oraz orkiestry dętej, strażaków z miejsco-
wej OSP i licznie przybyłych wiernych przeniesiono re-
likwie z powrotem do letniej kaplicy, pełniącej w okresie
lata i remontu kościoła tą zasadniczą funkcję.
Po mszy świętej przedstawiciele gości i miejscowych
osób udali się na ścieżki spiskiej kalwarii, gdzie obok sta-
cji męki pańskiej zostało umieszczonych 7 tablic infor-
macyjnych z życia i działalności oraz kultu błogosławio-
nego ks. Józefa Stanka.
Julian Kowalczyk
