background image
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
6
Zanim jeszcze rozpoczęły się oficjalne obchody 10 roczni-
cy pobytu Ojca Świętego pod Tatrami, na Czarnej Górze (902 m
n.p.m.) w pierwszy dzień Zielonych Świątek miała miejsce uro-
czysta watra. Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, we wsiach
spiskich i podhalańskich, od dawien dawna w Zielone Świątki
pali się ogniska, a zwyczaj ten znany jest pod nazwą „Oświyca-
nie Ducha”.
Na szczycie góry, kiedyś porośniętej ciemnymi żywiczny-
mi „smerekami”, dziś stoi Krzyż Milenijny, powiększona kopia
Krzyża na Giewoncie! Pod tym krzyżem gromadzi się młodzież
i starsi, aby uczcić trzecią osobę Trójcy Świętej, a zarazem przy-
pominać stałą duchową łączność ze Sługą Bożym Janem Pawłem
II. Mottem spotkania są słowa modlitwy Ojca Świętego wypowie-
dziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie podczas Jego pierw-
szej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. „...Niech stąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi !...”
W czasie tegorocznego zlotu modlitwę poprowadził przez
ks. Hubert Kasztelan z Czarnej Góry, ks. Paweł Antolak z Jurgo-
wa i ks. Mieczysław Szlaga z Białki Tatrzańskiej. Patronat na uro-
czystością objął ks. Stanisław Maślanka, dziekan dekanatu Biał-
ka Tatrzańska. Zgromadzeni podziękowali za dar Ojca Świętego
Jana Pawła II, okazali też wdzięczność za tamten błogosławiony
czas, za te chwile które spędził z nami. Uczestnicy watry pomo-
dlili się też w intencji zmarłego Ks. Mirosława Drozdka, kustosza
papieskich Krzeptówek.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Mieszkańcy spiskiej ziemi nieraz okazywali swój szacunek
osobie kardynała Wojtyły, który był serdecznie witany w więk-
szości wsi. Radość z wyboru naszego biskupa na Stolicę Piotro-
wą najlepiej oddaje okolicznościowy wiersz napisany przez Wa-
lentego Plucińskiego z Jurgowa. Nie będzie więc żadnym odkry-
ciem, że razem z mieszkańcami Podhala, także Spiszacy spieszyli
na spotkania pielgrzymkowe, a zwłaszcza te najbliższe sercu: na
nowotarskim Lotnisku, w Zakopanem pod Krokwią i na Różańcu
w Ludźmierzu. Spiszaków nie zabrakło także w wielu innych miej-
scach, a zwłaszcza na krakowskich Błoniach. Kiedy rok „1998”
ogłoszony został przez Papieża Rokiem Ducha Świętego – trze-
ciej osoby Trójcy Przenajświętszej - z inicjatywy samorządu gmi-
ny Bukowina Tatrzańska młodzież szkolna zapaliła watry na oko-
licznych wierchach. Za 2 tysiące lat chrześcijaństwa podziękowali-
śmy Bogu budową Krzyża w Roku Jubileuszowym „2000”. Watry
paliliśmy na powitanie Jana Pawła II, gdy odwiedzał nasz region.
Na szczycie Czarnej Góry w 2002 roku zgromadziła się przy Wa-
trze grupa ludzi w nadziei na przelot śmigłowca, którym Papież po
raz ostatni żegnał swoje ukochane strony. Tam u stóp Krzyża Mi-
lenijnego, wieczorem w przeddzień pogrzebu Ojca Świętego rów-
nież palił się Ogień, a podczas podniosłego nabożeństwa rozle-
gał się śpiew i serdeczna modlitwa wiernych. Pod krzyż w Wiel-
ki Tygodniu, w plenerowej Drodze Krzyżowej, podążają okolicz-
ni mieszkańcy.
Ojciec Święty przecież, zapatrzony na Giewont, z dumą
stwierdził pod Krokwią: „Na was zawsze można liczyć !”. W na-
szej pamięci nadal jest ten helikopter, który poniósł oczy i serce
Ojca Świętego nad Gorcami, Podhalem i Spiszem, w stronę Rusi-
nowej Polany i Giewontu. Od siedmiu lat w stronę Krzyża na Gie-
woncie patrzy z Czarnej Góry jego brat. Dlatego z radością ser-
ca informujemy, że uroczystość pod Krzyżem zgromadziła wielu
młodych ludzi, a także to iż uświetniła ją muzyka Janusza Pilne-
go z Gronia – Leśnicy. Pięknym śpiewem wyróżniła się młodzież
z Białki Tatrzańskiej i Dursztyna. Obecni byli działacze społeczni
i samorządowi, radni i sołtysi oraz Sylwester Pytel - Wójt Gminy
Bukowina Tatrzańska. Informacja o watrze poszła w świat dzię-
ki Radiu Alex, a zaproszenie zostało zamieszczone także na stro-
nach www.warta.pl
Jan Budz