background image
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
2
Na dróżkach Drogi Krzyżowej
wysypanych kamieniem i wijących
się od strony północnej góry spotka-
my ustawione stacje drogi krzyżowej
i stacje błogosławionego księdza Jó-
zefa Stanka. Cały szlak drogi mają-
cy ok. 550 m długości prowadzi na
szczyt góry. Nieco wcześniej w poło-
wie drogi na miejscu zwanym przez
mieszkańców Polanką przygotowany
został ogród różańcowy – tam znajdu-
je się mała kapliczka z figurą Matki
Bożej, a wszystko otoczone jest wiel-
kim różańcem wykonanym z drewna
topoli osiki i zawieszonym nad zie-
mią. To taki mały przystanek w dro-
dze pod krzyż.. Na górze dziewięcio-
metrowy krzyż zrobiony z drewna mo-
drzewiowego - cel tej pięknej, choć trudnej człowieczej podróży. Miejsce dla
chrześcijanina wielkie, bo tam dokonało się nasze zbawienie. I stamtąd widać
całe rozległe Łapsze Niżne, tak jakbyśmy z wysoka patrzyli na nasze życie -
tak jak Chrystus patrzył z Golgoty na cały świat. Może w tym często zabie-
ganym ludzkim życiu, w którym brakuje czasu dla wszystkich nawet dla sa-
mego Boga, będzie to miejsce wyjątkowego spotkania człowieka z Nim na
tle pięknej tutejszej przyrody. Może wiele rodzin odnajdzie czas w niedzielę,
Idea stworzenia Kalwarii Spiskiej
sięga jeszcze lat 1988 – 1991 kiedy
to proboszczem parafii św. Kwiryna
w Łapszach Niżnych był ksiądz Eu-
geniusz Śpiołek. Potrzeba było jed-
nak czasu, aby pomysł ten nabrał re-
alnych kształtów. Jesienią ubiegłego
roku obecny proboszcz ksiądz Ma-
riusz Skotnicki rozpoczął prace nad
tworzeniem Kalwarii Spiskiej.
Najkrócej pisząc, jest to na pew-
no miejsce niezwykłe w całej okolicy,
znaczone krzyżem – z daleka dającym
się widzieć podróżnym. Krzyż usytu-
owany jest na szczycie góry znajdują-
cej się bezpośrednio za kaplicą letnią,
tuż za rzeką. Góra ta nazywana jest
przez mieszkańców Grubą. Wycho-
dząc z kościoła i przechodząc przez
mostek na rzece za budynkiem przed-
szkola należy skręcić w lewo i przejść
krótkim odcinkiem ulicy Nadwodniej
pomiędzy domami. Idąc wzdłuż rze-
ki już z dala zobaczymy charaktery-
styczną bramę wykonaną w stylu re-
gionalnym z licznymi elementami
dekoracyjnymi, niejako zapraszają-
cą pielgrzyma na szlak Kalwarii. Na
bramie widnieją dwa napisy: „Kalwa-
ria spiska” i „Boze prowodź”.
Kalwaria Spiska w Łapszach Niżnych
Na krzyżowej drodze (od lewej):
ks. Henryk Kietliński, ks. proboszcz
Mariusz Skotnicki, krewny błogosła-
wionego – Bolesław Stanek
Delegacja z Warszawy i gospodarze przed wejściem na Kalwarię Spiską